Fel på bilen efter köp av bilhandlare

Ibland blir inte bilköpet som du har tänkt dig. Har du köpt bilen av en bilhandlare gäller konsumentköplagens regler. Nya bilar har ofta garantier som ger ett större skydd.

Lyssna på Hallå konsuments podd om vad du ska göra om det blir fel på bilen

Upptäckta fel efter du köpt bilen

Konsumentköplagen styr vad som kan betraktas som fel på bilen. Det som avtalades när bilen köptes har stor betydelse. Bilen ska alltid vara trafiksäker när du köper den. Är den inte det räknas det alltid som ett fel. Du kan välja att köpa en bil som inte är trafiksäker men då måste du och säljaren ha kommit överens om detta vid köptillfället. Fel som visar sig inom sex månader efter att du tagit emot bilen ska anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren kan motbevisa det.

Konsumentköplagen 

Garanti

Garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan du har köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Garanti är frivilligt att lämna och kan ses som ett komplement till de rättigheter du har enligt lag. En säljare kan lämna en garanti som ger dig ett bättre skydd än lagen, men en garanti kan aldrig ge dig sämre rättigheter än vad lagen gör. Om du till exempel köpt en bil med en månads garanti har du fortfarande rätt att klaga på fel enligt konsumentköplagen när garantitiden gått ut.

Befintligt skick

Skrivelsen ”bilen säljs i befintligt skick” används ofta av säljare. Om bilen med hänsyn till pris, ålder och körsträcka visar sig vara i sämre skick än du hade anledning att räkna med, anses den felaktig. Villkor som ”bilen säljs i befintligt skick” innebär alltså inte att säljaren blir fri från allt ansvar gällande bilens skick.

Läs mer om garanti

Reklamera bilen

Reklamationstiden är tre år, enligt konsumentköplagen. Under den tiden kan du reklamera upptäckta fel till säljaren inom skälig tid. Reklamera så fort som möjligt när du upptäcker fel. Reklamerar du inom två månader från att du har upptäckt felet, räknas det som inom skälig tid.

Är det fel på bilen har du rätt att kräva följande:

  • Avhjälpande, det vill säga att säljaren kostnadsfritt rättar till felen.
  • Omleverans, vilket innebär att du får en annan, likvärdig bil.
  • Prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
  • En hävning av köpet, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.

Ta hänsyn till bilens livslängd

Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera bilen om den visar sig ha varit felaktig från början, det vill säga, har ett ursprungligt fel. Du behöver inte ha garanti för att kunna reklamera.

När du köper en begagnad bil kan det finnas fel som du inte kan kräva att bilhandlaren ska åtgärda. Köper du en äldre bil får du räkna med att det kan finnas brister som är normala med tanke på bilens skick. Ålder pris och körsträcka är exempel på saker som påverkar vad du kan förvänta dig av bilen.

Den genomsnittliga livslängden för en bil är 15-20 år, beroende på modell och körsträcka, och en genomsnittlig årlig körsträcka är cirka 1250 mil per år, vilket innebär att en bil som gått 20 000-25 000 mil ofta börjar närma sig slutet av sin livscykel.

Säljarens rätt att avhjälpa

Säljaren har i första hand rätt att reparera bilen eller leverera en annan likvärdig bil. Du kan alltså inte kräva en hävning och dina pengar tillbaka utan att först ge säljaren en chans att lösa problemet. För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt och av väsentlig betydelse, alternativt att säljaren försökt avhjälpa felet flera gånger utan att lyckas.

I regel brukar det handla om två avhjälpningsförsök för samma fel. I vissa fall behöver du acceptera fler än två avhjälpningsförsök, till exempel om det rör sig om olika typer av fel. Tänk på att en felsökning på bilen i regel inte räknas som ett avhjälpningsförsök.

Skadestånd vid fel eller sen leverans

Drabbas du av kostnader för att det är fel på bilen eller om bilen har levererats för sent kan du begära skadestånd. Skadeståndet måste vara rimligt i jämförelse med bilens pris och du måste kunna bevisa dina kostnader med exempelvis kvitton.

Reklamera skriftligt

Får du inte respons från säljaren på ditt klagomål ska du reklamera skriftligt via mail eller brev. Behåll en kopia av reklamationen, det är bra att kunna visa upp i efterhand när du reklamerat och vad du har klagat på.

Det kan vara bra att skicka reklamationen med rekommenderat brev vilket innebär att du får ett kvitto på att brevet är skickat.

I Klagoguiden hjälper vi dig att klaga på rätt sätt

Reparera inte själv

Upptäcker du ett fel på bilen har säljaren rätt att åtgärda felet. Åtgärden ska ske utan uppskov och inom rimlig tid, kostnadsfritt och utan att orsaka problem för dig. I undantagsfall då det är svårt att komma i kontakt med säljaren kan du reparera bilen på annan verkstad, men du behöver kunna bevisa att du ställt krav till säljaren först.

Håll inne betalning

Har du köpt bilen på kredit kan du vända dig både till säljaren och till den som gett dig krediten. Konsumentkreditlagen ger dig möjlighet att hålla inne betalningar till kreditgivaren om säljaren inte går med på att åtgärda felet. Du får bara hålla inne den summa som åtgärden beräknas kosta. Tänk på att om det visar sig att reklamationen var ogrundad kan du bli skyldig att betala dröjsmålsränta till kreditgivaren om du hållit inne betalningen.

Konsumentkreditlagen

Lånebil

Om säljaren vill avhjälpa felen och du är i behov av bil kan du be om en lånebil. Om ingen lånebil finns kan du ha rätt till hyrbil, men du måste begränsa dina kostnader. Om kostnaderna blir orimligt höga finns risk att företaget inte behöver ersätta dessa. Lånebilen behöver inte vara gratis. Säljaren har rätt att ta betalt av dig för motsvarande normal värdeminskning, servicekostnad per körd mil samt bränslekostnad.

Tvist med bilhandlaren

I en tvist kan det vara bra att få ett utlåtande från en tredje part som tittat på bilen och gjort en teknisk bedömning. Hos ett besiktningsorgan eller en oberoende verkstad kan du göra en bildiagnos och få ett intyg på vad som är fel.

Om du och säljaren inte kommer överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

När bilen inte kan lagas och ska till återvinningen

När din bil inte kan lagas längre, kan du som bilägare kostnadsfritt lämna din gamla bil för återvinning. Material och komponenter från bilen ska återanvändas, återvinnas eller tas om hand på ett miljömässigt sätt. 

Bilskrot och återvinning