Debts and statute of limitations

Skulder och preskription - Engelska

If you have bought a good or service from a company, the company has the right to demand payment for up to three years. After three years, the company can no longer seek legal information of their claim for money from you – the debt is statute-barred. But sometimes the statute of limitations or limitation period is extended and the party seeking payment has more time to enforce the debt. So don’t count on your debt being statute-barred.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Statute of limitations on debts – Important to know 

 • The limitation period can be extended. So don’t count on your debt being statute-barred. 

 • Protest to the company if you disagree with the debt. 

Can a limitation period be extended?

If you, as an individual, have purchased a good or service from a company, the company has the right to demand payment for up to three years.

After three years, the debt is statute-barred and the company can no longer claim payment from you. But this does not always apply if, for example,

 • the company has sent you new demands for payment

 • you have asked for an instalment plan

 • you paid part of the debt.

In such a situation, there is a suspension of the statute of limitations and the limitation of action period is extended. This means that the company that wants to be paid has more time and you still owe the company money.  

If you dispute owing the debt 

If you have received a demand for payment for a debt that you think is already statute-barred, you must write to the company that sent you the demand and explain why. 

If the company can prove that they sent out dunning letters for the debt during the limitation period, the limitation period on the debt will be extended. You will still be obligated to pay. 

You can always contest a demand for payment that you think is wrong. 

Further information about contesting  

Different types of debts have different limitation periods in the law 

The limitation period differs for different types of debt. Examples of common debts and statute of limitations periods: 

 • Goods and services you purchase from companies.

 • Bank loans: limitation period of 10 years. Can be extended. 

 • Fines: limitation period of 5 years. Not extendable. 

 • Income taxes: limitation period of 5 years. May be extended in certain cases. 

 • Bills and credit card debts: limitation period of 3 years. Can be extended. 

 • Debts to municipal services: limitation period of 3 or 10 years. Can be extended.  

Advice on your personal finances 

Contact the municipal budget and debt counselling in your municipality if you need advice on your finance. This service is provided free of charge. A household finances and debt counsellor can help you overview your finances and provide practical advice if you are in debt. You can also receive assistance in applying for debt restructuring.

Get help with budget and debt issues

Skulder och preskription 

Om du har köpt en vara eller tjänst av ett företag, har företaget rätt att kräva betalning i upp till tre år. Efter tre år kan företaget inte längre kan kräva pengarna av dig – skulden preskriberas. Men ibland förlängs den så kallade preskriptionstiden och den som vill ha betalt får mer tid på sig. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas. 

Preskriptionstid för skulder – tänk på det här 

 • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas. 

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden. 

Kan preskriptionstiden förlängas? 

Om du som privatperson köpt en vara eller tjänst av ett företag, har företaget rätt att kräva betalning i upp till tre år. Efter tre år kallas det att skulden preskriberas. Då kan företaget inte längre kräva betalt. Men det gäller inte alltid. Preskriptionstiden kan bli längre, till exempel om:

 • företaget har skickat nya krav på att du ska betala

 • du har bett om en avbetalningsplan

 • du har betalat en del av skulden.

Då blir det ett så kallat preskriptionsavbrott och preskriptionstiden förlängs. Det innebär att företaget som vill ha betalt får mer tid på sig och du är fortfarande skyldig företaget pengar.

Om du inte håller med om skulden 

Om du fått ett betalningskrav för en skuld du anser redan är preskriberad måste du skriva till företaget som skickat kravet och förklara det. 

Om företaget kan bevisa att de skickat ut påminnelser om skulden under preskriptionstiden, förlängs preskriptionstiden på skulden. Då är du fortfarande skyldig att betala. 

Du kan alltid bestrida ett betalningskrav som du anser är felaktigt. 

Om att bestrida ett felaktigt krav

Olika skulder har enligt lag olika preskriptionstid 

Preskriptionstiden skiljer sig mellan olika typer av skulder. Exempel på vanliga skulder och preskriptionstider: 

 • Varor och tjänster du köper av företag 3 år. Kan förlängas.

 • Banklån: preskriptionstid 10 år. Kan förlängas. 

 • Böter: preskriptionstid 5 år. Förlängs inte. 

 • Skatter: preskriptionstid 5 år. Kan i vissa fall förlängas. 

 • Räkningar och kreditkortsskulder: preskriptionstid 3 år. Kan förlängas. 

 • Skulder till kommunal service: preskriptionstid 10 år. Kan förlängas. 

Råd kring din ekonomi 

Kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun om du behöver råd kring din ekonomi. Rådgivningen kostar inget för dig. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och ge dig som är skuldsatt praktiska råd. Du kan också få hjälp med att ansöka om skuldsanering.

Få hjälp med budget- och skuldfrågor

Fäll ihop

Source: Konsumentverket

Proofread: 19 February 2023