Train travel with a disability

Tågresa med funktionsnedsättning - Engelska

There are special rules intended to make train travel easier for you if you have a disability or reduced mobility.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Your rights in brief

If you have a disability or reduced mobility, the rules intended to protect you includes that a train company:

 • may not deny you travel on the grounds of your disability

 • may not charge you if you need assistance

 • must try to give you the assistance you need for the train journey

 • must give you information you need and can understand

 • must allow your assistance dog to accompany you

 • must compensate you if your mobility equipment is damaged because of the train company.

Right to buy a ticket

The train company must not deny you from buying a train ticket because of your disability or reduced mobility, if it's not strictly necessary to comply with the company's access rules.

Right to adapted information

Everyone who travels by train has the right to certain information from the train company. If you have special needs, such as those due to impaired vision or hearing, the train company must adapt the information to you so that you can understand it just as well as everyone else.

The train company must also provide information on:

 • What assistive devices are on-board the train.

 • How you can get on and off of the train if you need extra help to do so.

 • Accessibility of the station.

Assistance on the train journey

You have the right to free assistance while getting on and off the train, on the train, and on the station before and after the train ride.

 • If you have a disability or reduced mobility and need assistance, you must notify the travel company no later than 24 hours before the assistance is needed. If you do not notify the travel company, they must still try do make all reasonable efforts to provide you assistance. The assistance is free of charge. Read more about assisted travel at stationsledsagning.se

 • To get the help you need, you must be at the place and time that the travel company indicates.

 • If the train company requires you to be accompanied by an assistant (ledsagare in Swedish) that person should be able to travel free of charge and be seated, if possible, next to you.

 • An assistance dog is permitted to accompany you.

Damaged or lost assistive devices or assistance dog

The train company is liable if they are the reason that your assistive device or assistance dog is damaged or missing. The train company should provide compensation without undue delay. The compensation should include:

 • The cost to replace or repair the equipment that was lost or damaged.

 • The cost to replace or treat the damage if the assistance dog was lost or damaged.

 • Reasonable costs of temporary replacement if the train company did not provide it.

The train company should rapidly make all reasonable efforts to provide you with a temporary replacement. You can keep the replacement until you have received compensation for the damage.

Delayed and cancelled train

If a train journey is cancelled or delayed, you are entitled to help from the train company. If you have a disability, you must be able to get the same assistance as other passengers, such as help with other transportation if the train journey is interrupted. Read more about your rights and compensation in the event of a delayed or cancelled train

Report to the Swedish Consumer Agency if the rules are not followed

The Swedish Consumer Agency and the Swedish Transport Agency have a joint responsibility for ensuring that the rules that protect passengers with disabilities are followed. If you think that a travel company is breaking the rules, you can report it to the Swedish Consumer Agency.

A report to the Swedish Consumer Agency does not mean that your individual case will be investigated. However, it is important information for the Swedish Consumer Agency when they review how the companies are following the rules.

File a complaint to the Swedish Consumer Agency

Read more about travelling with a disability on the Swedish Transport Agency’s website

Dina rättigheter i korthet:

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet innebär bland annat att ett tågbolag: 

 • inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning 

 • inte får ta betalt om du behöver assistans 

 • ska försöka ge dig den assistans du behöver för tågresan 

 • ska ge dig information som du behöver och kan ta till dig

 • ska tillåta dig att ledsagas av en assistanshund

 • ska ersätta dig om ditt rörelsehjälpmedel skadas och det beror på tågbolaget.

Rätt till anpassad information 

Alla som reser med tåg har rätt till viss information från tågföretaget. Om du har speciella behov, till exempel på grund av nedsatt syn eller hörsel, ska tågföretaget anpassa informationen till dig så att du kan förstå den lika bra som alla andra.  

Tågföretaget ska också informera om: 

 • Vilka hjälpmedel som finns ombord på tåget.  

 • Hur du kan ta dig in och ut ur vagnarna om du behöver extra hjälp med det. 

 • Tillgänglighet på stationen.

Assistans på tågresan 

Du har rätt till gratis assistens med att stiga på och av tåget, medan du befinner dig ombord och på stationen före och efter resan.

 • Om du har en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet och behöver assistans ska du meddela resebolaget minst 24 timmar innan assistansen behövs. Om du inte meddelar bolaget ska de ändå vidta alla rimliga åtgärder för att ge dig den assistans som du behöver. Assistansen kan omfatta på- och avstigning, hjälp vid tågbyte samt ombord. Läs mer om hur det fungerar på Trafikverkets sida om stationsledsagning

 • För att få den hjälp du behöver ska du vara på plats vid den tid som resebolaget angett

 • Om tågbolaget kräver att du ledsagas ombord på tåget har ledsagaren rätt att resa kostnadsfritt och med sittplats, om det är praktiskt möjligt, bredvid dig. Tågbolaget får endast kräva att du ledsagas om det är strikt nödvändigt och följer bolaget villkor på området.

 • Det är tillåtet att ledsagas av en assistanshund.

Skadat eller borttappat hjälpmedel 

Om tågbolaget orsakar förlust eller skada på ditt rörlighetshjälpmedel eller skada på en assistanshund är tågbolaget ansvarigt för skadan. Tågbolaget ska då tillhandahålla ersättning utan onödigt dröjsmål. Ersättningen ska omfatta:

 • kostnaden för att ersätta eller reparera det hjälpmedel som förlorats eller skadats,

 • kostnaden för att ersätta eller för att behandla skadan på assistanshund om förlorats eller skadats, och

 • rimlig kostnad för ersättningshjälpmedel om inte tågbolaget tillhandahåller något hjälpmedel som ersättning.

Om ett hjälpmedel har skadats eller förlorats ska tågbolaget snabbt vidta alla rimliga åtgärder för att tillhandahålla tillfälliga ersättningar om hjälpmedlet behövs omedelbart. Ersättningshjälpmedlet får behållas till dess resenären fått ersättning för skadan som uppstått.

Försenat eller inställt tåg 

Om en tågresa ställs in eller försenas har du rätt att få hjälp från tågföretaget. Du som har en funktionsnedsättning ska kunna få samma assistans som andra passagerare, till exempel hjälp med annan transport om tågresan avbryts. 

Läs mer om dina rättigheter och ersättning vid försenat eller inställt tåg 

Anmäl till Konsumentverket om reglerna inte följs 

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs. 

Om du tycker att ett resebolag bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. 

En anmälan till Konsumentverket innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

Läs mer om att resa med funktionsnedsättning på Transportstyrelsens webbplats

Fäll ihop

Source: KonsumentverketKonsument Europa

Proofread: 6 June 2023

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.