Problems with an estate agent

Problem med mäklare - Engelska

Sometimes, as a seller or as a buyer, you are unhappy with the estate agent. Depending upon the nature of your dissatisfaction, there are different agencies you can turn to.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Where can I turn if I have a dispute with the estate agent? 

If you have a dispute with the estate agent and are looking for financial compensation, you need to complain and make a claim directly to the estate agent. If you do not reach an agreement on a mutually agreed solution, you can refer the dispute to the Real Estate Market Dispute Resolution Board (FRN) or file a lawsuit in the district court.  

You can also report an estate agent to the Swedish Estate Agents Inspectorate (FMI). The FMI does not adjudicate disputes, but it does exercise regulatory authority over estate agents. They can, for instance, issue a warning or suspend an estate agent’s licence. 

If I and the estate agent have a dispute 

If you and the estate agent cannot reach an agreement on a serious matter, you should make a formal complaint to the estate agent. If you believe that the estate agent has not fulfilled his or her obligations and that you have therefore been financially harmed, the estate agent may be under an obligation to compensate you. As a seller, you can also demand a deduction from the estate agent’s commission if the estate agent has not performed their duties properly. 

Your first recourse is to start by speaking with the estate agent and seeking an agreed resolution of the matter. It is advisable to submit your complaint or claim in writing, e-mail might be sufficient, explaining why you are dissatisfied and what compensation you are seeking. 

Report the dispute to the Real Estate Market Dispute Resolution Board (FRN) 

If you and the estate agent cannot come to a mutually agreeable solution, you can report the estate agent to the Real Estate Market Dispute Resolution Board (FRN). The estate agent’s responsibility is personal. Therefore, the complaint should be addressed to the individual estate agent and not to the property brokerage firm. 

Further information is available on the Real Estate Market Dispute Resolution Board’s website  (In Swedish)

Disputes over compensation may also be adjudicated in a district court. 

If you want to file a complaint with the Swedish Estate Agents Inspectorate 

If you are not satisfied and feed that an estate agent has carried out his or her responsibilities improperly, you can report the matter to the Swedish Estate Agents Inspectorate (FMI). A report is very important for fulfilling FMI’s supervisory responsibility over estate agents. The FMI can, for example, issue a formal warning or, in the case of serious errors or misconduct, deregister the estate agent. 

When you submit a report to the FMI, you do not become a party to the case. Your report becomes a matter between the Swedish Estate Agents Inspectorate (FMI) and the estate agent. 

Further information on the website of the Swedish Estate Agents Inspectorate (FMI)

The Swedish Estate Agents Inspectorate does not adjudicate disputes 

It is not the role of the Swedish Estate Agents Inspectorate to adjudicate disputes between private parties and estate agents. If you are dissatisfied with the estate agent’s performance, you should start by contacting the estate agent and discussing the issue. 

Disputes about liability and compensation for damages or other compensation can be referred to the Real Estate Market Dispute Resolution Board (FRN). 

Problem med mäklare 

Det händer att du som säljare eller köpare är missnöjd med mäklaren. Beroende på vad du är missnöjd med finns olika instanser som du kan vända dig till. 

Vart kan du vända dig vid tvist med mäklaren? 

Om du har en tvist med mäklaren och vill ha ekonomisk ersättning behöver du klaga och ställa krav direkt till mäklaren. Om ni inte kommer överens kan du anmäla tvisten vidare till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) eller domstol.  

Du kan också anmäla en mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). FMI prövar inga tvister men bedriver tillsyn av fastighetsmäklare. De kan till exempel varna eller stänga av mäklare. 

Om du och mäklaren har en tvist 

Om du och mäklaren inte är överens ska du vända dig till mäklaren med ett klagomål. Om du anser att mäklaren inte har uppfyllt sina skyldigheter och att du därför förlorat på det ekonomiskt, kan mäklaren bli skyldig att ersätta dig. Som säljare kan du även kräva ett prisavdrag på arvodet om mäklaren inte utfört sitt uppdrag på ett bra sätt. 

Vänd dig i första hand till mäklaren för att lösa problemet. Det är bra att göra ett skriftligt klagomål, till exempel via mejl, där du förklarar varför du är missnöjd och vilken ersättning du kräver. 

Anmäla tvisten till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN 

Om du och mäklaren inte hittar en lösning kan du anmäla mäklaren till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN. Mäklarens ansvar är personligt. Därför ska anmälan riktas mot mäklaren och inte till mäklarföretaget. 

Läs mer på Fastighetsmarknadens reklamationsnämnds webbplats 

En tvist om ersättning kan också avgöras i tingsrätten. 

Om du vill anmäla till Fastighetsmäklarinspektionen 

Om du tycker att en mäklare har utfört sitt uppdrag på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI. En anmälan har stor betydelse för myndighetens tillsyn över mäklarna. FMI kan ge till exempel ge mäklaren en varning eller, om det gäller allvarliga fel, avregistrera mäklaren. 

När du gör en anmälan till FMI blir du inte part i ärendet. Din anmälan blir en fråga för Fastighetsmäklarinspektionen och mäklaren. 

Läs mer om att göra en anmälan på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Fastighetsmäklarinspektionen prövar inte tvister 

Fastighetsmäklarinspektionen prövar inte tvister mellan konsument och fastighetsmäklare. Om du inte är nöjd med mäklarens arbete ska du i första hand vända dig till mäklaren med ett klagomål. 

Tvister om skadestånd och annan ersättning kan prövas av Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN). 

Fäll ihop

Source: Fastighetsmäklarinspektionen

Proofread: 22 February 2023