Hantverkaren har gjort fel

Lyssna
Lättläst

Har hantverkaren gjort ett dåligt jobb? Vill du reklamera hantverkarens arbete eller kräva ersättning? Då gäller konsumenttjänstlagen. Ta reda på vilka rättigheter du har och få hjälp med hur du klagar.

Enligt konsumenttjänstlagen kan du klaga till hantverkaren om:

 • du klagar på felet inom två månader från att du upptäckte felet
 • resultatet inte motsvarar det ni kommit överens om
 • hantverkaren inte har avrått dig från en tjänst som du inte haft nytta av
 • arbetet inte är fackmässigt utfört, till exempel om arbetet är slarvigt gjort eller om det finns brister

  Att arbetet utförs fackmässigt betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en yrkesperson. Du ska till exempel kunna förutsätta att företaget följer branschens riktlinjer och rekommendationer.

Så gör du för att klaga

1

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att dokumentera. Du behöver kunna visa företaget vad du tycker är fel. Dokumentationen blir också viktig om du och företaget inte kommer överens. Spara därför allt underlag.

Så kan du dokumentera

Du kan dokumentera fel genom att till exempel ta bilder eller filma. Kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Det kan behövas både närbilder och bilder som visar hur felet ser ut i förhållande till omgivningen.

Går det inte att dokumentera felet?

Vissa fel kan vara svåra att visa med till exempel bilder. Då kan du istället beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.

Ibland kan du behöva ta hjälp av en sakkunnig som får bedöma arbetet. Har du till exempel renoverat badrummet kan det fungera bra att ta en bild som visar att kakelarbetet är slarvigt utfört. Finns det däremot brister i fuktspärr eller rördragningar kan du behöva ta hjälp av en besiktningsman som uttalar sig om bristerna.

  2

  Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

   I första hand: att hantverkaren åtgärdar felet

   Du kan i första hand kräva att hantverkaren rättar till felet. Hantverkaren ska stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet, som material, resor och arbete.

   Även om du hellre vill vända dig till ett annat företag har hantverkaren oftast rätt att försöka åtgärda felet. Att du är missnöjd eller tappat förtroendet är oftast inte tillräckligt. Men är det uppenbart att hantverkaren inte har rätt kompetens för att åtgärda felet kan du argumentera för att du ska få ett prisavdrag eller häva avtalet.

   I andra hand: att du får ett prisavdrag

   Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag. Är det ett skönhetsfel som inte påverkar funktionen? Då kan det bli aktuellt med ett prisavdrag som motsvarar värdeminskningen felet orsakar.

   I tredje hand: att du får häva avtalet

   Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts.

   Hävs hela avtalet har företaget inte rätt till betalning. Men du kan behöva lämna tillbaka material, om det inte medför några stora besvär eller kostnader för dig.

   Har du nytta av delar av arbetet som gjorts hävs inte hela avtalet. Då får du betala hantverkaren för det arbete du har nytta av.

   Om hantverkaren inte avrått dig

   Hantverkaren är skyldig att avråda dig från att få arbete utfört som inte är till någon nytta för dig. Till exempel om företaget lagt nya takpannor trots att de sett att hela taket behöver åtgärdas.

   Har hantverkaren inte avrått dig? Då ska du generellt inte behöva betala mer än för arbetet de gjort för att kunna konstatera att de bör avråda dig.

    Fäll ihop

    Hantverkaren ska åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få det åtgärdat. I vissa fall måste felet åtgärdas snabbt för att undvika att felet förvärras eller orsakar andra skador. Eller så påverkar felet din vardag mycket, till exempel om du inte kan använda badrummet.

    I andra fall kan det vara mindre akut att åtgärda felet. Säsongen kan också göra att det inte går att åtgärda felet på en gång. Det kan till exempel vara olämpligt att måla om fasaden på vintern.

