Tjänstedirektivet - Att köpa tjänster i andra länder inom EU

EU:s medlemsländer, Norge, Island och Liechtenstein har enats om vilka regler och villkor som ska gälla vid gränsöverskridande handel med tjänster. De finns samlade i det så kallade tjänstedirektivet. Direktivet ska underlätta för konsumenter att köpa tjänster över gränserna inom EU och stärka rättigheterna för dig som konsument.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Kort om tjänstedirektivet

 • Företag är inom EU skyldiga att erbjuda likvärdiga villkor till kunder från olika länder om de säljer tjänster. Det kan finnas undantag om de är motiverade av objektiva grunder.

 • Tjänstedirektivet omfattar endast tjänster som utförs mot ekonomisk ersättning. Ett antal tjänster är undantagna, till exempel transporttjänster och finansiella tjänster.

 • Har du frågor om tjänstedirektivet kan du vända dig till Konsument Europa.

Vad innebär tjänstedirektivet för dig som konsument?

Medlemsländerna i EU får inte ställa krav som begränsar möjligheten att köpa tjänster från företag i andra länder, eller som diskriminerar mellan kunder på grund av nationalitet eller bosättningsort.

Kunder ska behandlas lika

Företag är skyldiga att erbjuda likvärdiga villkor till kunder från olika länder. Kunder ska inte behandlas olika på grund av var de bor eller nekas att köpa en tjänst som är tillgänglig för allmänheten i ett annat EU-land. Ett exempel på otillåten behandling är om du hyr bil via internet i ett annat EU-land, och måste betala högre hyra bara för att du inte bor i det land där bilen hyrs.

När olika villkor för olika länder kan vara okej

I vissa fall kan det vara okej att ha olika villkor beroende på var kunden bor. Det kan gälla villkor för avgifter, priser och leverans, om olikheterna är motiverade av objektiva grunder.

Några exempel på sådana grunder:

 • De faktiska kostnaderna blir högre på grund av avstånd eller tekniska detaljer i samband med att tjänsten ska utföras.
 • Att det råder olika marknadsvillkor mellan olika länder, så som säsongspåverkad efterfrågan eller olika semesterperioder
 • Distributionsavtal mellan till exempel tillverkare och återförsäljare som förhindrar företag från att sälja tjänster till andra länder än sina egna.
 • Extra risker kopplade till att göra i affärer i ett annat land än där företaget har sitt säte, till exempel svårigheter med att säkra betalningen.
 • Immateriella rättigheter. Det kan till exempel handla om att ett företag inte kan sälja e-böcker eller musik till kunder i andra länder på grund av upphovsrättsliga bestämmelser.

Tjänstedirektivet omfattar endast tjänster som utförs mot ekonomisk ersättning.

Exempel på tjänster som omfattas:

 • Bygg- och arkitektverksamhet
 • Fastighetstjänster (till exempel fastighetsmäkleri) och fastighetsservice
 • Turism (resebyråer, researrangörer och turistguiders verksamhet)
 • Fritidsanläggningar, sportanläggningar och nöjesparker
 • Hotell, restaurang och catering
 • Informationstjänster (till exempel webbportaler, nyhetsbyråer och utgivningsverksamhet)
 • Utbildningstjänster som inte bekostas av skattemedel
 • Biluthyrning
 • Hushållstjänster
 • Konsulttjänster inom ledarskap och förvaltning, certifiering och testning
 • Juridisk rådgivning och skatterådgivning

Ett antal tjänster är undantagna från tjänstedirektivets tillämpningsområde.

Några exempel:

 • Transporttjänster
 • Tjänster som erbjuds av bemanningsföretag
 • Finansiella tjänster, till exempel bank- och kredittjänster, försäkringar, pensionssparande, värdepapper och investeringsfonder samt investeringsrådgivning, betalningar och leasing
 • Privata säkerhetstjänster
 • Vissa speltjänster/spelverksamhet till exempel lotterier, kasinospel och vadslagningar
 • Audiovisuella tjänster, till exempel biografer och radiosändningar
 • Elektroniska kommunikationstjänster
 • Hälso- och sjukvårdstjänster

Tjänstedirektivet påverkar inte heller regler som garanterar konsumenters skydd enligt lagstiftningen i deras hemländer.

