Is the company respectable?

Är företaget seriöst? - Engelska

Are you unsure if a company you intend to buy from is respectable? There is a lot you can do to reduce the risk of being deceived.

Cooperation: This page is part of the European Union's Consumer Program (2014-2020).

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Read what others think about the company

Do a search of the company’s name to see what others say about it. It is often possible to find pages where other customers have posted opinions of the company. Do not just read customer opinions on the company’s own website as critical comments are rarely published. Also, see if the company is on social media. It is usually possible to read opinions and comments there.

If you want to know if other consumers experienced problems with a company, you can search for reports in the Swedish Consumer Agency’s register. There you can find out if the company has been reported by others. But keep in mind that a report does not automatically mean that the company violated any rules.

Search in the Swedish Consumer Agency’s register (information in swedish)

Check contact information for the company

Investigate if there is real contact information for the company. There should be a phone number, address, email address and corporate identification number. If contact information is missing, you should be cautious. If a company is missing contact information, you cannot check who you are buying from, and you will have no one to contact if there is a problem with the delivery.

You can also try to call the company to see how easy they are to get a hold of. If there is nothing but a contact form on the webpage you should be cautious.

Read the terms of agreement

Always read the terms of agreement or purchase terms before you buy anything from a company. The terms should, among other things, state how and when the delivery is made and how you can withdraw from your purchase. By reading the terms, you also get information on what you can do if there is anything wrong with the product or service you have bought. If any extra costs arise in the purchase, they should also be included in the terms.

Be aware of how you are paying

Only provide your bank card number if you are going to buy something. Never send a credit card number by email or a contact form.

If you pay by credit card or by invoice, the purchase is covered by the Consumer Credit Act. This provides an extra good protection. You can then turn to the creditor, meaning the card issuer (the bank) or the company you received the invoice from, and request a repayment if for example the product is not delivered within the agreed time.

If you pay directly, you lose the possibility to withhold the payment if the product, for example, is incorrect or is not delivered.

Check the right of withdraw before the purchase

If you are shopping remotely, for example via an online store within Sweden and the EU, you most often have a right of withdraw on your purchase for 14 days. If you buy from a company in countries outside the EU, other rules apply.

Remember that you may need to pay for return postage if you want to send the product back.

Your right to file complaint

You always have a right to file complaint for at least two years if you purchase from a company within the EU, Norway and Iceland. Some countries may have a longer time. In Sweden, you have the right to file complaint for three years.

The right to file complaint means that if any fault on the product you bought appears, you can have it fixed, get a new product or receive a refund.

When you file complaint instead of buying a new product, you save money and can contribute to a better environment. The companies get the chance to correct the faults and have a push in the right direction to make and sell better goods and services.

Save all receipts, order confirmations, payment transfers and the like so that you can show that you have bought the product and when the purchase was made. If you send a package back, you can receive a package number. Using the package number, you can trace the package if it gets lost.

Read more about filing a complaint

Find out where the company is located

If you shop within the EU, you have a stronger protection as a consumer compared with if you shop from a country outside the EU. It is therefore good to find out where the company is located. Even if the company writes in Swedish on the website, it is not certain that the company is in Sweden.

It is usually stated in the terms where the company is located. See if you can find contact information and the address for the company.

If a foreign company addresses Swedish consumers, Swedish law should apply. If a company writes in Swedish or provides prices in SEK, they are addressing Swedish consumers.

But even if Swedish law is to apply, it is not certain that a foreign company will follow the National Board of Consumer Disputes’ (ARN) recommendations in a dispute. Therefore, it is good to think about where you are purchasing from.

Är företaget seriöst?

Är du osäker på om ett företag du tänkt handla från är seriöst? Det finns mycket du kan göra för att minska risken att bli lurad.

Läs vad andra tycker om företaget

Gör en sökning på företagets namn för att se vad andra säger om det. Ofta går det att hitta sidor där andra kunder har lämnat omdömen om företaget. Läs inte bara kundomdömen på företagets egen webbplats, då kritiska kommentarer sällan publiceras. Se även efter om företaget finns på sociala medier. Där brukar det också gå att lämna omdömen och kommentarer.

Om du vill veta om andra konsumenter har upplevt problem med ett företag, kan du söka efter anmälningar i Konsumentverkets diarium. Där kan du se om det har kommit in anmälningar mot ett företag. Men tänk på att en anmälan inte per automatik innebär att företaget har brutit mot några regler.