     Fäll ihop

     Att tjänsten är felaktig ska inte medföra några extra kostnader för dig. Företaget ska stå för kostnaden att åtgärda felet. De ska dessutom ersätta eventuella merkostnader. Exempel på merkostnader kan vara:

     • inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att titta på felet tillsammans med företaget
     • kostnad för utlåtande från besiktningsman eller annan sakkunnig (om det behövs för att kunna bevisa felet).
     Du måste kunna bevisa dina kostnader

     För att få ersättning behöver du kunna visa underlag på vilka kostnader du haft, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Vill du ha ersättning för inkomstförlust behöver du kunna styrka den, till exempel med ett intyg från arbetsgivaren.

     Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ner på att klaga på felet.

      Fäll ihop

      Har hantverkaren orsakat skador när de utfört arbetet? Då har du rätt att kräva skadestånd enligt konsumenttjänstlagen. Det kan handla om att:

      • föremålet för arbetet skadas
      • hantverkaren skadar någon annan egendom, till exempel tappar ett verktyg och skadar golvet.

      Skadeståndet är menat att ersätta skadan. Du kan inte räkna med att få ersättning för något som gör att du hamnar i en bättre sits än innan skadan. Har du till exempel fått en repa i golvet är det inte rimligt att du får hela golvet utbytt utan kostnad.

      Ibland har företaget som orsakat skadan kompetens att åtgärda den. Då kan du behöva acceptera att företaget åtgärdar skadan istället för att ge dig ekonomisk ersättning.

       Fäll ihop

       Tycker du att det finns fel ska du reklamera (klaga). Det gör du genom att meddela företaget. Du måste klaga på felet inom skälig tid från att du upptäckte det. Inom två månader räknas alltid som skälig tid.

       Du kan reklamera fel som gäller arbete på fast egendom, mark och byggnader i 10 år. Övrigt arbete kan du reklamera i 3 år.

       Arbete på fast egendom, mark och byggnader

       Vid arbete på fast egendom har du rätt att klaga på eventuella fel i 10 år efter att arbetet blev klart. Det omfattar bland annat:

       • renovering av byggnad
       • målning
       • golvläggning
       • dränering
       • takbyte
       • borrning av vattenbrunn
       • nedgrävning av fiber.
       Övrigt arbete

       För arbete som utförs på lösa saker kan du som regel reklamera i 3 år. Till exempel är det 3 års reklamationsrätt på de flesta reparationstjänster.

        Fäll ihop
        3

        Kontakta företaget så snart som möjligt när du upptäcker fel och ställ dina krav.

        Företaget behöver ofta komma och titta på felet för att kunna avgöra vad som orsakat felet och vad som behöver göras. Om företagets undersökning visar att felet inte är orsakat av deras arbete kan du behöva betala för arbetet kopplat till felsökningen.

        Har företaget gjort fel ska de åtgärda felet utan kostnad för dig. Hantverkaren ska stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet, som material, resor och arbete.

        Kontakta företaget skriftligen

        Det är bra att ha skriftligt underlag som visar att du har kontaktat företaget för att klaga. Du kan skicka sms eller mejl. Då kan du också bifoga underlag som visar felet, till exempel bilder. Om du ringer kan det vara bra att du efter samtalet sammanfattar vad ni diskuterade, och skickar i ett mejl till företaget.

        Krav på ersättning

        Har du krav på ersättning för extra kostnader eller skador riktar du även det kravet till företaget. Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför.

         4

         Finns det fel i arbetet har du enligt lag rätt att hålla inne med en del av eller hela betalningen. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en säkerhet för dig.

         Så stor del av betalningen kan du hålla inne med

         Betalningen du håller inne med ska motsvara felet. I princip betyder det att du kan hålla inne med så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag för att åtgärda felet.

         Exempel: Om det skulle kosta dig 10 000 kronor att åtgärda felet och fakturan är på 20 000 kronor. Då betalar du 10 000 kronor och håller inne med 10 000 kronor.

