Europeiskt småmålsförfarande

Har du en tvist med ett företag inom ett annat EU-land? Ett europeiskt småmålsförfarande kan vara ett sätt att få tvisten prövad.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Vad är ett europeiskt småmålsförfarande?

Ett europeiskt småmålsförfarande är en domstolsprocess som ska effektivisera och skynda på handläggningen av gränsöverskridande tvister om mindre värden. Det ska även sänka kostnaderna för rättegångar.

Det är baserat på en EU-förordning som gäller i alla EU-länder utom Danmark.

Ett europeiskt småmålsförfarande innebär att en dom från till exempel en spansk domstol ska erkännas och verkställas i Sverige på samma sätt som en dom från en svensk domstol. Det skiljer sig från traditionella domstolstvister.

Så går det till

Processen för ett europeiskt småmålsförfarande är oftast skriftlig. Den sker med hjälp av standardblanketter. Först behöver du fylla i ett ansökningsformulär och skicka till en behörig domstol. Det finns anvisningar för hur du ska fylla i formuläret, så du behöver inte nödvändigtvis hjälp av en jurist.

Ansökningsformulär på europeiska e-juridikportalen

I ansökningsformuläret ska du nämna de bevis som framförs som stöd för ansökan. Vid behov ska du skicka med bevisdokument som rör ärendet.

Lista över behöriga domstolar i andra länder på europeiska e-juridikportalen

Att tänka på innan du inleder en process

Överväger du att inleda en process? Då är det bra att säkerställa att du anger rätt motpart.

Det är också bra att fundera över vilka förutsättningar motparten har. Har motparten inte några tillgångar? Då orsakar det bara onödiga kostnader. Sannolikt är inte ens ett positivt avgörande till någon nytta för dig.

För att du ska kunna pröva din tvist i ett europeiskt småmålsförfarande måste följande vara uppfyllt:

  • Tvisten måste vara gränsöverskridande. En av parterna måste bo i en annan medlemsstat.
  • Tvisten ska röra ett privaträttsligt mål, alltså en tvist mellan en privatperson och till exempel ett företag.
  • Tvisteföremålets värde (exklusive ränta, omkostnader och utlägg) får inte vara högre än 5 000 euro vid tidpunkten då ansökan om europeiskt småmålsförfarande görs.

Vissa typer av tvister är helt undantagna från förordningen, till exempel konkurser och tvister som rör arbetsrätt.

Den som ansöker om att inleda ett europeiskt småmålsförfarande ska betala en behandlingsavgift. Avgiften kan variera beroende på vilken domstol ansökan ska skickas till. Behandlingsavgiften i Sverige är 900 kronor.

Domstolsprocessen kan även leda till andra kostnader, till exempel för advokat eller översättning. Du kan kräva ersättning för dem om du vinner processen. I allmänhet måste den part som förlorat målet betala både sina egna kostnader och motpartens rättegångskostnader.

Det är viktigt att det är rätt domstol i rätt land som tar emot din ansökan. Ofta kallas rätt domstol för tvisten för “den behöriga domstolen”.

Vanligtvis ska prövningen ske i en domstol i landet där företaget har sitt säte. Men det finns undantag som innebär att du kan ha rätt att få tvisten prövad i landet du bor.

Börja med att läsa avtalsvillkoren

Undersök om det framgår av företagets avtalsvillkor om det är en särskild domstol som är behörig att pröva en eventuell tvist. Ofta benämns det i avtalsvillkoren som att just den domstolen är “exklusivt behörig”.

Om det inte finns någon utpekad domstol

Finns det inte ett villkor som säger vilken domstol som är behörig att pröva tvisten kan du ha olika alternativ beroende på vad tvisten handlar om. För transportavtal finns speciella regler.

Tvist gällande transportavtal, till exempel flyg

Finns det inte finns ett villkor om att en särskild domstol ska vara behörig att pröva tvisten kan du ha flera alternativ. Du kan välja mellan en domstol som finns vid avgångsorten, din slutdestination enligt biljetten eller där flygbolaget har sitt säte.

Tvist gällande köp av varor och tjänster

Står det inget i avtalet om att en särskild domstol är behörig att pröva tvisten? Då kan du under vissa förutsättningar stämma företaget i din lokala tingsrätt. Ett exempel är när företaget riktar sin kommersiella verksamhet till Sverige och det inte framgår att en särskild domstol är behörig att pröva tvisten.

Behöriga domstolar på europeiska e-juridikportalen

Du kan läsa mer på EU-kommissionens webbplats Ditt Europa.

Europeiskt småmålsförfarande på Ditt Europa

Källa: Konsument Europa

Granskad: 14 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.