Köplagen

När du handlar något från en privatperson eller om du själv säljer varor till andra privatpersoner gäller köplagen. Samma lag gäller också om ett företag säljer varor till ett annat företag.

Köplagen är inte tvingande. Det innebär att köpare och säljare kan komma överens om andra villkor än de som står i lagen.

Hela köplagen finns att läsa på riksdagens webbplats

Du har ingen ångerrätt

När du handlar av en privatperson kan du till exempel inte ångra dig som när du handlar av ett företag. För att du ska kunna ångra ett köp av en privatperson måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet.

Fel på varan

I första hand är det avtalet som avgör om en vara är felaktig. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för fel. Detta är vanligt om det är en begagnad vara.

Varan kan ändå anses felaktig om

  • Varan inte är som säljaren har sagt.
  • Den är i mycket sämre skick än du kunde ana, till exempel utifrån priset.
  • Säljaren har låtit bli att upplysa dig om allvarliga fel som hen kände till.

Reklamera felaktig vara

Köparen måste reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter att han eller hon upptäckte, eller borde ha upptäckt, felet. Det innebär att köparen meddelar säljaren om felet och förklarar varför varan är felaktig. Efter två år från köpet har du som köpare förlorat din rätt att reklamera varan.

Är det fel på varan kan köparen

  • Begära att säljaren åtgärdar felet eller att en likvärdig vara levereras. Vid privatköp är det ovanligt att det finns någon likvärdig vara att leverera.
  • Kräva prisavdrag.
  • Häva köpet.

Om säljaren inte kan åtgärda felet eller leverera en ny vara inom skälig tid kan du kräva ett prisavdrag eller att köpet hävs. För att du som köpare ska ha rätt att häva köpet krävs att felet har stor betydelse för dig.

Som köpare kan du även ha rätt till ersättning för kostnader som du drabbats av på grund av felet på varan.

Leverans av varan

En vara ska levereras vid den tidpunkt som köparen och säljaren har kommit överens om. Om ni inte har bestämt tid för leverans ska den ske inom skälig tid från det att ni ingick avtalet. Säljaren har dock ingen skyldighet att lämna varan innan köparen har betalat.

Om varan levererats för sent eller inte alls kan köparen

  • Kräva att säljaren fullgör köpet och levererar köpet, eller ibland häva köpet.

Som köpare kan du även ha rätt till ersättning för kostnader som du drabbats av på grund av förseningen.

Köparens skyldigheter

Köparen är skyldig att betala det pris som köpare och säljare har kommit överens om i avtalet.

Uppfyller inte köparen sina skyldigheter har säljaren rätt att

  • Hålla fast vid köpet och kräva betalning, eller ibland häva köpet.

Som säljare kan du ha rätt till ersättning för kostnader som du fått på grund av den sena betalningen.

Säljarens och köparens vårdplikt

Det finns en bestämmelse i köplagen om att båda parter har så kallad vårdplikt. Det innebär att om en vara inte hämtas i tid av köparen ska säljaren ta hand om varan åt köparen. Detsamma gäller om köparen har fått varan, men av någon anledning ska lämna tillbaka den till säljaren. Tills detta sker ska köparen ta hand om varan åt säljaren.

Om säljaren och köparen inte kommer överens

Om du och den andra privatpersonen inte kommer överens kan du vända dig till tingsrätten. Om en tvist avgörs i allmän domstol tar domstolen ut en ansökningsavgift och du kan få betala för rättegångskostnaderna.