Konsumentköplagen

Lyssna

Har du köpt en vara av ett företag gäller konsumentköplagen. I lagen står det bland annat vad du kan kräva när det är fel på varan.

När gäller konsumentköplagen?

  • När du som privatperson köper varor från ett företag .

  • Med varor menas alla typer av lösa saker, som till exempel bilar, livsmedel, elektronik, kläder eller djur.

  • Lagen gäller även begagnade varor du köper av ett företag och varor som köps till nedsatt pris .

När gäller inte konsumentköplagen?

  • När du köper varor av privatpersoner .

  • När du handlar till ditt företag, även om det är en enskild firma .

  • Köp av bostäder eller leasing av bilar.

Innan du läser

Har du köpt en vara av en privatperson gäller köplagen.
Läs mer om köplagen här

Har du köpt en tjänst är det konsumenttjänstlagen som gäller.
Läs mer om konsumenttjänstlagen här

Läs mer inom ditt problemområde

Bestämmelser i lagen

Konsumentköplagen ger dig tre års reklamationsrätt. Det innebär att du har upp till tre år på dig att klaga på fel i en vara. Det är företaget som du köpte varan av du ska vända dig till för att klaga.

För köp gjorda efter 1 maj 2022 gäller nya konsumentköplagen (2022:260). I den framgår att även digitala tjänster och digitalt innehåll omfattas.

Vad är digital tjänst och digitalt innehåll?  

En digital tjänst är en tjänst som gör det möjligt för dig att till exempel skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i digital form. För att det ska vara en digital tjänst krävs att det är själva tjänsten som är digital.

Med digitalt innehåll avses något som du har tillgång till i digital form. Det kan till exempel röra sig om datorprogram, appar, spel eller musik. Det kan även vara ordbehandling, molnlagring och webbaserad e-post.

Enstaka köp eller kontinuerlig tillgång

Ett avtal kan gälla både enstaka köp och en kontinuerlig tillgång av digitalt innehåll eller digital tjänst. Ett enstaka köp kan till exempel vara att du laddar ner en ljudbok, men om du istället får en länk till en ny e-bok varje månad är det en kontinuerlig tillgång.

Betala med dina personuppgifter

Konsumentköplagen gäller även för avtal där du betalar genom att lämna dina personuppgifter. Det kan till exempel vara när du godkänner att dina uppgifter kan användas av företaget i marknadsföringssyfte. Det krävs också att företaget ska tillhandahålla eller utveckla ett digitalt innehåll eller en digital tjänst till dig.

Krävs personuppgifterna för att företaget ska kunna tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, och de inte används för något annat, ses det inte som ett betalmedel.

Vad kan du kräva av företaget vid fel på det digitala innehållet eller tjänsten? 

Fel som visar sig inom ett år från det att du fick tillgång till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten anses vara fel som företaget ansvarar för. Om avtalet gäller kontinuerligt tillhandahållande så ansvarar företaget för fel under hela avtalsperioden.

Undantag från företagets ansvar

Skulle felet bero på till exempel fel på din hårdvara, programvara eller nätanslutning har inte företaget något ansvar för felet. För att kunna bedöma om det är din utrustning som har orsakat felet kan du behöva hjälpa företaget att göra en felsökning.

Företaget måste informera på ett tydligt sätt före avtalets ingående om dessa tekniska krav samt vad konsekvenserna kan bli om du inte samarbetar.

Var det fel på varan redan när du fick den kallas det för ett ursprungligt fel. Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt, utan det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter att en viss tid har gått.

En vara behöver inte vara trasig för att räknas som felaktig. Om du till exempel fick felaktig information i samband med köpet, eller om varan på något annat sätt avviker från vad du och företaget har kommit överens om kan den ses som felaktig. Du ska även få med tillräckliga instruktioner som gör att du kan installera, montera och använda varan på rätt sätt.

Företaget ansvarar inte för fel som du har orsakat varan, till exempel om du använt den på ett sätt den inte är gjord för eller om du varit ovarsam. Du måste även följa eventuella skötselråd för varan.

Om du upptäcker ett fel på en vara har du rätt att kräva att felet ska rättas till. Det kan till exempel göras genom att företaget lagar varan eller att du får en ny. Du kan själv föreslå vilken lösning du vill ha av företaget. Men om företaget kan visa att det blir en orimligt stor kostnad att ge dig en ny vara jämfört med att reparera, har de vanligtvis rätt att göra reparationen. Är det inte möjligt att varken reparera varan eller ge dig en ny kan det bli fråga om ett prisavdrag som motsvarar felet, eller att häva köpet. Det innebär att företaget tar tillbaka varan och du får pengarna tillbaka.

Här kan du läsa mer om hur du reklamerar

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när den köptes eller levererades till dig, det vill säga ursprungliga fel. Visar sig felet inom sex månader från köpet räknas det automatiskt som ett ursprungligt fel, om företaget inte kan bevisa att det uppstått på grund av något de inte kan ansvara för. Dit räknas till exempel om du misskött varan eller använt den på fel sätt.

Efter sex månader ligger bevisbördan för felet hos dig. Om företaget inte håller med om att felet är ursprungligt behöver du fundera över hur du ska bevisa att det är det. Ibland kan du exempelvis behöva kontakta någon sakkunnig inom branschen för att få hjälp med en felsökning, eller få ett utlåtande som visar på att felet är ursprungligt.

Den 1 maj 2022 ändras regeln om sex månader i konsumentköplagen. För de flesta varor förlängs tiden från sex månader till två år. Webbplatsen uppdateras löpande vartefter ändringarna slår igenom.

Om du har beställt en vara och företaget inte levererar den i utlovad tid är företaget i dröjsmål. Vid en försening kan du i första hand kräva att varan ska levereras. I vissa fall kan du ha rätt att häva köpet, till exempel om du beställt en bröllopsklänning som inte hinner levereras innan bröllopet. Du har också rätt att vänta med att betala tills du har fått varan.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter vid sen leverans

Ansvar under frakt

Företaget har ansvaret för varan tills dess att du har tagit emot den. Är varan trasig när du tar emot den, eller om en del av beställningen saknas, är det till företaget du vänder dig med din reklamation.

Om du själv har bokat frakten, övergår risken för varan till dig när företaget lämnat varan till ditt fraktbolag.

Du har rätt att kräva skadestånd, det vill säga ersättning, för omkostnader du får på grund av en felaktig vara eller en försenad leverans. Det kan till exempel handla om ersättning för en extra resa till företaget, eller om du varit tvungen att ta ledigt från jobbet. Tänk på att dina ersättningskrav ska vara skäliga och du måste kunna bevisa vilken skada du drabbats av, till exempel med kvitton.

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den levererats till dig. Företaget kan inte kräva att du ska genomföra köpet. Däremot kan företaget kräva ersättning av dig om de har haft kostnader i samband med beställningen, till exempel om varan specialtillverkats åt dig och inte kan säljas vidare.

Konsumentköplagen är en tvingande lag. Det innebär att företaget inte får ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger. Det spelar ingen roll om företaget exempelvis har skrivit in i ditt köpekontrakt eller i köpvillkoren att du bara har två års reklamationsrätt, eftersom du enligt lag har tre år på dig att reklamera. Däremot får företagen självklart ge dig ännu bättre villkor än vad lagen säger.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.