Att ingå avtal

Det finns flera sätt att ingå ett avtal. Det behöver inte vara skriftligt med papper och penna. I grunden handlar det om att du får ett erbjudande, som du väljer att tacka ja till eller inte.

Avtal – tänk på det här

 • Muntliga avtal gäller, men kan vara svåra att bevisa.

 • Ett avtal via telefonförsäljning måste bekräftas skriftligen för att gälla. 

 • Du måste ha fyllt 18 år för att ingå avtal. 

 • Vissa avtal måste uppfylla formkrav för att bli giltiga. Ett exempel är att avtal om bostadsköp måste vara skriftliga och innehålla särskilda uppgifter för att bli giltiga.

Så fungerar avtal

Ett avtal sluts i två led. Först lämnar någon ett anbud (ett erbjudande om att ingå ett avtal). Sedan svarar den andra med ett godkännande svar, en så kallad accept. Då uppstår ett avtal.

Anbud och accept

Ett företag är bundet av ett anbud det lämnar. Anbudet ska innehålla information om vad avtalet omfattar. En accept kan vara både muntlig och skriftlig. I vissa fall, som vid telefonförsäljning, krävs det att din accept är skriftlig för att avtalet ska bli giltigt. I andra fall kan avtalet bli giltigt när du accepterar muntligen. Men muntliga avtal kan vara svåra att bevisa.

Om du accepterar anbudet, men med en förändring, räknas det som att du har tackat nej till anbudet. Istället har du lämnat ett anbud tillbaka. Nu ska den som lämnade det första anbudet tacka ja eller nej till ändringen.

Skillnad på anbud och utbud

Ett anbud är vanligtvis ett preciserat erbjudande som riktar sig till dig personligen, som en offert. Ett utbud är istället något som riktar sig till många snarare än mot en specifik person. Det kan till exempel handla om annonser som riktar sig till allmänheten eller en större kundgrupp.

När det är ett utbud är det du som kommer med ett anbud till företaget när du talar om att du vill köpa produkten. Då kan företaget välja om de vill acceptera eller inte. Ett utbud är alltså inte bindande för företaget.

En offert, som vanligtvis är ett preciserat erbjudande som riktar sig till dig personligen, ses i regel som ett anbud. Företaget är bundet av ett anbud som lämnas. Accepterar du en offert så som den är utformad finns det alltså med stor sannolikhet ett avtal mellan dig och företaget. Utöver offerten kan det finnas andra handlingar som beskriver eller preciserar avtalet, till exempel ritningar vid ett husbygge.

En prisuppgift som lämnas av ett företag till en konsument ska alltid inkludera moms om inte annat tydligt framgår.

Det finns många sätt att ingå ett avtal på.

Avtal via nätet

När du gör en beställning i en nätbutik blir det inte automatiskt ett avtal. Då är det du som lägger ett anbud om att få köpa varan. Först när företaget bekräftar ditt köp uppstår ett avtal.

Ofta krävs det både en bekräftelse på beställningen och en bekräftelse på köpet för att avtalet ska vara bindande. Om företaget enbart bekräftar att de tagit emot din beställning, är det inte säkert att ni har ett bindande avtal.

Det ska framgå av företagets köpevillkor när ett köp på nätet blir bindande.

Ingå avtal i butik

I en fysisk butik är det ditt och butikspersonalens agerande som utgör avtalet. Då upprättar ni varken ett skriftligt eller muntligt avtal, utan avtalet uppstår när personalen tar emot din betalning och du får varan. Det kallas konkludent handlande eller konkludent avtal.

Vid vissa butiksköp, till exempel när du köper en bil av en bilhandlare, är det vanligare med ett skriftligt avtal.

Avtal via telefon

Får du ett erbjudande via telefon måste du godkänna företagets erbjudande skriftligt efter samtalet för att avtalet ska bli giltigt. Det kan ske genom att du får ett avtal via mejl eller sms som du ska svara på eller signera via e-legitimation som bankID. Det kan också vara ett avtal du får hemskickat som du ska skriva under och skicka tillbaka till företaget.

Har du själv tagit initiativ till telefonsamtalet gäller inte skriftlighetskravet. Då kan avtalet bli giltigt med bara telefonsamtalet som grund.

Läs mer om dina rättigheter vid telefonförsäljning

Läs mer om bankID på Konsumenternas webbplats

Ingå avtal via mejl

Avtal via mejl fungerar ungefär som ett skriftligt avtal på papper. Det som du och motparten kommer överens om i mejlet gäller som avtal.

I vissa fall kan ett avtal vara ogiltigt. Det kan till exempel vara om:

 • du har ingått avtalet på grund av hot eller våld
 • du avsiktligt har blivit vilseledd genom oriktiga uppgifter
 • du avsiktligt har blivit undanhållen viktig information
 • någon utnyttjat att du är i en trängd situation (ocker).

