About Hallå konsument

Om Hallå konsument - Engelska

Hallå konsument [Hello Consumer] is a nationwide information service that is coordinated by the Swedish Consumer Agency. You can turn to us with consumer-related questions concerning purchases of goods and services, complaints and sustainable shopping. Hallå konsument is also the way into ECC Sweden, which can help you with cross-border advice.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

How to contact us

The guidance service is open every weekday, and it is free to contact us. We can answer your questions in Swedish and English. You can reach us by:

 • Telephone: 0771 – 525 525 (0046771 525 525 if calling from abroad)

 • Email: info@hallakonsument.se

 • Chat

You can also ask your question through our Q&A forum.

The advisers at Hallå konsument can:

 • Answer questions about purchases of goods and services, complaints and consumer legislation

 • Provide advice prior to a purchase or about how you can shop with environmental sustainability in mind

 • Help you get advice through ECC Sweden in the event of questions about or problems with cross-border retailing

 • Help you find experts at other authorities, consumer agencies and municipal consumer counselling

The advisers at Hallå konsument cannot:

 • Contact companies, serve as representatives or mediate between you and a company you have a disagreement with

 • Assess your case, examine documents or interpret contracts

 • Help in answering school assignments

 • Write a report to ARN or an application to a court

ECC Sweden – advice on cross-border purchases

If you live in Sweden and the company you have problems with is registered in another country in the EU, Norway, Iceland or the UK, you can get free advice and mediation through ECC Sweden to try to resolve the matter. ECC Sweden is part of a network of consumer centres in the EU, Norway, Iceland and the UK. In some cases, ECC Sweden can share the matter with a sister centre in another country to try to achieve a solution.

ECC Sweden is part of the consumer information unit in the Swedish Consumer Agency and the European Consumer Centres Network. Its activities are partially financed by the European Commission.

Cooperation between authorities and consumer agencies

Hallå konsument is coordinated by the Swedish Consumer Agency and collaborates with several other authorities and consumer agencies.

You can find all of the actors involved in the cooperation here

Public records

All documents received by Hallå konsument become public records and can be requested and read by anyone who requests them. You should therefore think about what information you choose to send in to us. Remember that we need your contact information to give you answers by email and letter.

Aids to get in touch with us

The mediation service Bildtelefoni.net makes it possible for people who use Swedish sign language and people who use spoken Swedish to call each other.

Calls between the hearing and those using sign language, call through Bildtelefoni (information in Swedish)

Teletal is a phone service for everyone who needs support during phone calls. An interpreter is with you on the call and helps you.

Telephone support for speech, voice and language difficulties, call via Teletal

The mediation service Texttelefoni.se makes it possible for you with a hearing impairment, deafness, deaf-blindness or speech difficulties to call and receive calls through mediated third-party calls in real time. The service also works for you if you use Braille.

Calls between regular phones and text telephones, call via Texttelefoni (information in Swedish)

If you need an interpreter

If you need interpreter assistance, you can contact an interpreter agency, or ask somebody you know to translate for you. If you cannot contact an interpreter agency on your own, we can help you.

National minority languages

If you belong to any of the national minorities, you have the right to use your language in contact with authorities.

You can find more information on your rights on the Language Council of Sweden website

Vad är Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till Konsument Europa som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. 

Så når du oss 

Vägledningen har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor på svenska och engelska. Du når oss via: 

 • Telefon: 0771-525 525 (0046771 525 525 om du ringer från utlandet) 

 • E-post: info@hallakonsument.se 

 • Chatt  

Du kan även ställa din fråga via vårt frågeforum ”Frågor och svar”.  

Vägledarna på Hallå konsument kan: 

 • Svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning 

 • Ge vägledning inför ett köp och kring hur du kan handla miljömässigt hållbart 

 • Hjälpa dig vidare till rådgivning via Konsument Europa vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel 

 • Hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning 

Vägledarna på Hallå konsument kan inte: 

 • Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med 

 • Bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal 

 • Hjälpa till med att svara på skoluppgifter 

 • Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp 

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning. 

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.  

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer 

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.  

Här hittar du alla aktörer som ingår i samarbetet 

Allmänna handlingar 

Alla handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna och kan begäras ut och läsas av den som begär det. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka in till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev. 

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. 

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni  

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal  

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. 

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni  

Om du behöver tolk 

Behöver du tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Har du inte möjlighet att kontakta en tolkförmedling på egen hand kan vi hjälpa dig. 

Nationella minoritetsspråk 

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Du hittar mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Fäll ihop