Problem med solceller

Är installationen av solceller felaktig eller vill du reklamera eller ångra ditt köp? Läs om vilka rättigheter du har när du får problem med din solcellsanläggning.

Problem med solceller – tänk på det här

 • Levererar eller installerar inte företaget solcellerna inom avtalad tid kan du kräva att företaget håller sin del av avtalet.

 • Du har ångerrätt på solceller om du ingått avtalet på distans.

 • Har du problem med anläggningen kan du klaga (reklamera) till det företag du har avtal med.

Välj vad du vill läsa mer om

Levererar eller installerar företaget inte solcellerna inom avtalad tid har du i första hand rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet.

Skriv och klaga till företaget

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och klaga på förseningen. I samma mejl kan du kräva att företaget levererar solcellerna och/eller slutför installationen.

I ditt klagomål är det bra om du anger datumet då leveransen skulle skett eller installationen skulle ha varit klart utifrån vad ni kommit överens om. Du kan också efterfråga ett datum för när leveransen/arbetet senast kommer ske eller vara klart.

Din rätt att hålla inne med betalningen

Vid en försening har du rätt att hålla inne med betalningen, även om företaget skickar en faktura. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en säkerhet för dig. Du har rätt att hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar ditt krav.

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalningen och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl.

Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Det innebär att du förklarar att du inte kommer att betala och varför. Var tydlig med att det handlar om att tjänsten inte är slutförd inom rätt tid eller att du håller inne med betalningen som en säkerhet för att arbetet kommer slutföras.

Hävning vid försening av stor betydelse

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Du är inte är skyldig att betala och företaget är inte skyldiga att leverera. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen.

Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse.

Skadestånd

Företaget ska stå för eventuella kostnader du drabbas av på grund av förseningen. Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ned. Du behöver visa underlag på de kostnader du har haft. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Underlag kan till exempel vara kvitton. Ett undantag är om företaget kan visa att det rör sig om extraordinära omständigheter och att de gjort allt de kan för att försöka undvika förseningen.

Ångerrätt på solceller

Har du ingått avtalet på plats hos företaget har du ingen ångerrätt.

Har du ingått avtalet på distans eller på ett annat ställe än i företagets egna lokaler kan du ha ångerrätt. På distans kan till exempel vara via telefon eller mejl. Utanför affärslokal kan vara hemma hos dig.

Du har 14 dagar på dig att ångra dig. Rör det sig om en tjänst börjar ångerfristen räknas från dagen efter du ingick avtalet. Vid ett köp av en vara kan du ångra dig inom 14 dagar från det att du fått hem varan.

Vill du utnyttja ångerrätten behöver du meddela företaget detta. Gör det gärna skriftligen så du kan bevisa att du ångrat dig och när.

Ta reda på om du har ångerrätt

Avbeställa solceller eller installation av solceller

Du har rätt att avbeställa installationen innan företaget slutfört tjänsten. Rör det rör sig om ett köp av solceller, utan installation, har du rätt att avbeställa innan du fått hem solcellerna.

Då meddelar du företaget att du inte längre vill ha tjänsten/varan. Gör det gärna skriftligen så att du kan bevisa att du har avbeställt.

Om du avbeställer en tjänst innan den har slutförts har företaget rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts och för det arbete som måste slutföras trots avbeställningen. Företaget har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att de inte har kunnat åta sig annat arbete.

Om du avbeställer ett köp av vara kan företaget kräva ersättning av dig om de har haft kostnader i samband med beställningen, till exempel om varan specialtillverkats åt dig och inte kan säljas vidare.

Du har rätt att klaga om:

 • effekten av solpanelerna inte ger vad som utlovats
 • installation utförts på fel sätt
 • solcellsanläggningen är trasig.

Vänd dig till företaget och klaga (reklamera). Det är det företag som du har ett avtal med som du ska klaga till, inte till underleverantörer. Det är viktigt att du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet.

Du har i första hand rätt att ställa krav på att felet åtgärdas. Om felet ses som stort och allvarligt eller om företaget inte kan laga felet inom skälig tid kan ett prisavdrag eller hävning bli aktuell.

Vilken lag gäller?

De lagar som kan komma att gälla är konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen. Oavsett vilken lag ditt avtal omfattas av har du rätt att klaga i minst tre år.

Om du anlitat olika företag för köp och installation:
 • Konsumentköplagen gäller på köpet av själva solcellerna.
 • Konsumenttjänstlagen gäller för avtalet om installationen.
Om det är samma företag som ska leverera och installera

Är det samma företag som både ska leverera och installera solcellerna är det inte lika tydligt vilken lag som gäller. Då beror det på om det ses som köp av vara eller tjänst.

Bedömningen, om det ses som en vara eller tjänst, kan exempelvis bero på vilken del som utgör den största kostnaden. Det kan även påverka om det anses krävas fackkunskap för att installera varan.

Läs mer om dina rättigheter när något blir fel

Du har rätt att kräva skadestånd om företaget orsakat skador i samband med installationen, till exempel på taket.

Börja med att dokumentera skadan. Kontakta därefter företaget för att kräva skadestånd. Skadeståndet ska motsvara vad det kostar för dig att åtgärda skadan.

Ibland har företaget som orsakat skadan kompetens att åtgärda den. Då kan du behöva acceptera att företaget åtgärdar skadan istället för att ge dig ekonomisk ersättning.

Huvudregeln är att avtal ska hållas. Det gäller för både dig och företaget. Ni är alltså bundna av det ni har kommit överens om.

Om företaget vill ändra priset

Har ni avtalat om ett pris så är huvudregeln att det är det som ska hållas.

Konsumenttjänstlagen, som gäller när du anlitar ett företag att utföra en tjänst, innehåller ingen paragraf som uttryckligen ger företaget rätt att ändra pris på ett ingått avtal, utifrån till exempel höjda materialkostnader.

Anser du att företaget gör fel får du argumentera för att de ska hålla sig till ert avtal och utföra tjänsten till det pris ni kommit överens om.

Om företaget vill häva avtalet

Om företaget istället skulle säga att de vill häva köpet krävs det att det finns ett hinder som inte kan övervinnas eller att det skulle medföra stora besvär eller kostnader för företaget som är orimliga i förhållande till ditt intresse av att få tjänsten utförd.

Det finns dock vissa lägen då företaget kan ha rätt att häva avtalet. Att häva avtalet innebär att avtalet avbryts.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

För att företaget ska kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan det som hänt och ert avtal. Påstår företaget de inte har möjlighet att uppfylla sin del av avtalet behöver de kunna bevisa det.

Det finns inget krav på att det ska finnas med i avtalet vad som gäller vid den här typen av händelser. Men det är bra om det finns och det är även bra att det står vid vilka händelser det gäller. Naturkatastrofer, krig, arbetskonflikt och liknande kallas ofta force majeure.

Tre kriterier brukar normalt ingå för att det ska ses som force majeure:

 • Att det gäller en extern händelse som ingen av parterna har någon del i eller kontroll över.
 • Händelsen är onormal eller var oförutsebar vid kontraktstillfället.
 • Händelsen medför ett oöverstigligt hinder för företaget att fullfölja sina åtaganden helt eller delvis.

Om avtalet hävs och du köper solcellerna och/eller installationen av ett annat företag kan du ha rätt att få ersättning för eventuell mellanskillnad. Detta kan bli aktuellt oavsett om det är du eller företaget som hävt avtalet.

Din skyldighet är att hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt.

Om företaget gjort allt de kan för att undvika det som hänt är det inte säkert att du kan kräva ersättning.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 8 januari 2024