Alternative dispute resolution – resolving disputes without a court

Alternativ tvistlösning – avgör tvisten utan domstol - Engelska

Resolving a dispute by means of alternative dispute resolution means that the dispute is dealt with without the involvement of a court of law. The decision from an alternative dispute resolution is not binding but it is generally respected and compiled with by most companies. In many instances there is no cost to the parties for the procedure.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

What is meant by “alternative dispute resolution”?

  • Alternative dispute resolution, or ADR, means that you can turn to a dispute resolution panel to resolve a dispute with a company you purchased something from.

  • This is usually quicker and less expensive than litigation in a court.

  • An alternative dispute resolution panel cannot compel a company to comply with the decision it makes, but in Sweden most companies choose to comply and abide by the decision. If the company is a member of a trade association, they may also have committed themselves to complying with alternative dispute resolution panel decisions as part of their membership obligations.

Alternative dispute resolution in Sweden

In Sweden the National Board for Consumer Disputes is the best-known dispute resolution body. However there are also six other boards authorised to hear disputes.

The National Board for Consumer Disputes

The National Board for Consumer Disputes (ARN) hears many different types of consumer disputes, such as disputes over vehicle purchases, handyman and tradesman services, electronics, banking, insurance or passenger rights. The National Board for Consumer Disputes has a minimum value threshold of SEK 500-2,000, depending upon the type of matter at issue.

Are the services provided free of charge? Yes

Further information about the types of disputes ARN can examine is available on ARN’s website

The Real Estate Market Dispute Resolution Board

The Real Estate Market Dispute Resolution Board hears disputes between consumers and estate agents. The dispute may concern a claim for compensation for damages or a reduction of an estate agent’s brokerage commission.

Are the services provided free of charge? Yes

Further information is available on the website of the Real Estate Market Dispute Resolution Board (in Swedish)

The Board for Legal Protection Insurance Issues

Legal assistance insurance is insurance cover that makes it possible for the insured to be reimbursed for certain legal fees and court costs in the event of a dispute. If you are not satisfied with the insurance company’s decision regarding a claim for reimbursement, you can file an appeal with the Board for Legal Protection Insurance Issues.

Are the services provided free of charge? Yes

Further information is available on the website of the Board for Legal Protection Insurance Issues (in Swedish)

The Board for Insurance of Persons

The Board for Insurance of Persons hears cases concerning life, health or accident insurance. A medical assessment is required for the case to be heard.

Are the services provided free of charge? Yes

Further information is available on the website of the Board for Insurance of Persons (in Swedish)

The Swedish Bar Association’s Consumer Disputes Board

The Bar Association’s Consumer Disputes Board, hears disputes between consumers and members of the Swedish Bar Association and affiliated law firms, if the dispute concerns the legal service the consumer has purchased. (Disputes with lawyers who are not members of the Swedish Bar Association are heard by the National Board for Consumer Disputes.)

Are the services provided free of charge? No; a fee of SEK 100 is charged.

Further information is available on the Swedish Bar Association’s website

The Swedish Funeral Directors’ Association Complaints Board

The Swedish Funeral Directors’ Association Complaints Board hears disputes between consumers and the funeral homes that are members of the SBF. The dispute must concern a financial payment.

Are the services provided free of charge? Yes

Further information is available on The Swedish Funeral Directors’ Association Complaints Board's website (in Swedish)

The Road Traffic Injuries Commission

The Road Traffic Injuries Commission examines the right to compensation and the amount of compensation for victims of traffic injuries or a relative of the injured person. This is irrespective of which insurance company is processing the claims adjustment or paying the claim for compensation for the injury. The purpose of the Traffic Claims Board’s activities is to ensure that the injured party receives, based on applicable legislation and practice, equitable compensation.

Are the services provided free of charge? Yes

Further information is available on the website of the Road Traffic Injuries Commission

Alternative dispute resolution for transnational purchases

Transnational purchases are purchases where someone in Sweden buys something from a company in a country other than Sweden. In all EU countries, as in Sweden, there is an alternative dispute resolution system in place. In some cases, it may be more effective to turn to a dispute resolution body in the country where the company is located than to take the dispute to a Swedish dispute resolution board.

The number of dispute resolution bodies in each country varies. For example, in some countries there are bodies that only deal with certain areas, such as financial services or construction services. The extent to which decisions are complied with or enforced also varies from country to country.

List of dispute resolution bodies in other EU countries on the European Commission’s website

ODR platform – dispute resolution for e-commerce

The European Commission operates an online platform called ODR – Online Dispute Resolution. As it says, it is for the resolution of disputes using online digital communication resources. Via the platform, consumers and companies can either attempt to resolve a dispute between themselves or agree on an alternative dispute resolution body to send the dispute to.

Who can use the European Commission’s ODR?

