Problem med hyra av parkering

Lyssna

När du hyr parkeringsplats gäller inte konsumentlagstiftningen. Det är olika regler som gäller beroende på vilken typ av parkeringsplats du hyr.

Innan du läser

När du hyr en parkeringsplats är du i lagens mening hyresgäst eller arrendator, inte konsument. Det innebär att det är jordabalkens regler om lokalhyra eller lägenhetsarrende som gäller – inte konsumentlagstiftningen som är Hallå Konsuments huvudområde.

Läs mer om hyra och arrende på Sveriges Domstolars webbplats

Vad gäller för hyra av parkering

När du hyr parkeringsplats i garage, så är det hyreslagens regler om lokalhyra som gäller.

Läs mer om hyreslagen i Jordabalkens 12:e kapitel, på Sveriges domstolars webbplats

När du hyr en parkeringsplats utomhus eller en carport som saknar väggar och dörr, är det ett så kallat lägenhetsarrende. Då gäller inte konsumentlagstiftningen, utan Jordabalkens regler för lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är en form av upplåtelse av mark. Upplåtaren av parkeringsplatsen kallas "jordägare" och du som hyr/arrenderar parkeringen kallas "arrendator”.

Reglerna om lägenhetsarrende på Sveriges domstolars webbplats

  • Behöver du hjälp att tolka ett hyresavtal för parkering kan du ibland få stöd av konsumentvägledningen i din kommun.

Sök kommunal konsumentvägledning

  • Om du inte är överens med hyresvärden kan du undersöka om du har något rättskydd i din hemförsäkring.

Läs mer om rättskyddet i hemförsäkringen på webbplatsen Konsumenternas.se

  • Behöver du hjälp att förstå lagstiftningen för lägenhetsarrende kan du anlita en jurist.

Hyres- och arrendenämnden prövar inga tvister om lägenhetsarrende, men kan medla och vara skiljenämnd. I övrigt får du vända dig till domstol för att få en tvist prövad.

Om du och hyresvärden inte är överens kan du börja med att undersöka hyresavtalet. Behöver du hjälp att tolka ett hyresavtal kan du ibland få stöd av konsumentvägledningen i din kommun.

Sök kommunal konsumentvägledning

Är du och hyresvärden inte överens om innehållet i avtalet kan du få tvisten prövad:

  • Om du och hyresvärden inte kommer överens om innehållet i hyresavtalet, till exempel hyresvillkoren, kan du vända dig till domstol.
  • Om du och hyresvärden har en tvist om hyreshöjning, överlåtelse eller uppsägning, kan du vända dig till hyres- och arrendenämnden för en bedömning. Om du inte håller med om deras bedömning kan du överklaga till Svea Hovrätt.
  • Om du och hyresvärden har en tvist som rör krav på betalning eller ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs mer om tvistlösning i domstol

Läs hur det går till i hyres- och arrendenämnderna

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats