Problem med leasad bil eller leasingavtal

När du leasar en bil är det ofta avtalet som avgör dina rättigheter när något går fel. Men om du och leasinggivaren inte kommer överens kan du anmäla till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Leasingbil – tänk på det här

 • Har leasingbilen skador när du lämnar tillbaka den efter avtalstiden ska du ersätta leasinggivaren för skadorna. Men du behöver inte ersätta leasinggivaren för det som kallas normalt slitage.

 • Det är företaget du hyr bilen av som är din juridiska motpart, inte bilfirman där du hämtade ut bilen.

 • När du leasar en bil är du bunden av avtalet under hela avtalstiden. Det kan därför vara svårt att komma ur avtalet i förtid. Kontrollera villkoren för att se vad som gäller.

Mer om leasing och leasingavtal

Ibland kan det vara svårt att veta vilket företag som du har avtal med och som är din motpart. Din motpart är leasinggivaren. Leasinggivaren är det finansbolag som du har ingått avtal med. I ditt avtal ska det framgå vilket företag som är din motpart.

Bilfirman, där du hämtat ut bilen, är enbart leverantör av bilen åt finansbolaget. Det kan vara så att avtalet säger att det är till bilfirman du bör vända dig till om du till exempel behöver reparera bilen. Det är ofta bilfirman som ordnar det praktiska kring reparationen. Men bilfirman är alltså inte din motpart.

När du ingår ett leasingavtal, på till exempel tre år, har du generellt inte rätt enligt någon lag att säga upp avtalet under leasingtiden. Det är istället ditt avtal med uthyraren som bestämmer vilka möjligheter du har att komma ur avtalet under avtalstiden. Detta gäller även om du skulle bli arbetslös, långtidssjukskriven eller föräldraledig.

I vissa leasingavtal finns det villkor som avgör vad som gäller om du vill säga upp avtalet i förtid. I andra leasingavtal finns det inga bestämmelser alls om att säga upp avtalet. Om uthyraren ändå går med på en uppsägning kan det bli mycket dyrt för dig.

Du behöver titta på ditt avtal med uthyraren för att veta vad som gäller i ditt fall.

Ångra leasingavtalet

Du kan ha ångerrätt om det rör sig om ett distansavtal och det inte gått mer än 14 dagar sedan du ingick avtalet.

För att det ska röra sig om ett distansavtal ska två kriterier vara uppfyllda:

 • Kommunikationen mellan dig och företaget måste uteslutande ha skett på distans. Om du och företaget har träffats i något skede, till exempel för att diskutera avtalsvillkoren, gäller inte lagen.
 • Avtalet ska ha ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system.

Kan företaget inte visa att du fått ta del av fullständig information om ångerrätten innan avtalet ingås förlängs ångerrätten i upp till ett år.

Läs mer om ångerrätten och hur du utnyttjar den

Bilen ska levereras enligt den tidsram som står i avtalet. Det är avtalet som ligger till grund för vilka rättigheter du har om leveransen av bilen försenas. Kontrollera därför om det i avtalet står vilka rättigheter du har om bilen inte levereras i tid.

Om förseningen innebär en stor påverkan för dig kan du argumentera för en hävning av avtalet. Det innebär att du inte längre är betalningsskyldig och att leasinggivaren inte behöver leverera bilen. Tänk på att kontakta leasinggivaren skriftligen när du häver avtalet, till exempel via mejl.

Huvudregeln är att avtal ska hållas av både dig och företaget. Det betyder att båda parter är bundna av det ni har kommit överens om. Men det finns vissa lägen då företaget kan ha rätt att häva avtalet.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

Det finns inget krav på att det ska finnas med vilka händelser som avses som force majeure i avtalet, men det är bra om det finns och gärna så tydligt som möjligt. Naturkatastrofer, krig, arbetskonflikt och liknande benämns ofta force majeure.

För att kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det.

Det kan hända att du vill ändra ditt leasingavtal under avtalstiden. Du kanske behöver en större eller mindre bil eller vill ändra hur många mil du får köra bilen per år. Om du behöver ändra ditt avtal under avtalstiden är det avtalet mellan dig och uthyraren som avgör dina möjligheter. Undersök ditt avtal och se om det ger dig rätt att ändra och vad det skulle kosta dig.

För att företaget ska kunna höja leasingavgiften behöver det stå i villkoren. Läs därför avtalsvillkoren för att se vad det står där.

Anser du att företaget gör fel eller att höjningen är oskälig? Då ska du börja med att klaga till leasinggivaren. Gör det skriftligen, till exempel via mail. Då kan du kan visa vad du framfört och när.

Kommer du inte överens med företaget kan du ha möjlighet att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få tvisten prövad.

Om hur du anmäler på ARN:s webbplats

Om det blir något fel på bilen eller om bilen skadas på grund av till exempel en olycka eller skadegörelse är det ditt avtal som bestämmer vem du ska vända dig till. Det kan vara direkt till leasinggivaren eller till bilfirman som levererade bilen till dig. Titta i ditt avtal för att veta vad som gäller i ditt fall.

Leasinggivaren och bilfirman som levererade bilen till dig kan bestämma vem som ska ta hand om en reklamation. Men om du vänder dig till leasinggivaren kan du aldrig bli nekad att göra en reklamation. Leasinggivaren kan då välja att skicka reklamationen vidare till återförsäljaren.

Om du och leasinggivaren inte kommer överens kan du börja med att klaga skriftligt till leasinggivaren eller bilfirman som levererade bilen till dig. Om företaget säger nej till dina krav eller inte svarar inom fyra veckor kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs om hur du anmäler på ARN:s webbplats

Om bilen har skador när du lämnar tillbaka den efter avtalstiden ska du ersätta leasinggivaren för skadorna. Men du behöver inte ersätta leasinggivaren för det som kallas normalt slitage. Normalt slitage kan till exempel vara:

 • mindre stenskott
 • lättare slitage på inredning
 • mindre skador på fälgar
 • revor och bucklor som inte kräver omlackering.

Om du och leasinggivaren inte kommer överens kan du börja med att klaga skriftligt till företaget. Om företaget säger nej till dina krav eller inte svarar alls kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs om hur du anmäler på ARN:s webbplats

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

Konsumentverket kontrollerar att företag följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 7 februari 2022