Travelling with public transport

Problem med resa i kollektivtrafiken - Engelska

If you are affected by delays or cancelled journey in public transport, such as when travelling with the metro, tram and city bus, you may be entitled to compensation.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Before reading:

  • Here, you will find information on what applies when you travel by metro, tram and city bus, for example.

  • If you travelled farther by bus or train (more than 150 km), you will find information on the pages on bus and train travel.

More information on bus travel

More information on train travel

Delayed or cancelled journey

If your journey with public transport is delayed by at least 20 minutes, you can demand compensation. You have a right to get back:

  • 50% of the ticket price if the journey is delayed by more than 20 minutes 

  • 75% of the ticket price if the journey is delayed by more than 40 minutes

  • 100% of the ticket price if the journey is cancelled or delayed by more than 60 minutes 

In order to get compensation for a delayed or cancelled journey, you contact the travel company, preferably in writing, and present your demands.

No damages due to delayed travel

If the delayed or cancelled journey with public transport means that you cannot go to work, you cannot claim damages for loss of work income. Nor can you claim damages if you missed an event or the like due to delays in public transport. 

If you have to arrange your own transportation because your planned journey was delayed or cancelled, you can demand compensation from the travel company. But you are obliged to keep the costs down to the extent possible. The compensation you demand shall correspond to the cost of the actual transportation, but not exceed 1/40 price base amount, which is around SEK 1313 in 2023. 

Cancel or rebook a ticket 

When you buy a ticket for a journey, you have no legal right of withdrawal. This means that you cannot change your mind about the purchase and get your money back. Nor can you demand to rebook the trip.

Time-based passes and changed timetables

If you have a time-based pass with a travel company that made major changes to its timetable, you may be entitled to revoke the purchase of the time-based pass, which means getting your money back. What “major changes” are is assessed on a case-by-case basis. If the changes mean that you can no longer use your pass, contact the travel company and tell them why you want to revoke the purchase.

Present a valid ticket or pay a surcharge

When you travel by public transport, it is your responsibility to present a valid ticket for the entire journey.  If you cannot do so, the travel company can demand that you pay a surcharge or ask you to disembark.

Even when you travel with, for example, an SMS ticket, you are obliged to be able to present a valid ticket during the entire journey. If your telephone for some reason does not work, you may need to pay a surcharge. 

The size of the surcharge can vary, but must be stated by the company’s travel terms and conditions. 

If you think that you have been issued an incorrect surcharge, you can contact the company’s customer service to find out how you can appeal. The main rule is that you are obliged to pay the surcharge if you cannot present a valid ticket. 

Innan du läser:  

  • Här hittad du information om vad som gäller när du reser med exempelvis tunnelbana, spårvagn och stadsbussar  

  • Om du har åkt på en längre buss- eller tågresa (längre än 15 mil) hittar du information på sidorna om buss och tåg. 

Till mer information om bussresor 

Till mer information om tågresor

Försenad eller inställd resa 

Om din resa med kollektivtrafiken blir försenad med minst 20 minuter kan du kräva ersättning. Du har rätt att få tillbaka:  

  •  50 % av biljettpriset om resan blir mer än 20 minuter försenad   

  •  75 % av biljettpriset om resan blir mer än 40 minuter försenad  

  •  100 % av biljettpriset om resan blir inställd eller försenad med mer än 60 minuter   

För att få ersättning för en försenad eller inställd resa, kontaktar du reseföretaget, gärna skriftligen, och ställer dina krav.  

Inget skadestånd på grund av försenad resa  

Om den försenade eller inställda resan med kollektivtrafiken gör att du inte kan gå till jobbet, kan du inte kräva skadestånd för utebliven arbetsinkomst. Du kan heller inte kräva skadestånd om du har missat ett evenemang eller liknande på grund av förseningar i kollektivtrafiken. 

Om du måste ordna en egen transport för att din planerade resa blivit försenad eller inställd, kan du kräva ersättning från reseföretaget. Men du är skyldig att hålla nere kostnaderna i den mån det går. Ersättningen du kräver ska motsvara kostnaden för själva transporten, men inte överstiga 1/40 prisbasbelopp, vilket är cirka 1313 kronor år 2023.  

Avboka eller omboka biljett   

När du köper en biljett för en resa, har du ingen lagstadgad ångerrätt. Du kan alltså inte ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Du kan heller inte kräva att få boka om resan.

Periodkort och förändrad tidtabell  

Om du har ett periodkort hos ett reseföretag som gjort stora förändringar i sin tidtabell, kan du ha rätt att häva köpet av periodkortet, det vill säga få pengarna tillbaka. Vad som är “stora förändringar” bedöms från fall till fall. Om förändringarna innebär att du inte längre kan använda ditt periodkort, ta kontakt med reseföretaget och berätta varför du vill häva köpet.  

Visa giltig biljett eller betala tilläggsavgift  

När du reser i kollektivtrafiken är det ditt ansvar att visa upp en giltig biljett för hela resan.  Om du inte kan det, kan reseföretaget kräva att du betalar en tilläggsavgift eller be dig stiga av.

Även när du reser med till exempel sms-biljett är du skyldig att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Om din telefon av någon anledning inte fungerar, kan du behöva betala en tilläggsavgift. 

Storleken på tilläggsavgiften kan variera, men ska framgå av företagets resevillkor.

Om du tycker att du har fått en felaktig tilläggsavgift kan du vända dig till företagets kundtjänst för att få veta hur du kan överklaga. Huvudregeln är att du är skyldig att betala tilläggsavgiften om du inte kan visa upp någon giltig biljett. 

Fäll ihop

This website is part of an EU quality Network

Your Europe is an EU website that will help you do things in other European countries - without hassle or unnecessary bureaucracy. Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.To Your Europe website