Problem med skräddare eller sömmerska

Lyssna

Läs om dina rättigheter om skräddaren eller sömmerskan gjort ett dåligt jobb eller orsakat skador på det du lämnat in. Du kan även läsa om vad som gäller om ni inte är överens om priset.

Välj vad du vill läsa mer om

När du anlitar en skräddare eller sömmerska för att göra ett sömnadsarbete gäller konsumenttjänstlagen. Lagen kräver bland annat att den som utför tjänsten ska ha rätt kompetens och nödvändig utbildning. Det innebär att du ska kunna förvänta dig att tjänsten utförs fackmässigt, det vill säga på ett sätt som normalt förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson.

Lagen anger även att företaget ska ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd. Anser företaget att tjänsten inte är till rimlig nytta för dig för ska de avråda från det. Det kan till exempel vara om du valt ett material som inte lämpar sig för det du vill ha sytt.

Här kan du läsa mer om konsumenttjänstlagen

Du ska betala det pris som du och företaget har kommit överens om. Om ni inte har avtalat om pris ska du betala vad som är skäligt. Ett pris brukar vara skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta.

Har företaget lämnat en ungefärlig prisuppgift, får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.

Vad är ett skäligt pris?

Ett skäligt pris är ett pris som är rimligt att betala, sett till vilken typ av arbete som har utförts och hur omfattande det är. När skäligheten bedöms kan du titta på vad liknande tjänster vanligtvis kostar.

För att få en uppfattning om vad som är ett skäligt pris kan du be en annan skräddare eller sömmerska om en prisuppgift för samma typ av arbete. Spara underlaget för prisuppgiften så att du kan visa på vad som sagts.

Pristillägg

Företaget har rätt till pristillägg om de har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att företaget alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs.

Kontakta företaget skriftligt

Tänk på att ställa skriftliga krav till företaget, mejl går bra. Bifoga även ditt underlag som visar vad som är skäligt. Kom ihåg att spara en kopia på ditt mejl eller brev.

Kommer ni inte överens om priset kan du läsa mer under steget ” Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens” för att se hur du kan ta det vidare för prövning.

Har skräddaren eller sömmerskan gjort fel eller orsakat skador på tyget behöver du reklamera, det vill säga klaga på tjänsten. Det gör du genom att meddela företaget så fort du har upptäckt felet.

I första hand kan du kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet. Om tyget har blivit skadat och inte går att laga, kan du kräva ersättning motsvarande tygets värde. Du kan också kräva att få slippa betala för den felaktiga tjänsten.

Här kan du läsa mer om att reklamera en tjänst

Kontakta företaget skriftligt

Tänk på att ställa skriftliga krav till företaget, gärna via mejl. Det är bra om du i din reklamation bifogar kvitto eller annat underlag som visar vad tyget eller plagget kostade. Kom ihåg att spara en kopia på ditt mejl eller brev.

Kommer du inte överens med företaget kan du läsa mer under steget ” Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens” för att se hur du kan ta det vidare för prövning.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 januari 2022