Missnöjd med skönhetsingrepp

Lyssna

Om du är missnöjd med resultatet efter ett skönhetsingrepp ska du alltid börja med att klaga till kliniken som utfört ingreppet. Om du har skadats är kliniken skyldiga att ha en försäkring som gäller.

Tänk på det här

  • Om du är missnöjd med ett ingrepp ska du klaga till kliniken så snart som möjligt.

  • Dokumentera felet så gott det går, så att du har bevis på vad som blivit fel.

  • Vänd dig alltid till kliniken som utfört ingreppet innan du går någon annanstans.

Välj vad du vill läsa mer om

Med skönhetsingrepp menas estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som görs för att förändra utseendet, till exempel fillers och botox.

Denna information handlar inte om medicinska behandlingar för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Om du har frågor om sådana behandlingar kan du vända dig till sjukvården. 

Om du vill ha vägledning inför en skönhetsbehandling som rör till exempel hud eller naglar kan du läsa mer i vår artikel om skönhetsbehandlingar.

Läs om skönhetsbehandlingar

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ger dig ett skydd. Lagen ställer bland annat krav på att den som utför ingreppet är legitimerad och har specialistkompetens inom området.

Kliniken är skyldig att kontrollera åldern. Åldersgränsen är 18 år. Lagen ställer också krav på att kliniken ska ge information både muntligen och skriftligen. Du ska informeras om risker, behandlingsförlopp, om behandlingsåtgärden behöver upprepas, förväntat resultat och eftervård. Du ska också ges en betänketid innan ingreppet utförs. Efter betänketiden måste du lämna ditt samtycke.

Läs hela lagen på Riksdagens webbplats

Patientskadelagen

Patientskadelagen säger att den klinik som utför ingreppet måste ha en försäkring som täcker om du skulle bli skadad. Är det en privat klinik behöver du fråga vilket försäkringsbolag de har. Är det en offentligt finansierad klinik är de försäkrade i Löf.

Läs hela lagen på Riksdagens webbplats

Läs mer om Löf

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen är till för patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

I lagen regleras:

  • vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter
  • behörighetsfrågor
  • IVO:s tillsyn.

Läs hela lagen på Riksdagens webbplats

Om du är missnöjd med resultatet efter ett skönhetsingrepp eller en injektion, ska du klaga till kliniken så snart du upptäcker felet. Klaga gärna skriftligen via mejl. Då kan du bevisa att du har kontaktat kliniken.

Dokumentera felet

Dokumentera felet så gott det går, till exempel med hjälp av bilder, filmer eller intyg från en läkare om det är nödvändigt.

Om du ska ställa krav måste du kunna bevisa att kliniken gjort fel. Du behöver till exempel visa att du inte har fått det resultat ni kommit överens om. 

Dina rättigheter om ingreppet går fel

Du kan förvänta dig att ingreppet görs av någon som är licensierad och har den kompetens som krävs för ingreppet.

Ibland kan resultatet av ett skönhetsingrepp bli sämre än förväntat, trots att arbetet har utförts rätt. Då behöver du läsa villkoren i avtalet för att se vad du har rätt till.

Om resultatet är dåligt eller inte motsvarar vad ni kommit överens om, kan du ha rätt till:

  • ett nytt ingrepp för att åtgärda felet
  • prisavdrag eller pengarna tillbaka
  • ersättning för extra kostnader du fått för att rätta till felet.

För att kräva ersättning eller skadestånd måste du ha kvitton som styrker vilka extra kostnader du fått på grund av det dåliga resultatet.

Om du blivit skadad på grund av ett ingrepp kan du ha rätt till ersättning. Kliniken är skyldig att ha en försäkring som täcker sådan ersättning. Är det en privat klinik behöver du fråga vilket försäkringsbolag de har. Är det en offentligt finansierad klinik är de försäkrade i Löf.

Läs mer om Löf på deras webbplats

Dokumentera skadan så gott det går, till exempel med hjälp av bilder, filmer eller intyg från en läkare om det är nödvändigt. Om du ska ställa krav måste du kunna bevisa att kliniken gjort fel.

Är du inte nöjd med beslutet från klinikens försäkringsbolag kan du klaga hos Patientskadenämnden. Nämnden kan pröva skador från alla försäkringsbolag som tecknat en patientförsäkring. Beslutet är bara rådgivande, men brukar i regel följas av försäkringsbolagen.

Läs mer på Patientskadenämndens webbplats

Om skadan faller utanför patientskadelagens tillämpningsområde, till exempel om skadan beror på det som injicerats, kan du istället få ärendet prövat genom läkemedelsförsäkringen.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats

Ångerrätt

Om du bokar din behandling på distans, till exempel på nätet, gäller distansavtalslagen och du har rätt att ångra bokningen inom 14 dagar. Kliniken har inte rätt att ta ut en avgift om du ångrar dig inom dessa 14 dagar, oavsett hur nära inpå du ångrar dig. 

För att distansavtalslagen och ångerrätten ska gälla behöver din bokning ha gjorts via klinikens system för bokningar på distans. Det kan till exempel vara ett bokningssystem på webben eller ett särskilt telefonnummer för bokningar.

Du har ingen ångerrätt om du bokade tiden för ingreppet på plats hos kliniken.

Avbokning

Oavsett om du har ångerrätt eller inte kan du alltid avboka en behandling. Men det är inte säkert att du har rätt att få pengarna tillbaka.

Kliniken har rätt att ta ut en avbokningsavgift. Avgiften får motsvara den kostnad som bokningen inneburit för kliniken. Ibland kan avbokningsavgiften vara lika dyr som behandlingen. Det är ganska vanligt om du avbokar sent och kliniken inte hinner få in en annan kund på din bokade tid. Läs klinikens avbokningsvillkor för att veta vad som gäller.

Om du och kliniken inte kommer överens kan Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i vissa fall pröva tvisten. Deras möjligheter att pröva en tvist som rör injektioner, kirurgiska ingrepp och andra skönhetsoperationer är dock begränsade.

ARN kan inte pröva tvisten om medicinsk sakkunskap behövs. De prövar med andra ord inte ärenden som är en följd av brister i den medicinska kompetensen eller omvårdnaden. De kan däremot pröva tvister om till exempel ångerrätt eller avbokningskostnad, då detta inte kräver någon medicinsk sakkunskap.

Läs mer om anmälan till ARN

Kräver ärendet medicinsk sakkunskap behöver du vända dig till Patientskadenämnden eller domstol för att få tvisten prövad. Det Patientskadenämnden kommer fram till är rådgivande och brukar i regel följas av försäkringsbolagen.

Läs mer om anmälan till Patientskadenämnden

Läs mer om tvistlösning i domstol

Om ärendet och tvisten rör själva läkemedlet, till exempel det som har injicerats, kan du få ärendet prövat genom läkemedelsförsäkringen.

Läs mer om anmälan till läkemedelsförsäkringen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Om kliniken inte följer lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar kan du berätta det för IVO.

Berätta för IVO på IVO:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 februari 2022