Konsumentköplagen

Har du köpt en vara av ett företag? Då gäller konsumentköplagen. I lagen står det bland annat vad du kan kräva när det är fel på varan.

Innan du läser:

Har du köpt en vara av en privatperson gäller köplagen.

Köplagen

Har du köpt en tjänst gäller konsumenttjänstlagen.

Konsumenttjänstlagen

När gäller konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller när du som privatperson köper varor från ett företag . Med varor menas alla typer av lösa saker, till exempel bilar, livsmedel, elektronik, kläder eller djur.

Lagen gäller också begagnade varor du köper av ett företag.

Den gäller även varor du köper till nedsatt pris .

När gäller inte konsumentköplagen?

  • När du köper varor av privatpersoner .

  • När du handlar till ditt företag, även om det är en enskild firma .

  • Köp av bostäder eller leasing av bilar.

Läs mer inom ditt problemområde

Bestämmelser i konsumentköplagen

Konsumentköplagen ger dig rätt att klaga på fel du upptäcker på varan under de tre första åren efter köp. Du klagar till företaget du köpte varan av.

Det är viktigt att du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet. Väntar du längre kan du förlora din rätt att kräva något av företaget.

Var det fel på varan redan när du fick den kallas det för ett ursprungligt fel. Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt. Det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig först efter en tid.

En vara behöver inte vara trasig för att räknas som felaktig. Den kan även ses som felaktig om:

  • du fick felaktig information i samband med köpet
  • varan på något annat sätt avviker från vad du och företaget kommit överens om
  • du inte fått tillräckliga instruktioner som gör att du kan installera, montera och använda varan på rätt sätt.

Företaget ansvarar inte för fel som du orsakat varan. Till exempel om du använt den på ett sätt den inte är gjord för eller om du varit ovarsam. Du måste även följa de skötselråd som finns.

Upptäcker du ett fel på en vara har du rätt att kräva att felet rättas till. Företaget kan till exempel laga varan eller ge dig en ny vara.

Du kan själv föreslå vilken lösning du vill ha. Men kan företaget visa att det blir orimligt dyrt att ge dig en ny vara jämfört med att reparera, har de oftast rätt att göra reparationen.

Går det inte att varken reparera varan eller ge dig en ny vara? Då kan det bli aktuellt med ett prisavdrag som motsvarar felet. Det kan också bli aktuellt att häva köpet. Att häva köpet innebär att företaget tar tillbaka varan och du får pengarna tillbaka.

Mer om hur du reklamerar

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när den köptes eller levererades till dig, alltså ursprungliga fel.

Enligt konsumentköplagen ses alla fel som upptäcks de första två åren automatiskt som ursprungliga. Under denna tid räcker det att du kan visa att det finns fel. Du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på. Företaget måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på varans skick för att slippa ansvar.

Efter två år ligger bevisbördan för felet hos dig. Håller företaget inte med om att felet är ursprungligt behöver du fundera över hur du ska bevisa att det är det. Ibland kan du till exempel behöva kontakta någon sakkunnig inom branschen för att få hjälp med en felsökning, eller få ett utlåtande som visar på att felet är ursprungligt.

Levererar företaget inte en vara du beställt i utlovad tid är företaget i dröjsmål. Då kan du i första hand kräva att varan ska levereras. I vissa fall kan du ha rätt att häva köpet, till exempel om du beställt en bröllopsklänning som inte hinner levereras innan bröllopet. Du har också rätt att vänta med att betala tills du fått varan.

Mer om dina rättigheter vid sen leverans

Ansvar under frakt

Företaget har ansvaret för varan tills du tagit emot den. Är varan trasig när du tar emot den, eller om en del av beställningen saknas, vänder du dig till företaget med din reklamation.

Har du själv bokat frakten, övergår risken för varan till dig när företaget lämnat varan till ditt fraktbolag.

Du har rätt att kräva skadestånd (ersättning) för kostnader du får på grund av en felaktig vara eller en försenad leverans. Det kan till exempel handla om ersättning för en extra resa till företaget, eller om du behövt ta ledigt från jobbet.

Tänk på att dina krav på ersättning ska vara skäliga. Du måste kunna bevisa vilken skada du drabbats av, till exempel med kvitton.

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den levererats till dig. Företaget kan inte kräva att du ska genomföra köpet. Men företaget kan kräva ersättning av dig om de haft kostnader i samband med beställningen, till exempel om varan specialtillverkats åt dig och inte kan säljas vidare.

Konsumentköplagen är en tvingande lag. Företag får inte ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger.

Det spelar ingen roll om företaget till exempel skrivit in i ditt köpekontrakt eller i köpevillkoren att du bara har två års reklamationsrätt, eftersom du enligt lag har tre år på dig att reklamera.

Däremot får företagen självklart ge dig ännu bättre villkor än vad lagen säger.

Vad är en digital tjänst och digitalt innehåll?  

En digital tjänst är en tjänst som gör det möjligt för dig att till exempel skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i digital form. För att det ska vara en digital tjänst krävs att det är själva tjänsten som är digital.

Med digitalt innehåll avses något som du har tillgång till i digital form. Det kan till exempel röra sig om datorprogram, appar, spel eller musik. Det kan även vara ordbehandling, molnlagring och webbaserad e-post.

Enstaka köp eller kontinuerlig tillgång

Ett avtal kan gälla både enstaka köp och en kontinuerlig tillgång av digitalt innehåll eller digital tjänst. Ett enstaka köp kan till exempel vara att du laddar ner en ljudbok, men om du istället får en länk till en ny e-bok varje månad är det en kontinuerlig tillgång.

Betala med dina personuppgifter

Konsumentköplagen gäller även för avtal där du betalar genom att lämna dina personuppgifter. Det kan till exempel vara när du godkänner att dina uppgifter kan användas av företaget i marknadsföringssyfte. Det krävs också att företaget ska tillhandahålla eller utveckla ett digitalt innehåll eller en digital tjänst till dig.

Krävs personuppgifterna för att företaget ska kunna tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, och de inte används för något annat, ses det inte som ett betalmedel.

Vad kan du kräva av företaget vid fel på det digitala innehållet eller tjänsten? 

Fel som visar sig inom ett år från det att du fick tillgång till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten anses vara fel som företaget ansvarar för. Om avtalet gäller kontinuerligt tillhandahållande ansvarar företaget för fel under hela avtalsperioden.

Undantag från företagets ansvar

Skulle felet bero på till exempel fel på din hårdvara, programvara eller nätanslutning har inte företaget något ansvar för felet. För att kunna bedöma om det är din utrustning som orsakat felet kan du behöva hjälpa företaget att göra en felsökning.

Företaget måste informera på ett tydligt sätt före avtalets ingående om dessa tekniska krav samt vad konsekvenserna kan bli om du inte samarbetar.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 14 mars 2024