Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.

Konsumenttjänstlagen gäller

 • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv.
 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten.
 • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt.

Hela konsumenttjänstlagen kan du läsa på riksdagens webbplats

Konsumenttjänstlagen gäller inte

 • Vid behandling av personer eller levande djur. Till exempel hos frisör eller veterinär.
 • Vid tillverkning av saker.
 • Vid försäljning av en sak. Till exempel en hushållsmaskin och den monteras eller installeras av säljaren i samband med köpet.
 • Vid arbete som företaget utför för att rätta till fel i en såld vara eller fastighet.
 • Vid transportuppdrag. Till exempel möbelflyttning.
 • Vid fristående konsultuppdrag. Till exempel när en arkitekt gör en byggnadsritning.

Vilka krav kan du ställa?

Företaget ska

 • Se till att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning.
 • Utföra tjänsten fackmässigt. Det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman, ett proffs.
 • Ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd.
 • Tillhandahålla det material som behövs för arbetet, om ni inte har avtalat något annat.
 • Se till att tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen.
 • Informera dig om det under arbetet uppstår behov av tilläggsarbete.
 • Avråda dig från att köpa tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig.

Fel i tjänsten

Tjänsten är felaktig om

 • Resultatet inte är fackmässigt utfört.
 • Företaget inte har utfört tjänsten enligt de säkerhetsföreskrifter som gäller.
 • Tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat.
 • Tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen.
 • Företaget inte har utfört tilläggsarbete som det är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada.
 • Resultatet inte stämmer överens med uppgifter som lämnats i marknadsföring av företaget eller för företagets räkning.

Reklamation

Om du anser att tjänsten är felaktig måste du reklamera den. Det gör du genom att meddela företaget när du har upptäckt felet. Du måste klaga på felet inom rimlig tid. Om du gör det inom två månader, räknas det alltid som ”rimligt”. Däremot kan du inte reklamera fel som upptäckts senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Gäller tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart.

Vid felaktig tjänst kan du

 • Hålla inne betalningen. Du kan hålla in så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav.
 • Kräva att felet rättas till. Detta ska normalt ske utan kostnad för dig.
 • Kräva prisavdrag. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet tillrättat.
 • Häva avtalet. Det är möjligt om syftet med tjänsten gått förlorat och företaget borde ha insett detta. Till exempel om tjänsten inte är färdig vid avtalad tid och företaget vet om att tiden har stor betydelse.
 • Kräva skadestånd. Du har normalt rätt till ekonomisk ersättning för skada som felet har orsakat. Det kan till exempel vara fråga om ett tak som har reparerats på ett felaktigt sätt och att regnvatten sedan läckt in och förstört saker inne i ditt hus.

Försening

Om företaget inte avslutar uppdraget inom den tid som ni har kommit överens om, utan att det beror på dig, har du rätt att hålla inne betalningen. Du får välja mellan att kräva att företaget utför tjänsten eller häva avtalet. Dessutom kan du kräva skadestånd.

Avbeställning

Om du avbeställer tjänsten innan den har slutförts har företaget rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Säljaren har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att hen inte har kunnat åta sig annat arbete.

Vilket pris ska du betala?

 • Du ska betala det pris som du och företaget kommit överens om. Om ni inte har avtalat om pris ska du betala ett så kallat skäligt pris. Ett pris brukar vara skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta.
 • Om företaget har lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.
 • Säljaren har rätt till pristillägg om hen har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att säljaren alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs.

Du har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt för dig att bedöma arbetets slag och omfattning. Om priset inte är fast ska det vara tydligt hur priset har räknats fram.

Om du är sen med betalningen

Om du inte betalar i rätt tid, får säljaren ställa in arbetet till dess att du betalar. Säljaren har också rätt till ersättning för eventuella förluster. Om arbetet har påbörjats är säljaren skyldig att göra klart så pass mycket av arbetet att det inte finns risk för allvarlig skada för dig. Handlar arbetet om en sak som har överlämnats till säljaren, till exempel en stol som du har lämnat in för ommålning, har hen rätt att behålla den tills du har betalat.

Om säljaren inte följer lagen

Om du och säljaren inte kommer överens kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Tänk på att det är bra att spara kvitto, eventuell mejlkonversation och andra bevis.

Läs mer om anmälan på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Tvisten kan även prövas i allmän domstol, men domstolen tar ut en ansökningsavgift och du kan få betala rättegångskostnader. 

Klagoguiden hjälper dig

Klagoguiden är en enkel webbtjänst där du kan få hjälp med att klaga på en vara eller tjänst.

Gå till klagoguiden