Changed departure time for flight – your rights

Dina rättigheter vid ändrad avgångstid - Engelska

Sometimes airlines change the schedule for flights. If your flight is postponed and you arrive at your destination several hours later than expected, you might have the right to compensation.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Has the airline changed your flight's departure time? These points are important to know! 

 • If the flight has been brought forward more than one hour the flight is considered cancelled.  

 • You might have the right to compensation for expenses that are directly linked to the schedule change.

Your rights as a passenger

The flight has an earlier departure time 

If your flight has been brought forward, your rights are dependent on if the flight can be considered cancelled or not and if the flight is covered by EU rules.  

The EU rules apply in the following cases:  

 •  When you are flying from an airport within the EU. 

 • When you are flying from an airport outside the EU to an airport within the EU with an airline registered in the EU.

The rules also apply to Norway, Iceland, Switzerland and French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion Island, Mayotte, Saint-Martin (French Antilles), the Azores, Madeira and the Canary Islands (The Faroe Islands is not included).  

If your flight is not covered by the EU rules, it is the terms and conditions of your flight ticket and possibly legislation in other countries that determines what your rights are.

If the departure time is more than one hour earlier the flight is considered cancelled

If the flight has been brought forward more than one hour the flight is considered cancelled. You might have the right to compensation.  

When a flight is cancelled, you are entitled to choose between a rebooking or a refund of the flight ticket.  

If the departure time is brought forward less than one hour, the flight is not considered cancelled. This means that you do not have the right to compensation or rebooking.   

Read more about your rights when a flight is cancelled

Do you have the right to compensation? 

If the flight has been cancelled and the air travel is covered by EU rules, you might have the right to compensation in the form of a standard amount. The amount is between 250 – 600 euros. The compensation is intended to compensate you for the time you lost. 

You are not entitled to compensation if you received information on the schedule change 14 days or more before the planned departure. You also do not have the right to compensation if the flight was changed because of extraordinary circumstances that was beyond the airline´s control and could not have been avoided even if all reasonable steps are taken.

Compensation for expenses 

You might have the right to compensation for expenses that are directly linked to the schedule change. You must be able to prove what expenses you had, and they must be tied to the delay. Save all the receipts for your expenses as evidence. 

The flight has been postponed 

If your flight has been postponed, your rights are dependent on if the flight can be considered cancelled or not and if the flight is covered by EU rules.  

The EU rules apply in the following cases: 

 • When you are flying from an airport within the EU. 

 • When you are flying from an airport outside the EU to an airport within the EU with an airline registered in the EU. 

The rules also apply to Norway, Iceland, Switzerland and French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion Island, Mayotte, Saint-Martin (French Antilles), the Azores, Madeira and the Canary Islands (The Faroe Islands is not included).  

If your flight is not covered by the EU rules, it is the terms and conditions of your flight ticket and possibly legislation in other countries that determines what your rights are.  

Cancelled flight  

If your route or flight number has been changed, your flight might be considered cancelled.  

Read more about your rights when a flight is cancelled

Delayed flight

If your flight has been postponed by at least two hours, you have the right to support and information. The airline is obliged to offer food and drinks in proportion to the delay. The airline should inform you of your rights as a flight passenger. 

If you are delayed one or several nights, or if you must stay at a different location for longer than you had planned, the airline is obliged to pay for your stay at a hotel. The airline should also pay for the transport between the hotel and the airport.  

If your departure is postponed by five hours or more, you have the right to a refund of the ticket price. If you have begun your travel, the airline should offer you a return ticket to the airport where your flight started.  

Read more about your rights when a flight is delayed

Right to compensation

If your flight has been cancelled or your arrival time has been postponed by more than three hours and the flight is covered by EU rules, you might have the right to compensation in the form of a standard amount. The amount is between 250 – 600 euros. The compensation is intended to compensate you for the time you lost. 

You are not entitled to compensation if you received information on the schedule change 14 days before the planned departure. You also do not have the right to compensation if the flight was changed because of extraordinary circumstances that was beyond the airline´s control and could not have been avoided even if all reasonable steps are taken.  

Compensation for expenses

You might have the right to compensation for expenses that are directly linked to the schedule change. You must be able to prove what expenses you had, and they must be tied to the delay. Save all the receipts for your expenses as evidence. 

How to get an assessment of your case

The body that should review your case depends, among other things, on the kind of compensation you are demanding and the country in which the problem with the flight arose. Contact us and we will provide information on where you can turn to. 

