Warranty

Garanti - Engelska

A warranty means that the company guarantees that the entire product or certain characteristics of the product will function during the entire warranty period. But remember that you always have the protection from the consumer legislation. You have a three year guarantee, even if the warranty period is shorter.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

What is a warranty?

A warranty is a promise from the company that what you buy will work for a certain period of time. It is optional for a company to provide a warranty and the company determines itself what the rules for the warranty look like. In order for you as a consumer to be able to use the warranty, you need to prove that the product is defective.

The company is responsible for fixing the defect according to the rules that apply for the warranty. During the warranty period, it is presupposed that all defects in the product covered by the warranty are original. That it is an original defect means that the defect already existed when you bought the product. A defect can be original even if it becomes apparent later. Defects that are not original can, for example, be defects that are due to neglect, abnormal use (handling error) or an accident.

Since the company has the burden of proof during the entire warranty period, a warranty can give you better rights than those you have according to consumer legislation.

How to use your warranty

The company must give you written information on what the warranty includes, what it covers, what is required for you to be able to use the warranty and that your rights according to law are not affected.

If a product you have a warranty on breaks, or is defective in some other way, you turn to the company behind the warranty. During the warranty period, you have the right to demand the same measures that you are entitled to under the Consumer Sales Act.

If a defect on your product is covered by the warranty, it must be fixed at no cost to you. You also have the right to receive compensation for extra costs you have because of the defect on the product. This may, for example, be expenses for travelling to the company. If a company charges for a warranty measure, you can report the company to the Swedish Consumer Agency.

File a complaint to the Swedish Consumer Agency

When the warranty does not apply

For the company not to be responsible under the warranty, they must prove that it is you who are responsible for the defect on the product. You are responsible for the defect on the product, for example, if:

  • An accident occurred after you received the product.

  • You have disregarded the care and service directions.

  • The fault is due to normal wear and tear.

The difference between a warranty and the guarantee

A warranty and the guarantee are two different things that are sometimes mixed up. A warranty is optional for a company to provide, but you always have a guarantee for three years according to the Consumer Sales Act. So, the right to make a guarantee claim on a defective product according to the law lasts three years, whether or not you have a warranty on your product. If you have a warranty that is longer than three years, you can file a complaint on the product during the entire warranty period.

If you, for example, have a warranty on a product for two years and your product breaks after that, you can file a guarantee claim on the product for one more year since you have a guarantee by law for three years from the purchase date.

Garanti

En garanti innebär att företaget garanterar att hela varan eller vissa egenskaper hos varan ska fungera under hela garantitiden. Men kom ihåg att du alltid har ett skydd av konsumentlagstiftningen. Du har tre års reklamationsrätt, även om garantitiden är kortare. 

Vad är garanti? 

En garanti är ett löfte från företaget att det du köper ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt hur reglerna för garantin ser ut. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan. 

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de regler som gäller för garantin. Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse. 

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen.

Så använder du din garanti 

Företaget ska ge dig skriftlig information om vad garantin innehåller, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas. 

Om en vara du har garanti på går sönder, eller är felaktig på något annat sätt, ska du vända dig till företaget som står för garantin. Under garantitiden har du rätt att kräva samma åtgärder som du har rätt till enligt konsumentköplagen. 

Om ett fel på din vara omfattas av garantin ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du har fått på grund av felet på varan. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget. Om ett företag tar betalt för en garantiåtgärd kan du anmäla företaget till Konsumentverket. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

När garantin inte gäller 

För att företaget ska slippa stå för garantin måste det bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan. Du är till exempel ansvarig för fel på varan om - det har skett en olycka efter att du har fått varan - du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt - du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar - felet beror på normalt slitage. 

Skillnaden på garanti och reklamationsrätt 

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. Garanti är frivilligt för ett företag att lämna men du har alltid reklamationsrätt enligt konsumentköplagen i tre år. Rätten att reklamera en felaktig vara enligt lagen finns alltså i tre års tid, vare sig du har garanti på din vara eller inte. Om du har en garanti som är längre än tre år kan du reklamera varan under hela garantitiden. 

Om du till exempel har en garanti på en vara i två år och din vara går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till eftersom du har lagstadgad reklamationsrätt i tre år från inköpsdatumet.

Fäll ihop

Source: KonsumentverketKonsument Europa

Proofread: 14 March 2024

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.

This website is part of an EU quality Network

Your Europe is an EU website that will help you do things in other European countries - without hassle or unnecessary bureaucracy. Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.To Your Europe websiteHelp us Improve