Installera solceller – tips vad du ska tänka på

Funderar du på att installera solceller? Få tips i din planering. Läs även vad som gäller om du vill ångra eller avbeställa köpet av solceller.

Installera solceller – tänk på det här 

 • Undersök vilka förutsättningar du har för installation av solceller.

 • Jämför offerter.

 • Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag.

 • Se till att pris, vad som ska göras och när arbetet ska vara klart finns i ett skriftligt avtal. 

Välj vad du vill läsa mer om

Innan du bestämmer dig för om du vill installera solceller är det en del du behöver undersöka:

 • Vilken solcellslösning ska du välja?
 • Vilka förutsättningar finns på den plats där du tänkt placera solcellerna?
 • Vilka behöver du underrätta om dina planer?
 • Vem ska utföra arbetet?

Mer om att planera din solcellsanläggning på Elsäkerhetsverkets webbplats

Även Energimyndigheten har information på deras Solelportalen.

Solelportalen på Energimyndighetens webbplats

Du kan även ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare.

Hitta din energi- och klimatrådgivare på Energimyndigheten webbplats

Ta in offerter från flera olika företag innan du bestämmer dig för vem du ska anlita. Låt inte enbart priset styra. Det är viktigt att du hittar ett företag som är duktig på just solceller och installation av dessa.

Var tydlig med vad uppdraget gäller. Skriv ner allt du vill få utfört och vilka önskemål och krav du har. Be sedan företaget återkoppla om vad som är möjligt och inte. Tydlig kommunikation innan arbetet påbörjas gör det lättare för dig att bedöma om företaget, företagets kunskaper och priset kan motsvara dina förväntningar.

Kan företaget ta betalt för en offert?

Ett företag kan behöva göra en undersökning för att kunna ge dig en offert.

Är det så att företag inte brukar ta betalt för att göra denna typ av undersökning så ska du inte heller behöva betala för det. Men om förtaget berättar innan undersökningen att de kommer ta betalt för undersökningen behöver du betala.

Se till att det alltid finns ett skriftligt avtal för arbetet. Då är det lättare att klaga om du är missnöjd.

Skriv i avtalet:

 • vilket arbete som ska utföras
 • när det ska vara klart
 • till vilket pris
 • hur eventuella tilläggsarbeten ska hanteras och betalas.

Använd Konsumentverkets avtalsmall

Konsumentverket har en kostnadsfri mall som kallas Hantverkarformuläret. Använd gärna mallen när du ska skriva ett avtal med den som ska installera solcellerna.
Det är bra om det även finns en skriftlig kalkyl för vilken mängd el anläggningen kommer att producera. Lägg gärna kalkylen som en bilaga till avtalet.

Hitta Hantverkarformuläret och mallar för inköp av solceller på Energimyndighetens webbplats

När du installerar grön teknik, som till exempel solceller, kan du få skattereduktion.

Det fungerar på liknande sätt som med rot- och rutavdrag, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Går du miste om avdraget på grund av att företaget är försenade med arbetet kan du argumentera för att företaget ska ersätta dig för den summan du går miste om.

Om grön teknik på Skatteverkets webbplats

När du köper en solcellsanläggning måste du se till att företaget som ska utföra elinstallationen är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Om din entreprenör anlitar ett annat företag för elinstallationen är det detta företag som ska vara registrerat.

Elinstallationsföretaget ska kontrollera anläggningen innan du börjar använda den. Begär att få kontrollen dokumenterad. Se också till att få alla drift- och skötselanvisningar du behöver för att kunna sköta och kontrollera din anläggning.

Om att installera en solcellsanläggning på Elsäkerhetsverkets webbplats

Kontrollera att din leverantör eller det företag de anlitar för elinstallationsarbetet uppfyller kraven. Det gör du genom Elsäkerhetsverkets webbtjänst "Kolla elföretaget".

Kolla elföretaget.

De lagar som kan komma att gälla är konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen. Oavsett vilken lag ditt avtal omfattas av har du rätt att klaga (reklamera) under minst 3 år.

Om du anlitat olika företag för köp och installation

 • Konsumentköplagen gäller på köpet av själva solcellerna.
 • Konsumenttjänstlagen gäller för avtalet om installationen.

Om det är samma företag som ska leverera och installera

Är det samma företag som både ska leverera och installera solcellerna är det inte lika tydligt vilken lag som gäller. Då beror det på om det ses som köp av vara eller tjänst.

Bedömningen om det ses som en vara eller tjänst kan exempelvis bero på vilken del som utgör den största kostnaden. Det kan även påverka om det anses krävas fackkunskap för installationen.

Det kan vara bra att undersöka om företaget erbjuder produkt- och/eller installationsgarantier. En garanti innebär att företaget garanterar att varan eller tjänsten ska fungera under hela garantitiden.

Garantier är frivilliga. Det betyder att de kan vara olika långa och täcka olika saker. En garanti kan därför vara längre än reklamationsrätten.

Läs garantivillkoren för att veta vad som gäller.

Du har rätt att få garantivillkoren skriftligt.

Om garanti

Ångerrätt solceller

Ingår du avtalet på plats hos företaget har du ingen ångerrätt.

Ingår du avtalet på distans eller på ett annat ställe än i företagets egna lokaler kan du ha ångerrätt. Det kan till exempel vara via telefon, mejl eller hemma hos dig.

Du har 14 dagar på dig att ångra dig. Rör det sig om en tjänst börjar ångerfristen räknas från dagen efter du ingår avtalet. Vid ett köp av vara kan du ångra dig inom 14 dagar från det att du fått hem varan.

Meddela företaget när du vill använda ångerrätten. Gör det gärna skriftligen. Då kan du bevisa att du ångrat dig och när.

Ta reda på om du har ångerrätt

Rätt att avbeställa

Du har rätt att avbeställa installationen innan företaget har slutfört den. Rör det sig om ett köp av en vara, som enbart solceller, har du rätt att avbeställa innan du fått hem solcellerna. Då meddelar du företaget att du inte längre vill ha tjänsten/varan. Gör det gärna skriftligen så att du kan bevisa att du avbeställt.

Avbeställer du en tjänst innan den slutförts har företaget rätt till ersättning för den del av arbetet som redan utförts och för det arbete som måste slutföras trots avbeställningen. Företaget har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att de inte har kunnat åta sig annat arbete.

När du avbeställer ett köp kan företaget kräva ersättning av dig om de haft kostnader i samband med beställningen. Det kan till exempel handla om att varan specialtillverkats åt dig och inte kan säljas vidare.

Vad är force majeure?

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

För att kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Det kan till exempel vara en brand som förstör materialet som ni avtalat om där följden blir att företaget inte kan leverera det till dig.

Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det. Bedömningen görs från det enskilda företaget och händelsen måste påverka företagets förmåga att fullgöra avtalet.

Hur ser en force majeure-klausul ut?

Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet och därför kan force majeure-klausuler utformas på olika sätt. Det finns inget krav på att det ska finnas med vilka händelser som avses som force majeure i avtalet, men det är bra om det finns och gärna så tydligt som möjligt. Naturkatastrofer, krig, arbetskonflikt och liknande benämns ofta force majeure.

Tre kriterier brukar normalt ingå för att det ska ses som force majeure:

 • Att det gäller en extern händelse som ingen av parterna har någon del i eller kontroll över
 • Händelsen är onormal eller var oförutsebar vid kontraktstillfället
 • Händelsen medför ett oöverstigligt hinder för företaget att fullfölja sina åtaganden helt eller delvis

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 8 januari 2024