Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig. I lagen står det bland annat vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du då kan kräva av företaget.

Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Lagen gäller alla varor – även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris.

Konsumentköplagen gäller

 • Köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar.
 • Byte av lösa saker.
 • Beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Hela konsumentköplagen kan du läsa på riksdagens webbplats

Konsumentköplagen gäller inte

 • Köp mellan privatpersoner.
 • Köp av fast egendom.
 • Köp av arrende- och hyresrätter eller andra nyttjanderätter. 

Försenad vara

Om du till exempel har beställt en tvättmaskin och den inte levereras på den bestämda dagen kan du

 • Hålla inne betalning.
 • Kräva att företaget genomför köpet och levererar varan.
 • Häva köpet om förseningen är av stor betydelse för dig eller om du har sagt till företaget att en viss leveranstid är avgörande för att du ska ingå avtalet.
 • Begära skadestånd.

Avbeställning

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Företaget kan då inte kräva att du ska genomföra köpet och betala för varan. Företaget har däremot rätt att kräva ersättning av dig om de har haft kostnader i samband med beställningen.

Fel på varan

Om det är fel på din vara kan du

 • Hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav.
 • Kräva avhjälpande, det vill säga att få varan reparerad.
 • Kräva omleverans, det innebär att du får en annan, likvärdig vara.
 • Kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
 • Häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.

Företaget har rätt att i första hand erbjuda dig att reparera varan eller ge dig en annan likvärdig vara - om det sker inom rimlig tid och inte leder till extra besvär för dig.

Skadestånd

Du har rätt till ersättning för kostnader som du fått på grund av felet på varan. Du kan också få ersättning om något som tillhör dig eller din familj har skadats, till exempel om en diskmaskin läcker vatten och skadar ditt golv.

När är varan felaktig?

Din vara är till exempel felaktig om

 • Den inte stämmer överens med vad du har avtalat om med företaget, till exempel vad gäller mängd eller kvalitet.
 • Bruksanvisning saknas.
 • Företaget inte har upplyst dig om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.
 • Företaget har installerat varan och installationen är felaktig.
 • Den är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta utifrån varans pris, ålder och andra förutsättningar.

Sexmånadersregeln

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när du köpte den eller när den levererades till dig. Ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits där från början om inte företaget kan bevisa att felet inte är ursprungligt. Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan.

Företaget är inte ansvarig för fel som du har orsakat, till exempel om du inte har följt skötselanvisningar eller om du har vanvårdat varan.

Reklamera felaktiga varor

Du måste reklamera den felaktiga varan hos företaget inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Det betyder att du meddelar företaget om felet och varför du anser att varan är felaktig. Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet är du alltid i rätt tid. Efter tre år från det att du har tagit emot varan har du förlorat din rätt att reklamera.

Om företaget inte följer lagen

Om du och företaget inte kommer överens kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och företag. Tänk på att det är bra att spara kvitto, eventuell mailkonversation och andra bevis.

Läs mer om anmälan på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Tvisten kan även prövas i allmän domstol, men domstolen tar ut en ansökningsavgift och du kan också få betala rättegångskostnader.

Klagoguiden hjälper dig

Klagoguiden är en enkel webbtjänst där du kan få hjälp med att klaga på en vara eller tjänst.

Gå till klagoguiden