Köplagen

När du som privatperson köper eller säljer en vara till en annan privatperson gäller köplagen. Bestämmelserna i köplagen går att avtala bort. Det betyder att en köpare och en säljare kan komma överens om andra villkor än de som står i lagen.

Innan du läser:

Har du köpt en vara av ett företag?
Läs mer om konsumentköplagen

Har du köpt en tjänst av ett företag?
Läs mer om konsumenttjänstlagen

När gäller köplagen?

 • Vid alla köp av varor mellan privatpersoner, det vill säga när du köper något av eller säljer något till en annan privatperson. Med varor menas lös egendom som till exempel bilar, kläder, vitvaror och möbler.

 • När ett företag säljer varor till ett annat företag.

 • När du som privatperson säljer varor till ett företag.

När gäller inte köplagen?

 • När du som privatperson köper en vara eller en tjänst av ett företag.

 • När du köper en tjänst av eller säljer en tjänst till en privatperson.

Bestämmelser i lagen

Varan ska levereras den tid som köparen och säljaren kommer överens om. Om ni inte kommit överens om en tid säger lagen att varan ska levereras inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Säljaren behöver aldrig lämna varan till köparen innan köparen betalat den.

Försenad leverans

Om säljaren inte levererar varan i tid har köparen rätt att kräva att säljaren fullgör köpet. Det vill säga att säljaren levererar varan trots att den är försenad. Köparen har också rätt att ge säljaren en ny leveranstid, en så kallad tilläggstid. Tilläggstiden ska vara skälig. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggstiden har köparen rätt att häva köpet. Köparen har också rätt till ersättning för kostnader som hen har drabbats av på grund av förseningen.

När köparen tar över ansvaret för varan från säljaren beror på hur varan överlämnas till köparen.

 • Om köparen hämtar varan hos säljaren tar köparen över ansvaret för varan när hen hämtat den.
 • Om säljaren transporterar varan till köparen tar köparen över varan när varan överlämnats.
 • Om säljaren skickar varan till köparen med hjälp av ett transportbolag tar köparen över ansvaret för varan när säljaren lämnat varan till transportbolaget. Köparen är alltså ansvarig för varan under själva leveransen. Men det finns ett undantag från regeln. Om transporten sker inom samma ort ansvarar säljaren för varan även under transporten till köparen.

När en person köper en vara av en annan privatperson är det i första hand avtalet mellan köparen och säljaren som avgör när det är fel på en vara. Eftersom köplagen inte är tvingande kan en säljare friskriva sig från eventuella fel på varan. Det är vanligt om det är en begagnad vara.

En vara kan vara felaktig även om det finns en friskrivning i ett avtal mellan köpare och säljare. Varan är felaktig om:

 • den inte är som säljaren sagt
 • den är i mycket sämre skick än köparen kan förvänta sig, till exempel utifrån vad den kostade
 • säljaren har låtit bli att informera om allvarliga fel på varan som säljaren kände till.

Om en vara är felaktig har köparen rätt att reklamera den till säljaren.

Läs mer om köp mellan privatpersoner

Om det är fel på varan kan du som köpare reklamera den till säljaren. Det betyder att du kontaktar säljaren och förklarar varför varan är felaktig. Du måste alltid reklamera inom skälig tid efter att du upptäckte felet.

Enligt köplagen kan du reklamera ett fel på en vara i två år från dagen du köpte varan.

Vad du kan kräva när det är fel på varan

När det är fel på en vara har säljaren i första hand rätt att reparera varan eller ge dig en likvärdig vara istället för den felaktiga.

Om säljaren inte kan reperara varan eller ge dig en likvärdig vara har du rätt till prisavdrag eller att köpet hävs. Att köpet hävs betyder att varan lämnas tillbaka till säljaren och du får pengarna tillbaka. För att du ska kunna häva ett köp måste felet på varan ha stor betydelse för dig.

Läs mer om att reklamera vid privatköp

Du som köpare är skyldig att betala det som du och säljaren kommit överens om. Om varan du köpt av någon anledning ska tillbaka till säljaren är du skyldig att ta hand om varan till dess att säljaren fått den igen. Det kallas att du har vårdplikt över varan.

Du som säljare är skyldig att ta hand om varan tills den har levererats till köparen. Det kallas att du har vårdplikt över varan.

Om något blir fel med köpet och ni som köpare och säljare inte kommer överens kan ni vända er till tingsrätten. Domstolen tar ut en ansökningsavgift och den som förlorar i tingsrätten kan få betala den andres rättegångskostnader.

Läs om hur du kan ta en tvist till domstol

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024