         Om du inte vet exakt vad det kostar att åtgärda felet kan du hålla inne en summa med viss marginal. Ibland kan det hjälpa att kontakta andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att åtgärda felet.

         Meddela företaget att du håller inne med betalning

         Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms. Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Det innebär att du förklarar att du inte kommer att betala fakturan och varför. Var tydlig med att det handlar om att det finns fel i arbetet och att du håller inne med hela eller delar av betalningen.

          Om det inte löser sig

          5

          Välj det alternativ som passar bäst in på din situation. Hittar du inget alternativ som passar? Läs under "Behöver du vägledning?".

           Tycker hantverkaren att arbetet är felfritt? Eller att felet inte beror på deras arbete? För att du ska kunna kräva något av företaget behöver du kunna bevisa att det finns fel eller att felet beror på deras arbete.

           Kan du inte visa felet genom bilder eller liknande kan du ta hjälp av en sakkunnig, till exempel en besiktningsman. Den sakkunnige får bedöma och ge ett utlåtande om arbetet. Se till att få skriftligt underlag från den sakkunnige och spara som bevis.

           Kontakta hantverkaren igen

           Har du ytterligare bevis på att hantverkaren gjort fel kontaktar du hantverkaren igen. Tänk på att ta kontakt skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Skicka med en kopia på bevisen.

           Säger hantverkaren fortfarande nej eller inte svarar, kan du få ditt ärende prövat, till exempel av Allmänna reklamationsnämnden.

            Fäll ihop

            Om hantverkaren inte åtgärdar felet inom skälig tid kan du vända dig till ett annat företag som får åtgärda felet.

            Vad är skälig tid?

            Enligt lag ska hantverkaren åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Det beror bland annat typ av fel och ditt behov av att få det åtgärdat.

            Ibland måste felet åtgärdas snabbt för att undvika att det förvärras eller orsakar andra skador. Eller så påverkar felet din vardag mycket, till exempel om du inte kan använda badrummet.

            I andra fall kan det vara mindre akut att åtgärda felet. Säsongen kan också göra att det inte går att åtgärda felet direkt. Det kan till exempel vara olämpligt att måla om fasaden på vintern.

            Kontakta hantverkaren igen

            Om du tycker det tar för lång tid ska du kontakta hantverkaren igen skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du behöver vända dig till ett annat företag om hantverkaren inte kan åtgärda felen inom kort. Det är viktigt att du kan visa att du har klagat på att det tar för lång tid innan du vänder dig till ett annat företag.

            Har du hållit inne med betalning på grund av felet kan du samtidigt meddela att du tänker använda den summan för att bekosta arbetet.

            Har du redan betalat för arbetet kan du meddela att du kommer kräva ersättning för kostnaden för att ta in ett annat företag.

             Fäll ihop
             6

             Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende? Här är förslag på hur du kommer i kontakt med någon kunnig inom konsumenträtt.

             Kommunens konsumentvägledning

             Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

             Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

             Hallå konsument

             Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

             Kontakta Hallå konsument

              7

               Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

               Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

               Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
               • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
               • Summan som du och företaget är oense om måste vara 2000 kronor eller mer.
               • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

               Gör en anmälan på ARN:s webbplats

               Om du behöver hjälp med din anmälan

               Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

               Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

               Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation har du möjlighet att få tvisten avgjord av domstol.

               Fäll ihop

               Om du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget, kan du ta tvisten till domstol. Då vänder du dig till tingsrätten. Till skillnad från att anmäla till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

               Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. När du funderar på att anlita juridisk hjälp kan du först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

               Vad kostar det?

               För en tvist som rör ett krav under 26 250 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2023), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 26 250 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

               Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader. Men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

               Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

                Fäll ihop

                Fick du svar på din fråga?

                Källa: Konsumentverket

                Granskad: 5 juni 2023