Problems with bus travel

Problem med bussresa - Engelska

If you have problems with your bus travel, such as it being delayed or losing your luggage, you may be entitled to compensation.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Before reading: 

  • This information applies to bus travel within Sweden that is longer than 150 km, and bus travel within the EU that is longer than 250 km. 

  • If you travelled by bus in public transport, you should read the page on public transport.

More information about public transport

Delayed or cancelled bus  

If your bus travel was cancelled or delayed by at least 120 minutes, the bus company must offer you a choice between the following options: 

  • Making the trip to your final destination with the delayed bus. 

  • Rebooking to an equivalent journey without it costing you anything. 

  • Getting your money back within 14 days from when you requested it. 

If the bus is more than 120 minutes late, but the travel company does not offer you these options, you have the right to get your money back. Besides compensation for the cost of the ticket, you should receive financial compensation that amounts to 50 per cent of the ticket price. You have a right to receive the compensation within one month from when you requested it from the bus company.   

If the delay is less than 120 minutes, you cannot demand any compensation by law. Some bus companies nonetheless offer some kind of compensation. In such cases, it is stated in their terms and conditions.

Right to food, drink and lodging when the bus is delayed 

If your bus travel according to the timetable is more than three hours long and also delayed by at least 90 minutes, the bus company is obliged to offer you snacks, food and drink in relation to how late the bus is. This only applies if it is practically possible for the bus company to arrange it. 

If the delay means that you have to stay overnight during the journey, the bus company must pay for lodging, as well as transportation to the lodging. The bus company is obliged to arrange lodging for you for a maximum of two nights for a maximum of EUR 80 per night.  

Your right to lodging does not apply if the cancelled or delayed bus travel is due to severe weather conditions or natural disasters that make the bus journey impossible or unsafe to carry out. 

No damages due to delayed bus travel 

If the delayed or cancelled bus journey means that you cannot go to work, you cannot claim damages for loss of work income. Nor can you claim damages if you missed an event or the like due to the bus travel.

Changing your mind, cancelling or rebooking a bus ticket

When you buy a bus ticket, you have no legal right of withdrawal. This means that you cannot change your mind about the purchase and get your money back. Nor can you demand to rebook the trip.

It is the terms and conditions for your ticket that determine if you can rebook or cancel it and get your money back. So to find out what applies, you have to read the terms and conditions.

Lost or damaged luggage 

There is no law that determines who is responsible for the luggage you have with you on the bus journey. It is the bus company’s own terms and conditions that apply. If your luggage is lost or damaged, you must read the bus company’s terms and conditions. It is most often you yourself as the passenger who is responsible for your luggage. 

If the bus company does not take responsibility for your lost or damaged luggage, you can contact your insurance company. Sometimes you can get compensation through your home insurance. 

Problem med bussresa 

Om du får problem med din bussresa, till exempel att den är försenad eller att du har blivit av ditt bagage, kan du ha rätt till ersättning. 

Innan du läser:  

  • Denna information gäller för bussresor inom Sverige som är längre än 15 mil, samt bussresor inom EU som är längre än 25 mil.  

  • Om du har rest med en buss i kollektivtrafiken ska du läsa på sidan om kollektivtrafik. 

Till informationen om kollektivtrafik  

Försenad eller inställd buss   

Om din bussresa har blivit inställd eller försenad med minst 120 minuter ska bussbolaget erbjuda dig att välja bland följande alternativ:  

  • Att genomföra resan till slutdestinationen med den försenade bussen.  

  • Boka om till en likvärdig resa utan att det kostar dig något.  

  • Få pengarna tillbaka inom 14 dagar från det att du begärt det.  

Om bussen är mer än 120 minuter sen, men resebolaget inte erbjuder dig dessa alternativ, har du rätt att få pengarna tillbaka. Förutom ersättning för biljettkostnaden ska du få ekonomisk kompensation som ska uppgå till femtio procent av biljettpriset. Du har rätt att få ersättningen inom en månad från det att du begärt den från bussbolaget.    

Om förseningen är mindre än 120 minuter kan du, enligt lag, inte kräva någon ersättning. Vissa bussbolag erbjuder ändå någon form av kompensation. Det framgår i så fall i deras villkor. 

Rätt till mat, dryck och boende när bussen är försenad  

Om din bussresa enligt tidtabellen är längre än tre timmar lång och dessutom försenad med minst 90 minuter, är bussbolaget skyldig att erbjuda dig snacks, mat och dryck i förhållande till hur försenad bussen är. Detta gäller bara om det är praktiskt möjligt för bussbolaget att ordna det.  

Om förseningen gör att du måste övernatta under resan, ska bussbolaget stå för boende samt transport till boendet. Bussbolaget är skyldigt att ordna boende till dig i max två nätter för max 80 euro per natt.   

Din rätt till boende gäller inte om den inställda eller försenade bussresan beror på svåra väderleksförhållanden eller naturkatastrofer som gör bussresan omöjlig eller osäker att genomföra.  

Inget skadestånd på grund av försenad bussresa  

Om den försenade eller inställda bussresan gör att du inte kan gå till jobbet, kan du inte kräva skadestånd för utebliven arbetsinkomst. Du kan heller inte kräva skadestånd om du har missat ett evenemang eller liknande på grund av bussresan. 

Ångra, avboka eller omboka en bussbiljett 

När du köper en bussbiljett har du ingen lagstadgad ångerrätt. Du kan alltså inte ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Du kan heller inte kräva att få boka om resan. 

Det är villkoren för din biljett som avgör om du kan omboka eller avboka den och få tillbaka pengarna. För att ta reda på vad som gäller måste du alltså läsa villkoren. 

Borttappat eller skadat bagage  

Det finns ingen lag som bestämmer vem som är ansvarig för det bagage du har med dig på bussresan. Det är bussbolagets egna villkor som gäller. Om ditt bagage är borttappat eller skadat får du läsa bussbolagets villkor. Oftast är det du själv som resenär som ansvarar för ditt bagage.  

Om bussbolaget inte tar ansvar för ditt borttappade eller skadade bagage, kan du ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Ibland kan du få ersättning via din hemförsäkring. 

Fäll ihop

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.