Contact information to Hallå konsument 

Ändrad avgångstid för flyg – dina rättigheter

Ibland gör flygbolag ändringar i tidtabellen. Om en ändrad flygtid gör att du kommer bli mycket försenad till resmålet kan du ha rätt till ersättning. Har flygbolaget ändrat din flygtid? Tänk på det här!

 • Om flyget tidigareläggs med mer en timme räknas det som ett inställt flyg.

 • Du kan ha rätt till skadestånd från flygbolaget för de kostnader du har fått på grund av tidtabellsändringen.

Det här gäller för dig som resenär

Flyget avgår tidigare

Om flygbolaget ändrar din flygning så den avgår tidigare beror dina rättigheter på om flyget ses som inställt eller inte samt om flygningen omfattas av EU:s regler.

EU:s regler gäller när du:

 • flyger från en flygplats inom EU

 • flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz samt Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna) på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det villkoren för din flygbiljett och eventuell lagstiftning i andra länder som avgör vad du har rätt till.

Mer än en timme för tidigt räknas som inställt flyg

Om flyget tidigareläggs med mer en timme räknas det som ett inställt flyg. Du kan då ha rätt till kompensation.

Vid ett inställt flyg ska du som resenär kunna välja mellan att boka om flyget eller få en återbetalning av flygbiljetten.

Om tidigareläggningen är mindre än en timme räknas inte flygningen som inställd. Det innebär att du inte har rätt till kompensation eller rätt att ställa krav på ombokning.

Läs mer om dina rättigheter när flyget har ställts in

Har du rätt till ersättning?

Har flyget blivit inställt och om flygningen omfattas av EU:s regler kan du ha rätt till kompensation i form av schablonbelopp från flygbolaget. Beloppet varierar från 250 till 600 euro. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat på grund av det inställda flyget.

Du har inte rätt att kräva kompensation om du fick information om att flyget ställdes in 14 dagar eller mer innan avgång. Det går inte heller att kräva någon kompensation om flyget ställdes in på grund av extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kunnat förutspå eller undvika.

Skadestånd för merkostnader

Du kan ha rätt att kräva skadestånd från flygbolaget för de kostnader du kan bevisa att du har fått på grund av tidtabellsändringen. Kostnaderna ska ha en direkt koppling till tidtabellsändringen, och du måste kunna uppvisa ett kvitto eller liknande för att kunna kräva skadestånd.

Flyget avgår senare

Om flygbolaget ändrar din avgångstid beror dina rättigheter på om flyget ses som inställt eller inte samt om flygningen omfattas av EU:s regler.

EU:s regler gäller när du:

 • flyger från en flygplats inom EU

 • flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz samt Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna) på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det villkoren för din flygbiljett och eventuell lagstiftning i andra länder som avgör vad du har rätt till.

Inställt

Om din färdväg eller flightnumret har ändrats kan flygningen ses som inställd.

Läs mer om dina rättigheter när flyget har ställts in

Försenat

Senareläggs din avgångstid med minst 2 timmar har du rätt till stöd och information. Flygbolaget ska erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har som flygpassagerare.

Om du försenas en eller flera nätter, eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på en annan plats än du planerat, är flygbolaget också skyldigt att betala övernattning på hotell. Flygbolaget ska även betala transporten mellan hotellet och flygplatsen.

Om din avgång är fem timmar försenad eller mer har du rätt att få återbetalning för biljetten. Har du påbörjat din resa ska flygbolaget även erbjuda en återresa till den flygplats som flyget utgick ifrån så snart som möjligt.

Läs mer om dina rättigheter vid försenat flyg

Rätt till kompensation

Har flyget blivit inställt eller ankomsttiden försenats mer än tre timmar och om flygningen omfattas av EU:s regler, kan du ha rätt till kompensation i form av schablonbelopp från flygbolaget. Beloppet varierar från 250 till 600 euro. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat på grund av det inställda flyget.

Du har inte rätt att kräva kompensation om du fick information om att flyget ställdes in 14 dagar eller mer innan avgång. Det går inte heller att kräva någon kompensation om flyget ställdes in på grund av extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kunnat förutspå eller undvika.

Skadestånd för merkostnader

Du kan ha rätt att kräva skadestånd från flygbolaget för de kostnader du kan bevisa att du har fått på grund av tidtabellsändringen. Kostnaderna ska ha en direkt koppling till tidtabellsändringen, och du måste kunna uppvisa ett kvitto eller liknande för att kunna kräva skadestånd.

Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende 

Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod. Kontakta oss så informerar vi om vart du kan vända dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop

Source: KonsumentverketKonsument Europa

Proofread: 15 June 2023

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.