Tvistlösning i domstol

Om det uppstår en tvist, vid till exempel ett privatköp, kan du vända dig till en domstol för att få tvisten avgjord. Privatköp är när du som privatperson köper något av en annan privatperson. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) avgör endast tvister som uppstår när privatpersoner köper något av ett företag.

Om du vänder dig till en domstol är det tingsrätten som är första steget. Till tingsrätten lämnar du in en ansökan om stämning. En ansökan om stämning är en begäran om att tingsrätten ska besluta i en tvist mellan två parter. Huvudregeln är att ansökan skickas till tingsrätten närmast där motparten bor.

Hur en stämningsansökan går till på Sveriges domstolars webbplats

Vad kostar det?

För en tvist som rör ett krav under 23 250 kronor, ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 23 250 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor. Dessa belopp gäller även vid ansökan i ett europeiskt småmålsförfarande, det vill säga en tvist som handlar om pengar och är gränsöverskridande inom EU.

Om europeiskt småmålsförfarande på Konsument Europas  webbplats

Rätt till ersättning

Den part som förlorar en tvist ska i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader. Det kan handla om resekostnad till och från rättegången, juridiska kostnader, uppehälle samt förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust.  I småmål är möjligheterna att få ersättning dock begränsade. Exempelvis kan du bara få ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Det finns även gränser för hur mycket en sådan timme får kosta.

En tvist i tingsrätten

Rättegången är oftast uppdelad på en förberedelse och en huvudförhandling. I vissa fall kan parterna komma överens direkt, utan att man behöver gå till huvudförhandling. Vad som händer i rättssalen, vilka som sitter med vid en förhandling, vad som ingår i förberedelsen, bestämmelser runt ersättning och annan praktisk information finns att läsa via länkarna nedan.

Förberedelsens olika delar på Sveriges domstolars webbplats

Hur det går till i rättssalen på Sveriges domstolars webbplats