Missnöjd med juristen eller advokaten

Har du en tvist med en jurist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Är du missnöjd med en advokat du anlitat vänder du dig till Advokatsamfundet.

Tänk på det här

  • Om du har en tvist med en jurist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  • Om du har en tvist med en advokat kan du vända dig till Advokatsamfundet.

Välj vad du vill läsa mer om

Titeln jurist brukar betyda att personen har avlagt juristexamen. Men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några särskilda krav på utbildning eller erfarenhet för att erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för att bli antagen är höga. Förutom en lång utbildning, avslutad med en juristexamen krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete.

Advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Grunden för god advokatsed finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed.

Är du missnöjd med arbetet som juristen gjort behöver du först klaga till juristen. Kontakta juristen och förklara varför du är missnöjd. Begär att juristen gör om arbetet så att det blir enligt er överenskommelse.

Kan juristen inte ordna detta kan du ha rätt till ett prisavdrag. Om juristens arbete varit utan nytta för dig kan du ha rätt att få alla pengarna tillbaka.

Det är viktigt att du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet. Väntar du längre kan du förlora din rätt att kräva något.

Kräver juristen pengar av dig som du anser att du inte ska betala? Då ska du bestrida kravet. Det innebär att du protesterar mot den del av fakturan du anser är felaktig. Har juristen delvis uppfyllt sitt uppdrag behöver du betala för den delen.

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om du har en tvist med en jurist och vill få ditt ekonomiska krav prövat.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Är du missnöjd med en biträdande jurist som arbetar på en advokatbyrå kan du anmäla advokatbyrån till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Om konsumenttvistnämnden på Advokatsamfundets webbplats

Om ett dödsbo anlitat juristen

Ett dödsbo som anlitar en jurist ses inte som en konsument. Ett dödsbo är en juridisk person och en konsument kan bara vara en fysisk person. Detta gör att Konsumentverket inte kan ge dig vägledning i dessa fall. Finns det konsumentvägledning i din kommun kan du vända dig dit och fråga om de kan hjälpa dig.

Hitta kontaktuppgifter till din kommunala konsumentvägledning

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva tvister där ett dödsbo är anmälare. Men bara under vissa förutsättningar.

ARN:s webbplats

Kan du inte få hjälp i din kommun eller via ARN kan du pröva tvisten i domstol. Vill du ta ärendet till domstol kan det vara bra att vända dig till en advokat eller jurist för hjälp.

Ofta handlar tvister med advokater om att advokaten inte har gjort jobbet som konsumenten förväntade sig eller om kostnaden för arvodet. Har du en tvist med en advokat finns det olika saker för dig att göra beroende på vad er tvist handlar om.

Om advokaten inte följer god advokatsed

Så kallad god advokatsed innebär bland annat att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient och att advokaten ska verka för hens bästa.

Om en advokat inte följer ett beslut av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd eller bryter mot reglerna om god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Om disciplinnämnden håller med om att en advokat brutit mot god advokatsed kan advokaten få en så kallad disciplinär påföljd. En påföljd kan till exempel vara en varning tillsammans med en straffavgift på högst 50 000 kronor.

Om god advokatsed och disciplinnämnden på Advokatsamfundets webbplats

Hur mycket får advokaten ta betalt?

Advokatens arvode, alltså det advokaten ska ha betalt, ska vara skäligt. Vad som är skäligt är svårt att svara på. Det finns ingen generell prislista eller fast taxa som gäller för alla advokater. Arvodets storlek beror bland annat på hur lång tid ärendet tar och hur komplicerat det är. Konsumenttjänstlagen gäller inte för juridiska tjänster och reglerna om pris i denna lag är därför inte tillämpliga. Om ni inte är överens om arvodet kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Läs mer om konsumenttvistnämnden på Advokatsamfundets webbplats

Om du och advokaten inte kommer överens

Om du och advokaten inte är överens om advokatens arvode eller har andra ekonomiska krav på advokaten kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Nämnden prövar tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Du räknas inte som konsument om du företräder ett dödsbo.

Innan du vänder dig till Konsumenttvistnämnden måste du skriftligen ha klagat till din advokat och försökt lösa tvisten tillsammans med advokaten. Din och advokatens tvist måste röra ett belopp mellan 1 000 och 200 000 kronor. Det kostar 100 kronor att skicka ett krav till nämnden. Advokater är skyldiga att följa Konsumenttvistnämndens beslut. Om din advokat inte följer beslutet kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Läs mer om konsumenttvistnämnden på Advokatsamfundets webbplats

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) prövar inte en tvist mellan en konsument och en advokat.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 februari 2024