Get help with budget and debt issues

Få hjälp med skuldrådgivning - Engelska

Nearly 400,000 Swedes have debts at the Swedish Enforcement Authority. In addition to them, many struggle with their finances. Besides personal suffering, the excess indebtedness costs society SEK 30-50 billion every year. The positive thing is that help is available.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

This is what you can get help with:

Anyone in debt can get help free-of-charge from a municipal budget and debt counsellor. They can help you to:  

  • Get a grasp of your finances and provide advice on how you should handle and prioritize the debts. 

  • Apply for debt restructuring. 

  • Provide other support before, during and after a debt restructuring.

  • Prepare suggestions of voluntary agreements with the creditors, that is to say the people you owe money (if you do not receive or want debt restructuring). 

  • Discuss better terms with those you owe money to.

Getting help does not cost anything

By law, municipalities are obligated to provide financial counselling to people in debt. Getting help does not cost anything. A budget and debt counsellor can help look over your finances and can give practical advice to anyone in debt. People in need of debt restructuring can, among other things, get help with the application, as well as the processes of decision reconsideration and appeal.

Contact information for your budget and debt counselling service

To contact your local budget and debt counselling service, you can contact your municipality. You can also follow the link below to find a list of all municipalities and contact information for their budget and debt counselling services.

See the list of budget and debt counselling services by municipality

While waiting for help

Many municipalities have waiting times to meet a budget and debt counsellor. Until you receive personal help, you need to prioritize among your bills if you cannot pay them all. What is most important to pay is rent, electricity and home insurance firstly. Otherwise, you risk being evicted, having your power turned off or not getting help if you have an accident. Fees to your unemployment insurance fund and childcare fees are also important.

If you do not get the help you need

If the municipality does not have a budget and debt counselling service or if you do not get the help you are entitled to, you can send in a report to the Health and Social Care Inspectorate (IVO). This can be done either with a physical form or through an e-service. The report becomes an official document when it is received by the IVO.

Read more on the IVO website

Få hjälp med budget- och skuldfrågor

Nästan 400 000 svenskar har skulder hos Kronofogden. Utöver dessa så kämpar många med sin ekonomi. Förutom det personliga lidandet kostar överskuldsättning samhället 30–50 miljarder kronor varje år. Det positiva är att det finns hjälp att få. 

Det här kan du få hjälp med 

Den som är skuldsatt kan få kostnadsfri hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare. De hjälper till att:   

  • Få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulderna.  

  • Ansöka om skuldsanering.  

  • Ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering. 

  • Ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar (om du inte får eller vill ha skuldsanering).  

  • Diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar.  

Det kostar inget att få hjälp 

Kommuner är enligt lag är skyldiga att ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Det kostar ingenting att få hjälp. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och kan ge praktiska råd till den som är skuldsatt. Personer som har behov av skuldsanering kan bland annat få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. 

Kontaktuppgifter till din budget- och skuldrådgivning 

För att komma i kontakt med din lokala budget- och skuldrådgivning kan du kontakta din kommun. Du kan också följa länken nedan för att hitta en lista över alla kommuner och kontaktuppgifter till deras budget- och skuldrådgivning. 

Se lista över budget- och skuldrådgivning utifrån kommun  

Medan du väntar på hjälp 

Många kommuner har väntetider när det gäller att träffa en budget- och skuldrådgivare. Fram tills att du får personlig hjälp behöver du prioritera bland räkningarna om du inte kan betala alla. Det som är viktigast att betala är hyra, el och hemförsäkring i första hand. Du riskerar annars att bli vräkt, få elen avstängd eller inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Även avgift till arbetslöshetskassan och eventuell barnomsorg är viktiga. 

Om du inte får den hjälp du behöver 

Om kommunen inte har budget- och skuldrådgivning eller om du inte får den hjälp du har rätt till kan du skicka in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det går att anmäla på fysisk blankett eller via e-tjänst. Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO. 

Läs mer på IVO:s webbplats

Fäll ihop

Source: Konsumentverket

Proofread: 22 February 2022