Get help with budget and debt issues

Få hjälp med skuldrådgivning - Engelska

Many struggle with their finances and have debts. If you find it challenging to get your finances together, you can seek assistance from the municipality's budget and debt counselor. They provide advice and suggestions on how to plan your finances and manage your debts.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

What can budget and debt counseling help you with?

 • Plan your finances and create a budget.

 • Manage and prioritize your debts.

 • Contact and negotiate with those to whom you owe money.

 • Apply for debt restructuring and provide support before, during, and after debt restructuring.

 • Offer suggestions on how to develop new financial habits.

Free assistance with debts and debt restructuring

 • By law, municipalities are obligated to provide financial counselling to people in debt. Getting help does not cost anything.

 • The budget and debt counselor can suggest solutions, but it is always your choice to decide which option to pursue.

 • The budget and debt counselor has confidentiality obligations.

 • Do not wait to seek help if you have financial problems. The sooner, the better, but it is never too late.

Contact information for your budget and debt counselling service

To contact your local budget and debt counselling service, you can contact your municipality. You can also follow the link below to find a list of all municipalities and contact information for their budget and debt counselling services.

See the list of budget and debt counselling services by municipality

While waiting for help

Many municipalities have waiting times to meet a budget and debt counsellor.

Until you receive personal help, you need to prioritize among your bills if you cannot pay them all. What is most important to pay is rent, electricity and home insurance firstly. Otherwise, you risk being evicted, having your power turned off.

If you do not get the help you need

If the municipality does not have a budget and debt counselling service or if you do not get the help you are entitled to, you can send in a report to the Health and Social Care Inspectorate (IVO). This can be done either with a physical form or through an e-service. The report becomes an official document when it is received by the IVO.

More information on the IVO website (in Swedish)

Många kämpar med sin ekonomi och har skulder. Har du svårt att få din ekonomi att gå ihop kan du få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. De ger dig råd och förslag om hur du kan planera din ekonomi och hantera dina skulder.

Vad kan budget- och skuldrådgivningen hjälpa dig med?

 • Planera din ekonomi och göra en budget.

 • Hantera och prioritera dina skulder.

 • Kontakta och förhandla med dem du är skyldig pengar.

 • Ansöka om skuldsanering och ge stöd före, under och efter en skuldsanering.

 • Ge förslag på hur du kan skapa nya ekonomiska vanor.

Kostnadsfri hjälp med skulder och skuldsanering

 • Alla kommuner måste ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Det står i lagen.

 • Rådgivningen anpassas efter din ekonomiska situation och kostar inget för dig.

 • Budget- och skuldrådgivaren kan ta fram förslag på lösningar, men det är alltid du som väljer vilket alternativ ni ska gå vidare med.

 • Budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

 • Vänta inte med att söka hjälp om du har ekonomiska problem. Ju förr är desto bättre, men det är aldrig för sent.

Kontaktuppgifter till din budget- och skuldrådgivning 

För att komma i kontakt med din lokala budget- och skuldrådgivning kan du kontakta din kommun. Du kan också följa länken nedan för att hitta en lista över alla kommuner och kontaktuppgifter till deras budget- och skuldrådgivning. 

Se lista över budget- och skuldrådgivning utifrån kommun  

Medan du väntar på hjälp 

En del kommuner har väntetider när det gäller att träffa en budget- och skuldrådgivare.

Fram tills att du får personlig hjälp behöver du prioritera bland räkningarna. Det som är viktigast att betala är hyra, el och mat. Annars kan du riskera att bli vräkt eller få elen avstängd.

Om du inte får den hjälp du behöver 

Har inte din kommun budget- och skuldrådgivning? Eller får du inte den hjälp du har rätt till? Då kan du anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO.

Mer på IVO:s webbplats

Fäll ihop

Source: Konsumentverket

Proofread: 20 June 2023