Debts and statute of limitations

Skulder och preskription - Engelska

If you have bought a good or service from a company, the company has the right to demand payment for up to three years. After three years, the company can no longer seek legal information of their claim for money from you – the debt is statute-barred. But sometimes the statute of limitations or limitation period is extended and the party seeking payment has more time to enforce the debt. So don’t count on your debt being statute-barred.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Statute of limitations on debts – Important to know 

 • The limitation period can be extended. So don’t count on your debt being statute-barred. 

 • Protest to the company if you disagree with the debt. 

The limitation period is extended 

If you, as an individual, have purchased a good or service from a company, the company has the right to demand payment for up to three years. After three years, the debt is statute-barred and the company can no longer claim payment from you. But this does not apply if, for example, the company has sent you new demands for payment, if you have asked for an instalment plan or paid part of the debt. In such a situation, there is a suspension of the statute of limitations and the limitation of action period is extended. This means that the company that wants to be paid has more time and you still owe the company money. So don’t count on your debts being statute-barred. 

Further information about statute-baring and statute of limitations on the Swedish Enforcement Agency’s website (In Swedish)

If you dispute owing the debt 

If you have received a demand for payment for a debt that you think is already statute-barred, you must write to the company that sent you the demand and explain why. 

If the company can prove that they sent out dunning letters for the debt during the limitation period, the limitation period on the debt will be extended. You will still be obligated to pay. 

You can always contest a demand for payment that you think is wrong. 

Further information about contesting  

Different types of debts have different limitation periods in the law 

The limitation period differs for different types of debt. For goods and services you purchased from a company, i.e. a commercial enterprise, the limitation period is three years. The limitation period starts from the last day for payment. 

Examples of common debts and statute of limitations periods: 

 • Bank loans: limitation period of 10 years. Can be extended. 

 • Fines: limitation period of 5 years. Not extendable. 

 • Income taxes: limitation period of 5 years. May be extended in certain cases. 

 • Bills and credit card debts: limitation period of 3 years. Can be extended. 

 • Debts to municipal services: limitation period of 10 years. Can be extended. 

 • Other consumer-related debts to the municipality: limitation period of 3 years. Can be extended. 

Advice on your personal finances 

All municipalities offer advice and counselling on household finances, and debt. This service is provide free of charge. A household finances and debt counsellor can help you to: 

 • get a grip on your personal finances and provide advice on how to manage and prioritise debt 

 • prepare a plan for household expenses 

 • apply for debt consolidation/restructuring 

 • provide other support before, during and after debt consolidation/restructuring 

 • make proposals for voluntary agreements with those who you owe money to 

 • discuss better terms with your creditors. 

Get help with budget and debt issues

Skulder och preskription 

Om du har köpt en vara eller tjänst av ett företag, har företaget rätt att kräva betalning i upp till tre år. Efter tre år kan företaget inte längre kan kräva pengarna av dig – skulden preskriberas. Men ibland förlängs den så kallade preskriptionstiden och den som vill ha betalt får mer tid på sig. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas. 

Preskriptionstid skulder – tänk på det här 

 • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas. 

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden. 

Preskriptionstiden förlängs 

Om du som privatperson köpt en vara eller tjänst av ett företag, har företaget rätt att kräva betalning i upp till tre år. Efter tre år preskriberas skulden och företaget kan inte längre kräva betalt av dig. Men det gäller inte om företaget till exempel har skickat nya krav på att du ska betala, om du bett om en avbetalningsplan eller betalat en del av skulden. Då blir det ett så kallat preskriptionsavbrott och preskriptionstiden förlängs. Det innebär att företaget som vill ha betalt får mer tid på sig och du är fortfarande skyldig företaget pengar. Räkna därför inte med att dina skulder preskriberas. 

Mer om preskription på Kronofogdens webbplats 

Om du inte håller med om skulden 

Om du fått ett betalningskrav för en skuld du anser redan är preskriberad måste du skriva till företaget som skickat kravet och förklara det. 

Om företaget kan bevisa att de skickat ut påminnelser om skulden under preskriptionstiden, förlängs preskriptionstiden på skulden. Då är du fortfarande skyldig att betala. 

Du kan alltid bestrida ett betalningskrav som du anser är felaktigt. 

Läs mer om att bestrida 

Olika skulder har olika preskriptionstid 

Preskriptionstiden skiljer sig mellan olika typer av skulder. För varor och tjänster du köpt av ett företag är preskriptionstiden tre år. Preskriptionstiden räknas från sista betalningsdag. Exempel på vanliga skulder och preskriptionstider: 

 • Banklån: preskriptionstid 10 år. Kan förlängas. 

 • Böter: preskriptionstid 5 år. Förlängs inte. 

 • Skatter: preskriptionstid 5 år. Kan i vissa fall förlängas. 

 • Räkningar och kreditkortsskulder: preskriptionstid 3 år. Kan förlängas. 

 • Skulder till kommunal service: preskriptionstid 10 år. Kan förlängas. 

 • Andra konsumentrelaterade skulder till kommun: preskriptionstid 3 år. Kan förlängas. 

Råd kring din ekonomi 

I alla kommuner ska det finnas tillgång till kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med att: 

 • få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulder 

 • göra upp en budget 

 • ansöka om skuldsanering 

 • ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering 

 • ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar 

 • diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar. 

Få hjälp med budget- och skuldfrågor

Fäll ihop

Source: Konsumentverket

Proofread: 19 February 2023