Alternativ tvistlösning – avgör tvisten utan domstol

Att lösa en tvist med alternativ tvistlösning innebär att tvisten prövas utan att en domstol är inblandad. Beslutet är inte tvingande, men följs av de flesta företag.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Vad menas med alternativ tvistlösning?

  • Alternativ tvistlösning innebär att du kan vända dig till en nämnd för att lösa en tvist med ett företag du köpt något av.

  • Det är oftast billigare och snabbare än att ta tvisten till domstol.

  • Nämnderna kan inte tvinga ett företag att följa beslutet de tar. Men de flesta företag i Sverige väljer att följa besluten. Är företaget medlem i en branschorganisation kan de ha förbundit sig att följa besluten.

Läs mer om att lösa tvister utan domstol

Allmänna reklamationsnämnden är den mest kända tvistlösningsnämnden i Sverige. Det finns även sex andra nämnder som är godkända för att pröva tvister.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN prövar till exempel tvister om köp av:

  • fordon
  • hantverkstjänster
  • resor
  • elektronik
  • köp inom bank och försäkring.

ARN har en lägsta värdegräns på 500-2000 kronor.

Kostnadsfritt: Ja

Vilka typer av tvister ARN kan pröva på ARN:s webbplats

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)

FRN prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provisionen.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på FRN:s webbplats

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Rättsskydd är ett försäkringsskydd. Det gör att du kan få ersättning för vissa rättegångskostnader vid en tvist. Du kan vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor när du inte är nöjd med ett försäkringsbolags beslut om ersättning.

Kostnadsfritt: Ja

Nämnden för Rättskyddsfrågors webbplats

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar försäkringsärenden som rör liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Det krävs en medicinsk bedömning för att ärendet ska kunna prövas.

Kostnadsfritt: Ja

Personförsäkringsnämndens webbplats

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsumenter och advokater eller advokatbyråer, om tvisten rör den juridiska tjänst konsumenten köpt. Tvister med jurister prövas av ARN.

Kostnadsfritt: Nej, avgift 100 kronor.

Advokatsamfundets webbplats

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds (SBF) reklamationsnämnd

SBF:s reklamationsnämnd prövar tvister mellan konsumenter och de begravningsbyråer som är medlemmar i SBF. Tvisten ska röra ekonomisk ersättning.

Kostnadsfritt: Ja

SBF:s webbplats

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar rätten till ersättning och ersättningens storlek för trafikskadeoffer eller en anhörig till den som skadats. Detta oavsett vilket försäkringsbolag som hanterar eller betalar för skadan. Syftet är att den som skadats ska få en rättvis ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis.

Kostnadsfritt: Ja

Trafikskadenämndens webbplats

Vid ett gränsöverskridande köp handlar du av ett företag utanför Sverige.

I EU-länderna finns alternativ tvistlösning. Det kan vara mer effektivt att vända sig till ett tvistlösningsorgan i landet där företaget finns än till en svensk nämnd.

Det är olika hur många tvistlösningsorgan det finns i varje land. I vissa länder finns till exempel organ som bara hanterar vissa områden, som finansiella tjänster eller byggtjänster. I vilken utsträckning företag följer besluten är också olika från land till land.

Lista på tvistlösningsorgan i andra EU-länder på EU-kommissionens webbplats

ODR-plattformen – tvistlösning för e-handel

EU-kommissionen driver en plattform på nätet som kallas för ODR (Online Dispute Resolution). ODR betyder ”tvistlösning på nätet”. Genom plattformen kan konsumenter och företag själva försöka lösa en tvist eller komma överens om ett alternativt tvistlösningsorgan att skicka tvisten till.

Vem kan använda ODR?

Du som handlat online från ett företag i ett annat EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein och vill:

  • hitta en lösning på ett problem genom att diskutera med företaget
  • skicka ditt ärende till alternativ tvistlösning.

Även e-handelsföretag inom länderna ovan använder plattformen för att kommunicera med dig.

Mer om ODR

Fick du svar på din fråga?

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 17 april 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.