Alternativ tvistlösning – avgör tvisten utan domstol

Lyssna

Att lösa en tvist med alternativ tvistlösning innebär att tvisten prövas utan att en domstol är inblandad. Beslutet är inte tvingande, men följs av de flesta företag. I många fall är det kostnadsfritt med alternativ tvistlösning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Vad menas med alternativ tvistlösning?

  • Alternativ tvistlösning innebär att du kan vända dig till en nämnd för att lösa en tvist med ett företag du köpt något av.

  • Det är oftast billigare och snabbare än att ta tvisten till domstol.

  • En alternativ tvistlösningsnämnd kan inte tvinga ett företag att följa beslutet som tas, men i Sverige väljer de flesta företag att följa besluten. Om företaget är medlem i en branschorganisation kan de också genom sitt medlemskap ha förbundit sig att följa beslut från alternativa tvistlösningsnämnder.

Läs mer om att lösa tvister utan domstol

I Sverige är Allmänna reklamationsnämnden (ARN) den mest välkända tvistlösningsnämnden, men det finns även sex andra nämnder som är godkända för att pröva tvister.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN prövar många olika typer av konsumenttvister, till exempel tvister om fordonsköp, hantverkstjänster, resor, elektronik, bank och försäkring. ARN har en lägsta värdegräns på 500-2000 kronor beroende på vilket område det handlar om.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer om vilka typer av tvister ARN kan pröva på ARN:s webbplats

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provisionen.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på FRN:s webbplats

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ger dig möjlighet att få ersättning för vissa rättegångskostnader vid en tvist. Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut angående denna ersättning kan du vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på Nämnden för Rättskyddsfrågors webbplats

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar försäkringsärenden som rör liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Det krävs en medicinsk bedömning för att ärendet ska kunna prövas.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på Personförsäkringsnämndens webbplats

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsumenter och advokater eller advokatbyråer, om tvisten rör den juridiska tjänst konsumenten köpt. Tvister med jurister prövas av ARN.

Kostnadsfritt: Nej, avgift 100 kronor.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds (SBF) reklamationsnämnd

SBF:s reklamationsnämnd prövar tvister mellan konsumenter och de begravningsbyråer som är medlemmar i SBF. Tvisten ska röra ekonomisk ersättning.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på SBF:s webbplats

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar rätten till ersättning och ersättningens storlek för trafikskadeoffer eller en anhörig till den som skadats. Detta oavsett vilket försäkringsbolag som hanterar eller betalar för skadan. Syftet med Trafikskadenämndens verksamhet är att den som skadats ska få en rättvis ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på Trafikskadenämndens webbplats

Med gränsöverskridande köp menas köp där du handlar av ett företag i ett annat land än Sverige. I EU-länderna finns det, precis som i Sverige, alternativ tvistlösning. I vissa fall kan det vara mer effektivt att vända sig till ett tvistlösningsorgan i landet där företaget finns än att ta tvisten till en svensk tvistlösningsnämnd.

Hur många tvistlösningsorgan det finns i varje land varierar. I vissa länder finns det till exempel organ som bara hanterar vissa områden, till exempel finansiella tjänster eller byggtjänster. I vilken utsträckning besluten följs varierar också från land till land.

Lista på tvistlösningsorgan i andra EU-länder på EU-kommissionens webbplats

ODR-plattformen – tvistlösning för e-handel

EU-kommissionen driver en plattform på nätet som kallas för ODR – Online Dispute Resolution. ODR betyder ”tvistlösning på nätet”. Genom plattformen kan konsumenter och företag själva försöka lösa ett klagomål eller komma överens om ett alternativt tvistlösningsorgan att skicka klagomålet till.

Vem kan använda ODR?

Du som har handlat online från ett företag i ett annat EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein och vill:

  • hitta en lösning på ett problem genom att diskutera med företaget
  • skicka ditt ärende till alternativ tvistlösning.

Även e-handelsföretag inom ovanstående länder använder plattformen för att kommunicera med dig som konsument.

Mer information om ODR

Källa: KonsumentverketECC Sverige

Granskad: 31 januari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.