Som konsument har du rätt att få viss bestämd information om företag och tjänsterna de säljer. Syftet är att du ska veta vilket företag du handlar från och kunna jämföra de tjänster som går att köpa. Företaget ska lämna informationen innan de tecknar ett avtal med dig som konsument.

Exempel på typen av information som måste lämnas:

 • Namn och juridisk form
 • Kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer och e-postadress
 • Registreringsuppgifter
 • Allmänna villkor
 • Vad tjänsten huvudsakligen består av
 • Pris (om det är fastställt på förhand)
 • Försäkringar och garantier

Krävs det tillstånd för att bedriva verksamheten måste det också finnas uppgifter om den myndighet som har beviljat tillståndet eller till relevant kontaktpunkt.

Det finns även information som företaget behöver lämna ut om köparen av tjänsten begär det.

Det gäller bland annat information om:

 • beräkningsmetod för priset (om det inte går att fastställa i förväg)
 • Uppgifter om leverantörens verksamhet och partnerskap samt information om vilka åtgärder som vidtagits för att undvika intressekonflikter
 • information om eventuella uppförandekoder och möjlighet till tvistlösning vid medlemskap hos en yrkes- eller branschorganisation.

Företag som säljer tjänster ska besvara klagomål så snart som möjligt, och göra sitt bästa för att lösa tvister snabbt och på ett bra sätt. Företagen ska även lämna kontaktuppgifter till klagonämnder, dit även konsumenter i andra medlemsländer kan vända sig.

Har du frågor om tjänstedirektivet kan du vända dig till din nationella kontaktpunkt för tjänstedirektivet. Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land samt i Norge, Island, Liechtenstein och Storbritannien.

Kontaktpunkternas syfte är att underlätta för företag och konsumenter att erbjuda och köpa tjänster på den inre marknaden och säkerställa den fria rörligheten för tjänster.

I Sverige finns det två kontaktpunkter, en för konsumenter och en för företag.

Kontaktpunkt för konsumenter – Konsument Europa

Konsument Europa har i uppdrag att informera konsumenter vid köp av tjänster från andra EU-länder.

Konsument Europa kan ge information om:

 • konsumenträttigheter vid köp av tjänster inom EU, Norge, Island och Storbritannien
 • möjligheter till rättslig prövning av tvister.

Mejl: konsumenteuropa@konsumentverket.se
Brev: Konsumentkontaktpunkt enligt tjänstedirektivet, Konsument Europa, Box 48, 65102 Karlstad

Det kostar inget att kontakta oss. Du kan kontakta oss på svenska eller engelska.

Vi strävar efter att besvara din fråga så snart som möjligt. Om din fråga kräver utredning eller om vi behöver hämta in information från andra myndigheter kan det dröja längre innan vi kan svara. I dessa fall strävar vi efter att svara dig inom 14 dagar. Om vi i undantagsfall inte kan leva upp till det kommer vi att informera dig.

Hitta kontaktpunkter i andra länder på EU-kommissionens webbplats

Kontaktpunkt för företag

Verksamt.se

På kontaktpunkten verksamt.se samlar olika myndigheter information och e-tjänster för företag som vill starta och driva en verksamhet.

Kontaktpunkten för företag på verksamt.se

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Kommerskollegium ger information om regler och rättigheter till företagare och tjänstemottagare.

Läs mer om tjänstehandel inom EU och hitta kontaktuppgifter på Kommerskollegiums webbplats.

Om tjänstehandel inom EU på Kommerskollegiums webbplats

Bryter ett företag mot bestämmelserna i tjänstedirektivet kan du göra en tillsynsanmälan till Konsumentverket.

Det kan till exempel handla om att företaget:

 • diskriminerar kunder utifrån nationalitet eller bosättningsort
 • inte lämnar den information de är skyldiga att göra
 • brister i sin klagomålshantering.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Om du har en tvist med ett företag

Har du en tvist som rör ett ekonomiskt värde med ett företag, finns det olika instanser du kan vända dig till för att få en bedömning av tvisten.

Hur du kan få din tvist med företaget prövad

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsument Europa

Granskad: 21 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.