Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.

Innan du läser:

Har du köpt en vara gäller konsumentköplagen.

Läs om konsumentköplagen

När gäller konsumenttjänstlagen?

 • När du som privatperson köper en tjänst av ett företag.

 • För arbete på mark, byggnader och andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar, målningsarbeten eller när du anlitar ett företag för att bygga ett nytt hus.

 • För arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv.

 • För förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt.

När gäller inte konsumenttjänstlagen?

Eftersom lagen gäller för arbete på lösa och fasta saker finns det många tjänster som faller utanför lagen. Några exempel är:

 • behandling av personer eller djur, till exempel hos frisör eller veterinär

 • tillverkning av saker

 • transportuppdrag, till exempel flyttjänster

 • när ett företag köper tjänster av ett annat företag.

Läs mer inom ditt problemområde

Bestämmelser i lagen

Tycker du att tjänsten är felaktig måste du reklamera den, det vill säga klaga på tjänsten. Det gör du genom att meddela företaget. Du måste klaga på felet inom skälig tid. Om du klagar inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid. Däremot kan du inte reklamera fel som upptäcks senare än tre år efter att uppdraget avslutades. Gäller tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart.

Företaget ska se till att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning. Tjänsten ska utföras fackmässigt, det vill säga på ett sätt som normalt förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson. Företaget ska även se till att tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen.

Företaget ska ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd. Företaget ska avråda dig från att köpa tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig. Eftersom företaget ska tillhandahålla det material som behövs för arbetet, om ni inte har avtalat något annat, ska företaget även avråda dig om hen anser att du valt ett material som är olämpligt för ändamålet.

När tjänsten är felaktig kan du i första hand kräva att felet kostnadsfritt rättas till. Om företaget inte kan rätta till felet eller inte gör det inom rimlig tid kan du istället kräva prisavdrag. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat. När det är fel i tjänsten har du även rätt att hålla inne betalningen. Du kan hålla inne så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav.

I vissa fall kan du häva avtalet, det vill säga avbryta det. Det är möjligt om syftet med tjänsten gått förlorat, det vill säga om resultatet i princip är värdelöst för dig.

Vid fel i tjänsten kan du även kräva skadestånd, det vill säga ekonomisk ersättning för skador och merkostnader som felet orsakat. Det kan till exempel vara om ett tak reparerats på ett felaktigt sätt och regnvatten sedan läckt in och förstört saker.

Läs mer om hur du reklamerar en felaktig tjänst

När företaget inte påbörjar eller avslutar arbetet inom den tid ni kommit överens om har du rätt att hålla inne betalningen. Du kan hålla inne så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav.

Vid en försening kan du i första hand kräva att företaget slutför tjänsten. I vissa fall kan du även ha rätt att häva avtalet, det vill säga avbryta det, om tjänsten inte är färdig vid avtalad tid och förseningen är av stor betydelse för dig. Du kan även kräva skadestånd, det vill säga ersättning, om du drabbats av kostnader eller annan ekonomisk skada på grund av förseningen.

Du ska betala det pris som du och företaget kommit överens om. Om ni inte har avtalat om pris ska du betala ett så kallat skäligt pris. Ett pris brukar vara skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta.

Om företaget har lämnat en ungefärlig prisuppgift, får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.

Företaget har rätt till pristillägg om det har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att företaget alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs.

Du har rätt att få en specificerad räkning som gör att du kan bedöma arbetets slag och omfattning. Om priset inte är fast ska det vara tydligt hur priset räknats fram.

Läs mer om när hantverkaren vill ha för mycket betalt

Företaget har rätt till pristillägg om det har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att företaget alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs.

Om företaget inte avslutar uppdraget inom den tid som ni kommit överens om, och det inte beror på dig, har du rätt att hålla inne betalningen. Detta gäller även vid fel i tjänsten. Du kan hålla inne så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav.

Avbeställning skiljer sig mot reklamation. Att avbeställa en tjänst innebär att du meddelar företaget att du inte längre vill ha tjänsten. Det behöver inte vara fel på arbetet för att avbeställa. Om du avbeställer en tjänst innan den slutförts har företaget rätt till ersättning för den del av arbetet som redan utförts. Företaget har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att det inte kunnat åta sig annat arbete.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

Konsumentverket kontrollerar att företag följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 27 februari 2023