Those who have made a purchase online from a company established in another EU country, Norway, Iceland or Liechtenstein and seek to:

  • find a solution to a problem by discussing the matter over with the company

  • send their case to alternative dispute resolution.

E-commerce companies in the above countries can also use the platform to communicate with you as a consumer.

Further information about ODR

Alternativ tvistlösning – avgör tvisten utan domstol

Att lösa en tvist med alternativ tvistlösning innebär att tvisten prövas utan att en domstol är inblandad. Beslutet är inte tvingande, men följs av de flesta företag. I många fall är det kostnadsfritt med alternativ tvistlösning.

Vad menas med alternativ tvistlösning?

  • Alternativ tvistlösning innebär att du kan vända dig till en nämnd för att lösa en tvist med ett företag du köpt något av.

  • Det är oftast billigare och snabbare än att ta tvisten till domstol.

  • En alternativ tvistlösningsnämnd kan inte tvinga ett företag att följa beslutet som tas, men i Sverige väljer de flesta företag att följa besluten. Om företaget är medlem i en branschorganisation kan de också genom sitt medlemskap ha förbundit sig att följa beslut från alternativa tvistlösningsnämnder.

Alternativ tvistlösning i Sverige

I Sverige är Allmänna reklamationsnämnden (ARN) den mest välkända tvistlösningsnämnden, men det finns även sex andra nämnder som är godkända för att pröva tvister.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN prövar många olika typer av konsumenttvister, till exempel tvister om fordonsköp, hantverkstjänster, resor, elektronik, bank och försäkring. ARN har en lägsta värdegräns på 500-2000 kronor beroende på vilket område det handlar om.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer om vilka typer av tvister ARN kan pröva på ARN:s webbplats

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provisionen.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på FRN:s webbplats

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ger dig möjlighet att få ersättning för vissa rättegångskostnader vid en tvist. Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut angående denna ersättning kan du vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på Nämnden för Rättskyddsfrågors webbplats

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar försäkringsärenden som rör liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Det krävs en medicinsk bedömning för att ärendet ska kunna prövas.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på Personförsäkringsnämndens webbplats

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsumenter och advokater eller advokatbyråer, om tvisten rör den juridiska tjänst konsumenten köpt. Tvister med jurister prövas av ARN.

Kostnadsfritt: Nej, avgift 100 kronor.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds (SBF) reklamationsnämnd

SBF:s reklamationsnämnd prövar tvister mellan konsumenter och de begravningsbyråer som är medlemmar i SBF. Tvisten ska röra ekonomisk ersättning.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på SBF:s webbplats

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar rätten till ersättning och ersättningens storlek för trafikskadeoffer eller en anhörig till den som skadats. Detta oavsett vilket försäkringsbolag som hanterar eller betalar för skadan. Syftet med Trafikskadenämndens verksamhet är att den som skadats ska få en rättvis ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis.

Kostnadsfritt: Ja

Läs mer på Trafikskadenämndens webbplats

Alternativ tvistlösning för gränsöverskridande köp

Med gränsöverskridande köp menas köp där du handlar av ett företag i ett annat land än Sverige. I EU-länderna finns det, precis som i Sverige, alternativ tvistlösning. I vissa fall kan det vara mer effektivt att vända sig till ett tvistlösningsorgan i landet där företaget finns än att ta tvisten till en svensk tvistlösningsnämnd.

Hur många tvistlösningsorgan det finns i varje land varierar. I vissa länder finns det till exempel organ som bara hanterar vissa områden, till exempel finansiella tjänster eller byggtjänster. I vilken utsträckning besluten följs varierar också från land till land.

Lista på tvistlösningsorgan i andra EU-länder på EU-kommissionens webbplats

ODR-plattformen – tvistlösning för e-handel

EU-kommissionen driver en plattform på nätet som kallas för ODR – Online Dispute Resolution. ODR betyder ”tvistlösning på nätet”. Genom plattformen kan konsumenter och företag själva försöka lösa ett klagomål eller komma överens om ett alternativt tvistlösningsorgan att skicka klagomålet till.

Vem kan använda ODR?

Du som har handlat online från ett företag i ett annat EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein och vill:

  • hitta en lösning på ett problem genom att diskutera med företaget

  • skicka ditt ärende till alternativ tvistlösning.

Även e-handelsföretag inom ovanstående länder använder plattformen för att kommunicera med dig som konsument.

Mer information om ODR

Fäll ihop

Source: KonsumentverketECC Sverige

Proofread: 10 January 2023

This page was funded by the European Union's Consumer Programme (2014-2020). ECC Sweden is a part of the European Consumer Centres Network, but also a part of the Swedish Consumer Agency’s information service Hello Consumer. At ECC Sweden, consumers who made cross-border purchases within the EU, Iceland, Norway or the UK can get free help and advice from our legal advisers.