Sök i Konsumentverkets diarium

Kontrollera kontaktuppgifter till företaget

Undersök om det finns riktiga kontaktuppgifter till företaget. Det bör finnas telefonnummer, adress, mejladress och organisationsnummer. Om det saknas kontaktuppgifter bör du vara försiktig. Om ett företag saknar kontaktuppgifter kan du inte kontrollera vem du handlar av och du vet inte om det går att få kontakt med någon om det uppstår problem med leveransen.

Du kan även prova att ringa till företaget för att se hur lätta de är att få tag på. Finns det endast ett kontaktformulär kan det ibland vara en varningsklocka.

Tänk på hur du betalar

Lämna bara ut ditt kontokortsnummer om du ska köpa något. Skicka aldrig kreditkortsnummer via e-post eller kontaktformulär.

Betalar du med kreditkort eller mot faktura omfattas köpet av konsumentkreditlagen. Det ger dig ett extra bra skydd. Du kan då vända dig till kreditgivaren, det vill säga kortutgivaren (banken) eller bolaget du har fått fakturan från, och be om återbetalning om till exempel varan inte levereras inom avtalad tid.

Betalar du direkt förlorar du möjligheten att hålla inne betalning om varan till exempel är felaktig eller inte levereras.

Kolla upp ångerrätten innan köpet

Handlar du på distans, till exempel via en nätbutik inom, Sverige och EU har du oftast 14 dagar ångerrätt på ditt köp. Handlar du från företag i länder utanför EU gäller andra regler.

Tänk på att du kan behöva betala returfrakt om du vill skicka tillbaka varan.

Din rätt att reklamera

Du har alltid har minst två års reklamationsrätt om du handlar från ett företag inom EU, Norge eller Island. Vissa länder kan ha längre tid. I Sverige har du tre års reklamationsrätt.

Reklamationsrätten innebär att om det visar sig vara något fel på det du köpt så kan du få den lagad, få en ny vara eller pengarna tillbaka.

När du reklamerar i stället för att köpa nytt sparar du pengar och kan bidra till en bättre miljö. Företagen får chansen att rätta till felen och får en skjuts i rätt riktning att tillverka och sälja bättre varor och tjänster.

Spara alla kvitton, orderbekräftelser, betalningsöverföringar och liknande så att du kan visa att du har köpt varan och när köpet gjordes. Om du skickar tillbaka ett paket kan du få ett kollinummer. Med hjälp av kollinumret kan du spåra paketet om det kommer bort.

Läs mer om reklamation

Läs avtalsvillkoren

Läs alltid avtalsvillkoren eller köpevillkoren innan du köper något från ett företag. I villkoren ska det bland annat framgå hur och när leveransen sker och hur du gör för att ångra ditt köp. Genom att läsa villkoren ska du också få information om vad du kan göra om det är någonting fel på varan eller tjänsten du har köpt. Om det tillkommer några extra kostnader vid köpet så ska även det finnas med i villkoren.

Ta reda på vart företaget finns

Om du handlar inom EU har du ett starkare skydd som konsument jämfört med om du handlar från ett land utanför EU. Därför är det bra att ta reda på var företaget finns. Även om företaget skriver på svenska på webbplatsen är det inte säkert att företaget faktiskt finns i Sverige.

Var företaget finns brukar framgå av villkoren. Se om du kan hitta kontaktuppgifter och adress till företaget.

Så länge ett utländskt företag vänder sig till svenska konsumenter, bör svensk lag gälla. Om ett företag skriver på svenska eller anger priser i svenska kronor, anses de rikta sig till svenska konsumenter.

Men även om svensk lag ska gälla, är det inte säkert att ett utländskt företag följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer vid en tvist. Därför är det bra att tänka på varifrån du handlar.

Fäll ihop

Source: ECC SverigeExtern länkKonsumentverket

Proofread: 14 February 2022

This page was funded by the European Union's Consumer Programme (2014-2020). ECC Sweden is a part of the European Consumer Centres Network, but also a part of the Swedish Consumer Agency’s information service Hello Consumer. At ECC Sweden, consumers who made cross-border purchases within the EU, Iceland, Norway or the UK can get free help and advice from our legal advisers.