Felskrivningar eller felsägningar i ett anbud kallas för förklaringsmisstag. Ett förklaringsmisstag kan göra att avtalet inte är bindande. Det gäller om motparten insett misstaget eller borde ha insett misstaget, det vill säga är i ond tro. Om motparten istället är i så kallad god tro är den som skrivit fel bunden av sitt misstag.

Huvudregeln är att avtal ska hållas av både dig och företaget. Det betyder att båda parter är bundna av det ni har kommit överens om. Men det finns vissa lägen då företaget kan ha rätt att häva avtalet.

När du inte betalar

Företaget kan i vissa fall ha rätt att häva avtalet om du inte betalar när ni kommit överens om det.

För att företaget ska ha rätt att häva avtalet krävs att du, trots att du är skyldig att betala, inte betalat trots påminnelser eller att din uteblivna betalning påverkar företaget stort.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

Det finns inget krav på att det ska finnas med vilka händelser som avses som force majeure i avtalet, men det är bra om det finns och gärna så tydligt som möjligt. Naturkatastrofer, krig, arbetskonflikt och liknande benämns ofta force majeure.

För att kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det. Bedömningen görs från det enskilda företaget och händelsen måste påverka företagets förmåga att fullgöra avtalet.

För att få ingå ett avtal måste alla parter ha fyllt 18 år. För att ett barn ska få ingå avtal krävs det att vårdnadshavare godkänner köpet för att avtalet ska gälla.

Den som säljer varor och tjänster måste kunna visa att köpet har gjorts av en myndig person eller att vårdnadshavare har godkänt köpet.

Skulle ditt barn ingå avtal med ett företag utan ditt godkännande gäller inte avtalet. Du har då rätt att få pengarna tillbaka och varan som barnet har köpt ska återlämnas till säljaren. Börja med att kontakta företaget som barnet har handlat av och meddela att du inte godkänt avtalet. Tänk på att kontakta företaget skriftligen, gärna via mejl.

Om du har lånat ut din telefon eller läsplatta och tidigare lämnat ut koder eller registrerat dina kortuppgifter i telefonen eller läsplattan, kan det ses som att du har godkänt köpet.

Läs mer om köp i spel och appar

Undantag från reglerna

 • Ungdomar som har fyllt 16 år får utan vårdnadshavares godkännande handla för pengar som de tjänat själva.
 • Ungdomar som har flyttat hemifrån får ingå de avtal som de behöver för den dagliga hushållningen, till exempel livsmedel och el-abonnemang.
 • Om ungdomar handlar på kredit eller mot faktura räcker det inte med att föräldern godkänner köpet. Då krävs även samtycke från kommunens överförmyndare.

I Sverige är det avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att du har rätt att:

 • avstå från att ingå avtal
 • välja avtalspart, det vill säga bestämma vem du ingår avtal med
 • bestämma avtalets innehåll, det vill säga vilka villkor som ska gälla. Men du kan inte avtala precis hur du vill. Det finns tvingande regler att ta hänsyn till som ska skydda den svagare parten i ett avtal.

Även företag har rätt att bestämma vem de vill ingå ett avtal med. Du kan aldrig kräva att få ingå ett avtal med ett företag. Företaget kan neka dig att ingå ett avtal, så länge det inte är diskriminering.

Läs om diskrimineringsgrunderna på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Företag kan inte kräva att du säger upp avtalet på ett visst sätt, till exempel genom att ringa. Du kan välja det sätt som passar dig, men det är alltid bra att säga upp ett avtal skriftligen.

Du ska bevisa att du har sagt upp avtalet

Hävdar du att avtalet är uppsagt behöver du kunna bevisa att du har gjort en uppsägning.

Det enklaste sättet att bevisa en uppsägning är att kontakta företaget skriftligen. Du kan till exempel skicka ett mejl med din uppsägning. Skickar du brev kan du spara en kopia eller fotografera brevet och skicka det rekommenderat. Be gärna företaget att skicka en bekräftelse på att de mottagit din uppsägning.

Tänk på att vara tydlig med vad du vill göra när du kontaktar företaget, särskilt om du har flera avtal hos samma företag.

Fakturerad trots att du sagt upp avtalet

Får du en faktura efter att eventuell bindningstid samt uppsägningstid löpt ut kan du bestrida fakturan, det vill säga protestera mot den.

När du bestrider en faktura är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så att du kan bevisa att du har protesterat och inte bara struntat i att betala. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan. Kom ihåg att fotografera eller ta en kopia på ditt bestridande.

Du behöver inte skicka med fakturan när du bestrider. Vill du skicka fakturan till företaget bör du skicka en kopia och behålla originalfakturan själv.

Läs mer om att bestrida en faktura

Källa: Konsumentverket

Granskad: 10 mars 2024