Problem med mäklare

Lyssna

Det händer att du som säljare eller köpare är missnöjd med mäklaren. Beroende på vad du är missnöjd med finns olika instanser som du kan vända dig till.

Vart kan du vända dig vid tvist med mäklaren?

Om du har en tvist med mäklaren och vill ha ekonomisk ersättning behöver du klaga och ställa krav direkt till mäklaren. Om ni inte kommer överens kan du anmäla tvisten vidare till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) eller domstol.

Du kan också anmäla en mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). FMI prövar inga tvister men bedriver tillsyn av fastighetsmäklare. De kan till exempel varna eller stänga av mäklare.

Välj vad du vill läsa mer om

Om du och mäklaren inte är överens ska du vända dig till mäklaren med ett klagomål. Om du anser att mäklaren inte har uppfyllt sina skyldigheter och att du därför förlorat på det ekonomiskt, kan mäklaren bli skyldig att ersätta dig. Som säljare kan du även kräva ett prisavdrag på arvodet om mäklaren inte utfört sitt uppdrag på ett bra sätt.

Vänd dig i första hand till mäklaren för att lösa problemet. Det är bra att göra ett skriftligt klagomål, till exempel via mejl, där du förklarar varför du är missnöjd och vilken ersättning du kräver.

Anmäla tvisten till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN

Om du och mäklaren inte hittar en lösning kan du anmäla mäklaren till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN. Mäklarens ansvar är personligt. Därför ska anmälan riktas mot mäklaren och inte till mäklarföretaget.

Läs mer på Fastighetsmarknadens reklamationsnämnds webbplats

En tvist om ersättning kan också avgöras i tingsrätten.

Om du tycker att en mäklare har utfört sitt uppdrag på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI. En anmälan har stor betydelse för myndighetens tillsyn över mäklarna. FMI kan till exempel ge mäklaren en varning eller, om det gäller allvarliga fel, avregistrera mäklaren.

När du gör en anmälan till FMI blir du inte part i ärendet. Din anmälan blir en fråga för Fastighetsmäklarinspektionen och mäklaren.

Läs mer om att göra en anmälan på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

Fastighetsmäklarinspektionen prövar inte tvister

Fastighetsmäklarinspektionen prövar inte tvister mellan konsument och fastighetsmäklare. Om du inte är nöjd med mäklarens arbete ska du i första hand vända dig till mäklaren med ett klagomål.

Tvister om skadestånd och annan ersättning kan prövas av Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN).

Fick du svar på din fråga?

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Granskad: 16 februari 2022