Avgör tvisten i domstol

Lyssna

När en tvist prövas av domstol innebär det att beslutet måste följas. Att vända sig till domstol kostar pengar, och den som förlorar kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Kortfattad information

  • Domstolens beslut är tvingande, vilket betyder att det måste följas.

  • Domstolen kan pröva både konsumenttvister och tvister mellan privatpersoner.

  • Du behöver alltid betala en ansökningsavgift, som är antingen 900 eller 2 800 kronor beroende på hur stor summa tvisten handlar om.

  • Den som förlorar målet behöver oftast betala motpartens rättegångskostnader, men i vissa fall är möjligheten att få ersättning begränsad.

Läs mer om att pröva tvisten i domstol

Om du ska vända dig till domstol är det tingsrätten som är första steget. Till tingsrätten lämnar du in en ansökan om stämning. En ansökan om stämning är en begäran om att tingsrätten ska besluta i en tvist mellan två parter. Om du tvistar med ett svenskt företag är huvudregeln att du ska skicka ansökan till tingsrätten närmast där företaget är registrerat. Om din motpart är en privatperson blir det tingsrätten närmast där personen bor.

Om du har en tvist med ett utländskt företag

Om du har en tvist med ett företag i ett annat EU-land, och tvisten handlar om maximalt 5000 euro, kan ett europeiskt småmålsförfarande vara ett alternativ.

Läs mer om europeiskt småmålsförfarande

Det finns olika kostnader som kan förknippas med att ta en tvist till domstol.

Ansökningsavgift

Du behöver alltid betala en ansökningsavgift för att kunna lämna din tvist till domstol. Hur stor ansökningsavgiften är beror på hur mycket pengar du och motparten tvistar om. För en tvist som rör ett krav under 23 800 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2021), är ansökningsavgiften 900 kronor. Dessa mål kallas för förenklade tvistemål eller småmål.

Om kravet är över 23 800 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

Rättegångskostnader

Den part som förlorar en tvist ska i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader. Det kan handla om resekostnad till och från rättegången, juridiska kostnader, kostnader för mat och boende samt förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust.

I småmål, det vill säga mål där tvisten handlar om mindre än 23 800 kronor, är möjligheterna att få ersättning begränsade. Den som vinner målet kan till exempel bara få ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Det finns även gränser för hur mycket en sådan timme får kosta. Dessa begränsningar gäller även för europeiska småmålsförfaranden, det vill säga tvister som handlar om pengar och är gränsöverskridande inom EU.

Om du och motparten tvistar om en summa som är ett halvt prisbasbelopp eller lägre, räknas det som ett förenklat tvistemål, eller småmål som det också kallas. Ett halvt prisbasbelopp är 23 800 kronor år 2021. När det gäller småmål finns det begränsningar för vilken ersättning den som vinner målet kan få. Den som vinner kan till exempel bara få ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Det beror på att det är tänkt att du ska kunna föra din egen talan och inte behöva ta hjälp av ett ombud, som till exempel en jurist.

Om du är osäker på om du ska vända dig till domstol, eller om du behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist eller advokat. Vi kan inte rekommendera vem du ska anlita, utan du behöver själv besluta vem du ska vända dig till.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Överväger du att anlita juridisk hjälp kan det vara en bra idé att först kontakta ditt försäkringsbolag. I vissa försäkringar finns det så kallat rättsskydd, vilket betyder att försäkringen kan gå in och täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer. Rättsskydd brukar ingå i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil.

Domstolen kan ge information om processen

Domstolar ger inte juridisk rådgivning, men de kan ge dig allmänna upplysningar, till exempel hur du ska fylla i en stämningsansökan och beskriva hur en rättegång går till.

Mer information finns på Sveriges Domstolars webbplats

På Sveriges Domstolars webbplats finns mer information om hur en domstolsprocess går till. Där kan du även söka efter vilken tingsrätt som är aktuell för att pröva tvisten.

Till Sveriges Domstolars webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 14 augusti 2020

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.