Late delivery of a product

Försenad vara - Engelska

The company must deliver the product within the promised delivery period. If you have not agreed on a delivery time, you have the right to receive the product within 30 days from when you made the purchase.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

When is a product considered delayed?

By law, a product is delayed if any of the following situations arise:

  • You did not receive the product within the promised time. The promised time is the time stated when you make the purchase, for example, in the purchase conditions or in the order confirmation.

  • There is no promised or agreed delivery time, but at least 30 days have passed since the purchase and the product has not been delivered.

What can you demand of the company?

The Consumer Sales Act determines what demands you can make of the company.

Firstly: That the company deliver your product

You have a right to demand that the company keep its part of the agreement and deliver your product. At the same time, you have a possibility to demand compensation on the basis of expenses you incurred as a result of the delay, and to withhold the payment. You most often need to begin by demanding delivery of your delayed product before it can be an option for you to demand your money back, i.e. revoke the purchase.

Secondly: That you may revoke the purchase

A revocation means that the purchase is annulled. This means that you are not obliged to pay, at the same time that the company does not need to deliver the product. To be able to revoke the purchase, you need to have given the company a reasonable additional amount of time in connection with you complaining about the delay. An additional amount of time is a final date for when the product must be delivered and is intended to give the company a reasonable chance to deliver the product. If the company does not succeed in delivering within the additional time, you can revoke the purchase.

Revocation without additional time

If you have not given the company additional time, the delay must be of substantial importance in order for you to be able to revoke the purchase. Examples of when the delay may be of substantial importance:

  • If you at the time of purchase already ensured (such as by contacting the company) that the product could be delivered no later than a certain date.

  • If the time is clearly crucial to the purchase, for example if the product is to be used on a special occasion. An example is if you ordered a wedding cake that cannot be delivered on time.

Right to withhold payment

Since the product has not been delivered, you have the right by law to withhold payment. This serves as your security so that the company will deliver the product.

Compensation on the grounds of the delay

You should not be affected by costs because the product is delayed. The law gives you the right to compensation for actual costs that arise due to the delay, although not for the inconvenience or the actual wait in itself. So, you cannot demand compensation or a price reduction solely on the grounds that the product is delayed, but only for costs or financial damage that you can prove using, for example, receipts.

If the company does not deliver your product and you are forced to buy the product at a higher price from another company, this is also a kind of additional cost.

Write to the company and demand delivery

Contact the company and demand that they deliver the delayed product. It is only in exceptional cases that you may have the right to revoke the purchase directly. When you demand delivery, you need to give the company a reasonable amount of additional time, meaning a final date for when the company shall deliver your product at the latest.

There are no requirements on what a complaint should look like, but we recommend that you contact the company in writing, such as by sending an email.

Demand to be able to cancel the purchase if you do not receive the product

If you have given the company a reasonable amount of additional time and the additional time passes without you receiving your product, you can contact the company and revoke the purchase. It does not matter if the company answered you or not. What is important is that you can show that you contacted the company and made demands.

If the company notifies you that they will not be able to deliver the product within the additional time, or that they cannot deliver at all, you can demand to revoke the purchase directly.

Remember to contact the company in writing when you revoke the purchase, such as via email. In the same message, you can inform the company that you have no obligation to pay for the product. If you already paid, you can demand repayment from the company in this situation.

If you choose to buy the product from another company

If you choose to buy a similar product from another company, and are forced to pay a higher price, you have the possibility of demanding compensation for the difference from the company that did not deliver the product.

To be able to demand compensation for the difference, you need to make the purchase with care. This means that you need to compare alternatives and choose a reasonable price. If you do not find and exactly similar product, it can be OK to buy a product that is comparable. A product is often considered comparable if it has a corresponding quality, functions and price.

If you do not reach an agreement with the company

If you need guidance, you can contact Hallå konsument [Hello Consumer]. We are a national information service that can provide information on your rights and what options you have to make progress. We provide independent guidance and therefore cannot assess your individual matter, resolve disputes or contact companies for you.

Contact information to Hallå konsument

If you and the company do not agree, you can in many cases file a report with the National Board for Consumer Disputes (ARN) to have the dispute tried. It is free of charge.

Read more about filing a report on the ARN website

To be able to file a report to ARN, the company must have said partly or entirely no to your requirement or has not responded at all.

Sen leverans av vara 

Företaget ska leverera varan inom den utlovade leveranstiden. Finns det ingen utlovad tid ska du få varan inom 30 dagar från det att du gjorde köpet. 

När räknas en vara som försenad? 

Enligt lag räknas en vara som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

  • Du har inte fått varan inom utlovad tid. Utlovad tid är den tid som framgår när du genomför köpet, till exempel i köpevillkoren eller i orderbekräftelsen 

  • Det finns ingen utlovad eller överenskommen leveranstid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot företaget. 

