Travelling with public transport

Problem med resa i kollektivtrafiken - Engelska

If you are affected by delays or cancelled journey in public transport, such as when travelling with the metro, tram and city bus, you may be entitled to compensation.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Before reading:

Here, you will find information on what applies when you travel by metro, tram and city bus, for example. If you travelled farther by bus or train (more than 150 km), you will find information on the pages on bus and train travel:

More information on bus travel

More information on train travel

Delayed or cancelled journey

If your journey with public transport is delayed by at least 20 minutes, you can demand compensation. You have a right to get back:

  • 50% of the ticket price if the journey is delayed by more than 20 minutes 

  • 75% of the ticket price if the journey is delayed by more than 40 minutes

  • 100% of the ticket price if the journey is cancelled or delayed by more than 60 minutes 

Contact the travel company, preferably in writing, and present your demands for compensations.

What applies for period tickets?

You can demand a price reduction even if you travel with, for example, a monthly ticket, as long as you planned to travel with the train that is delayed or cancelled.

The price deduction should be calculated based on the price of a single ticket. If you have used a ticket that involves a discount compared to a single ticket, the carrier may reduce the price deduction proportionally to the discount.

When the train operator does not need to compensate you

You are not entitled to compensation for the delay if:

  • you received information about the delay before purchasing the ticket for the specific journey, or

  • if the timetable was already changed three days before your departure.

The train operator does not need to compensate you if they can prove that the delay was caused by circumstances not related to the operation of public transportation and that they could not have avoided even if they had done everything they could.

Right to damages for expenses

It is not possible to demand any compensation because, for example, you missed a flight, lost work income or missed an event because of the delayed train.

Compensation for using own transport instead of taking the delayed train

If your journey is expected to be delayed by more than 20 minutes, you can demand compensation for having to arrange your own transportation. You have an obligation to keep the costs down to the extent possible. The compensation you demand shall correspond to the cost of the actual transportation, but you can demand a maximum of 1/40 of a price base amount, which in 2024 is around SEK 1432.

You can also demand this if, for example, you have a monthly pass as long as you planned to travel with the train.

The train operator has the right to deduct from the compensation if you have not paid for the train ticket yet. In that case, you can only get back the money you spent on your own transportation, minus the actual ticket price.

Cancel or rebook a ticket 

When you buy a ticket for a journey, you have no legal right of withdrawal. This means that you cannot change your mind about the purchase and get your money back. Nor can you demand to rebook the trip.

Time-based passes and changed timetables

If you have a time-based pass with a travel company that made major changes to its timetable, you may be entitled to revoke the purchase of the time-based pass. What “major changes” are is assessed on a case-by-case basis.

If the changes mean that you can no longer use your pass, contact the travel company and tell them why you want to revoke the purchase.

Present a valid ticket or pay a surcharge

When you travel by public transport, it is your responsibility to present a valid ticket for the entire journey.  If you cannot do so, the travel company can demand that you pay a surcharge or ask you to disembark.

Even when you travel with, for example, an SMS ticket, you are obliged to be able to present a valid ticket during the entire journey. If your telephone for some reason does not work, you may need to pay a surcharge. 

The size of the surcharge can vary, but must be stated by the company’s travel terms and conditions. 

If you think that you have been issued an incorrect surcharge, you can contact the company’s customer service to find out how you can appeal. The main rule is that you are obliged to pay the surcharge if you cannot present a valid ticket. 

Innan du läser:  

Här hittad du information om vad som gäller när du reser med exempelvis tunnelbana, spårvagn och stadsbussar . Om du åkt på en längre buss- eller tågresa (längre än 15 mil) hittar du information på sidorna om buss och tåg. 

Mer information om bussresor 

Mer information om tågresor

Försenad eller inställd resa 

Blir din resa med kollektivtrafiken försenad med minst 20 minuter kan du kräva ersättning. Det gäller även om resan blir försenad på grund av en inställd avgång. Du har rätt att få tillbaka:

  • 50 procent av biljettpriset om resan blir mer än 20 minuter försenad

  • 75 procent av biljettpriset om resan blir mer än 40 minuter försenad

  • 100 procent av biljettpriset om resan blir försenad med mer än 60 minuter.

Kontakta reseföretaget skriftligen och ställ dina krav på ersättning.

Vad gäller för periodkort?

Även när du reser med periodkort, till exempel månadskort, kan du kräva ersättning om resan är försenad eller inställd. Kontakta reseföretaget och fråga vad resan du planerat göra kostar. Begär att få ersättning enligt samma princip som om du köpt en enskild biljett.

Du har inte rätt till ersättning för förseningen om:
  • du fått information om förseningen innan du köpte biljetten för den specifika resan, eller

  • om en ändring av tidtabellen offentliggjorts åtminstone tre dygn före din planerade resa.

Företaget behöver inte ersätta dig om de kan visa att förseningen orsakades av omständigheter som inte är kopplade till driften av kollektivtrafiken och som de inte kunnat undvika även om de gjort allt de kunnat.

Ersättning för egen transport

Måste du ordna en egen transport för att din planerade resa blivit försenad eller inställd, kan du kräva ersättning från reseföretaget. Du är skyldig att hålla nere kostnaderna i den mån det går. Ersättningen du kräver ska motsvara kostnaden för själva transporten, men inte överstiga 1/40 prisbasbelopp. Det är cirka 1432 kronor år 2024.

Du kan kräva ersättning även om du planerat att resa på ditt periodkort.

Om du får ersättning för egen transport kan du inte kräva prisavdrag på biljetten.

Avboka eller omboka biljett   

När du köper en biljett för en resa, har du ingen lagstadgad ångerrätt. Du kan alltså inte ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Du kan heller inte kräva att få boka om resan.

Periodkort och förändrad tidtabell  

Om du har ett periodkort hos ett reseföretag som gjort stora förändringar i sin tidtabell, kan du ha rätt att häva köpet av periodkortet, det vill säga få pengarna tillbaka. Vad som är “stora förändringar” bedöms från fall till fall. Om förändringarna innebär att du inte längre kan använda ditt periodkort, ta kontakt med reseföretaget och berätta varför du vill häva köpet.  

Visa giltig biljett eller betala tilläggsavgift  

När du reser i kollektivtrafiken är det ditt ansvar att visa upp en giltig biljett för hela resan.  Om du inte kan det, kan reseföretaget kräva att du betalar en tilläggsavgift eller be dig stiga av.

Även när du reser med till exempel sms-biljett är du skyldig att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Om din telefon av någon anledning inte fungerar, kan du behöva betala en tilläggsavgift. 

Storleken på tilläggsavgiften kan variera, men ska framgå av företagets resevillkor.

Om du tycker att du har fått en felaktig tilläggsavgift kan du vända dig till företagets kundtjänst för att få veta hur du kan överklaga. Huvudregeln är att du är skyldig att betala tilläggsavgiften om du inte kan visa upp någon giltig biljett. 

Fäll ihop

This website is part of an EU quality Network

Your Europe is an EU website that will help you do things in other European countries - without hassle or unnecessary bureaucracy. Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.To Your Europe websiteHelp us Improve