Garanti – vad är garanti och när gäller den?

Lättläst
Teckenspråk

En garanti innebär att företaget garanterar att varan eller tjänsten ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti. Företaget bestämmer självt reglerna för garantin. Men kom ihåg att du alltid enligt lag har rätt att reklamera fel på varor och tjänster.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Garanti – vad gäller?

 • Det är frivilligt för företaget att erbjuda garanti.

 • Du ska få skriftlig information om vad garantin innebär.

 • Oavsett om du har en garanti eller inte har du alltid alltid rätt att reklamera enligt lag. Reklamera betyder att du klagar på fel. Du kan klaga på fel i minst tre år.

Mer om garanti

En garanti är ett löfte att det du köper ska fungera på ett visst sätt och under en viss tid. Garantin kan lämnas av företaget du köpt varan eller tjänsten av eller av till exempel tillverkaren.

Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer därför självt vad som gäller. De bestämmer till exempel hur länge du har garanti och vilka delar av varan eller tjänsten som omfattas.

Garanti på en vara

Under garantitiden kan du ställa krav på att företaget åtgärdar fel som omfattas av garantin.

Garanti på en tjänst

Har tjänsten du köpt utförts på ett felaktigt sätt ska företaget rätta till felet kostnadsfritt under garantitiden.

Företaget har bevisbördan

Företaget har bevisbördan under garantitiden. Det innebär att kan de inte motbevisa att det rör sig om ett fel de inte behöver ta ansvar för ska de åtgärda felet. En garanti kan därför ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen. Enligt konsumentköplagen ligger nämligen bevisbördan på företaget de två första åren. Enligt konsumenttjänstlagen ligger bevisbördan alltid på dig.

Företaget ska ge dig skriftlig information om:

 • vad garantin innehåller
 • vad den omfattar
 • vad som krävs för att du ska kunna använda garantin
 • att dina rättigheter enligt lag inte påverkas.

Klaga till företaget bakom garantin

Vill du klaga på en vara eller tjänst utifrån en garanti? Då vänder du dig till företaget som står bakom garantin.

Under garantitiden kan du som regel ställa kräva samma åtgärder från företaget som ger garantin som du har rätt till enligt reklamationsrätten i konsumentlagstiftningen.

Ett undantag är om du köpt en vara och det är tillverkaren av varan som gett garantin. Då är det lagning eller utbyte av vara du kan kräva av tillverkaren, om det inte står annat i garantivillkoren. Skulle prisavdrag eller hävning bli aktuellt är det i så fall till företaget du köpt varan av du får vända dig till med dina krav.

Reklamationsrätt

Omfattas felet på varan eller tjänsten av garantin ska företaget åtgärda felet utan kostnad. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du fått på grund av felet. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget.

Tar ett företag betalt för en garantiåtgärd?

Då kan du anmäla företaget till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Garantin gäller inte alltid.

Du kan till exempel inte kräva att garantin ska gälla när:

 • det skett en olycka efter att du fått varan
 • du vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt
 • du struntat i skötsel- och serviceanvisningar
 • felet beror på normalt slitage.

Det är företaget som måste bevisa att något av ovanstående faktiskt har inträffat.

Om ett företag marknadsför sin garanti med bättre villkor än garantibeviset du får vid köpet, gäller ändå de marknadsförda villkoren. Men det gäller inte om företaget hunnit ändra marknadsföringen före köpet så de motsvarar villkoren i ditt garantibevis.

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. Båda handlar om vad du har rätt till om något du köpt är felaktigt. Skillnaden är du alltid har rätt att reklamera. Det står i konsumentköplagen. Men det är inte säkert att du får en garanti. Företagen bestämmer själva om de vill erbjuda garanti eller inte.

Garantin får inte ge dig sämre rättigheter än lagen. Har du till exempel garanti på en vara i två år och varan går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till, eftersom du har rätt att reklamera en vara i tre år enligt lagen.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt betyder att du enligt lag har rätt att klaga på fel i en vara eller tjänst du köpt. Det är alltid företaget du handlat av som du ska reklamera till.

Du har rätt att reklamera en felaktig vara i tre år. Har du köpt en tjänst har du rätt att reklamera i tre eller tio år, beroende på vilken typ av tjänst du köpt.

Reklamationsrätt

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Det är inte säkert att en ursprunglig garanti följer med varan när du köper den av en annan privatperson. Det kan vara så att endast personen som köpt varan från företaget kan använda garantin. Om garantin följer med till den nya ägaren eller inte beror på vad garantivillkoren säger.

För att veta vad som gäller måste du alltså läsa garantivillkoren. Har du inte tillgång till villkoren kan fråga företaget som sålde varan ursprungligen om du kan få dem.

Har säljaren lovat dig en garanti och företaget säger nej är det till säljaren du får ställa dina krav.

Konsumentköplagen gäller inte vid köp mellan privatpersoner.

Mer om dina rättigheter när du köper av en privatperson

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 14 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.