I första hand: Att företaget levererar din vara 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och levererar din vara. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du behöver oftast börja med att kräva leverans av din försenade vara, innan det kan bli aktuellt för dig att kräva dina pengar tillbaka, det vill säga att häva köpet.  

I andra hand: Att du får häva köpet 

En hävning betyder att köpet återgår. Det innebär att du inte är betalningsskyldig, samtidigt som företaget inte behöver leverera varan. För att kunna häva köpet behöver du ha gett företaget en rimlig tilläggstid i samband med att du klagade på förseningen. En tilläggstid är ett sista datum för när varan ska levereras och är tänkt att ge företaget en rimlig chans att leverera varan. Lyckas företaget inte leverera inom tilläggstiden kan du häva köpet. 

Hävning utan tilläggstid 

Om du inte har gett företaget en tilläggstid måste förseningen vara av väsentlig betydelse för att du ska kunna häva köpet. Exempel på när förseningen kan vara av väsentlig betydelse: 

  • Om du redan vid köptillfället försäkrade dig om (till exempel genom att kontakta företaget) att varan kunde levereras senast ett visst datum. 

  • Om tiden är uppenbart avgörande för köpet, till exempel om varan ska användas vid ett särskilt tillfälle. Ett exempel är om du har beställt en bröllopstårta som inte kan levereras i rätt tid. 

Rätt att hålla inne betalning 

Eftersom varan inte har levererats har du enligt lag rätt att hålla inne betalningen. Det fungerar som din säkerhet för att företaget ska leverera varan. 

Ersättning på grund av förseningen 

Du ska inte drabbas av kostnader på grund av att varan är försenad. Lagen ger dig rätt till ersättning för faktiska kostnader som uppstår på grund av förseningen, däremot inte för besväret eller själva väntan i sig. Du kan alltså inte kräva ersättning eller ett prisavdrag enbart på grund av att varan är försenad, utan bara för kostnader eller ekonomisk skada som du bevisa med hjälp av till exempel kvitton. 

Om företaget inte levererar din vara och du tvingas köpa varan till ett högre pris hos ett annat företag, är det också en typ av merkostnad. Det kallas för att göra ett täckningsköp. 

Skriv till företaget och kräv leverans 

Kontakta företaget och kräv att de levererar den försenade varan. Det är bara i undantagsfall som du kan ha rätt att häva köpet direkt. När du kräver leverans behöver du ge företaget en rimlig tilläggstid, alltså ett sista datum för när företaget senast ska leverera din vara. 

Det finns inga krav på hur en reklamation ska se ut men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel genom att skicka ett mejl. 

Kräv att få avbryta köpet om du inte får varan 

Om du har gett företaget en rimlig tilläggstid och tilläggstiden passerar utan att du får din vara, kan du kontakta företaget och häva köpet. Det spelar ingen roll om företaget har svarat dig eller inte. Det viktiga är att du kan visa att du har kontaktat företaget och ställt krav. 

Om företaget meddelar dig att de inte kommer kunna leverera varan inom tilläggstiden, alternativt att de inte kan leverera alls, kan du kräva att få häva köpet direkt. 

Tänk på att kontakta företaget skriftligen när du häver köpet, till exempel via mejl. I samma meddelande kan du upplysa företaget om att du inte har någon skyldighet att betala för varan. Om du redan har betalat kan du i detta läge kräva återbetalning från företaget. 

Om du väljer att köpa varan av ett annat företag 

Om du väljer att köpa en likadan vara av ett annat företag, och tvingas betala ett högre pris, har du möjlighet att kräva ersättning för mellanskillnaden av företaget som inte levererade varan. Det kallas för att göra ett täckningsköp.  

För att kunna kräva ersättning för mellanskillnaden behöver du göra köpet med omsorg. Det betyder att du behöver jämföra alternativ och välja ett rimligt pris. Om du inte hittar en exakt likadan vara kan det vara okej att köpa en vara som är likvärdig. En vara ses ofta som likvärdig om den har motsvarande kvalité, funktioner och pris. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop

Source: KonsumentverketECC Sverige

Proofread: 15 February 2022

This page was funded by the European Union's Consumer Programme (2014-2020). ECC Sweden is a part of the European Consumer Centres Network, but also a part of the Swedish Consumer Agency’s information service Hello Consumer. At ECC Sweden, consumers who made cross-border purchases within the EU, Iceland, Norway or the UK can get free help and advice from our legal advisers.

This website is part of an EU quality Network

Your Europe is an EU website that will help you do things in other European countries - without hassle or unnecessary bureaucracy. Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.To Your Europe website