Marknadsföringslagen

Lyssna

Marknadsföringslagen är den övergripande lagen som styr hur företag får marknadsföra sig. Lagen skyddar dig som konsument mot vilseledande, aggressiv och annan otillåten marknadsföring.

När gäller marknadsföringslagen?

 • Lagen gäller oavsett om företaget riktar sin marknadsföring mot andra företag eller mot konsumenter. För att skydda dig som konsument finns särskilda bestämmelser i lagen.

 • Lagen gäller för marknadsföring av produkter, till exempel varor, tjänster och arbetstillfällen.

 • Lagen gäller för hur företaget agerar före, under och efter försäljning eller leverans av sina produkter.

När gäller inte marknadsföringslagen?

 • Lagen gäller inte politiskt material, konst eller texter och bilder som saknar vinstintresse, till exempel redaktionell text.

 • Lagen gäller inte marknadsföring som kan vara upprörande, stötande eller på annat sätt uppfattas som olämplig, till exempel nedvärderande eller diskriminerande reklam. Den typen av reklam kan anmälas till Reklamombudsmannen. Läs mer på Reklamombudsmannens webbplats

Bestämmelser i lagen

Lagen ställer krav på att marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen.

Lagen reglerar vilka typer av marknadsföring som är otillåtna. Det finns ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Marknadsföringen är vilseledande om den innehåller felaktiga påståenden eller framställer produkten på ett missvisande sätt. Det kan till exempel handla om påståenden som rör produktens kvalitet eller pris, eller att väsentlig information utelämnas. Det kan också handla om att informationen är otydlig eller svår att förstå. Marknadsföring anses vara aggressiv om den innehåller trakasseri, tvång, fysiskt våld eller hot.

Utöver bestämmelserna i marknadsföringslagen finns en lista med metoder för marknadsföring som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista. Listan gäller i alla EU-länder.

Exempel på förbjudna marknadsföringsmetoder:

 • Vilseledande förpackningsstorlekar. Ett företag får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.
 • Vilseledande efterbildningar. Ett företag får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.
 • Jämförande reklam. Ett företag får inte peka ut ett annat företags produkter i sin reklam om jämförelsen är vilseledande eller medför risk för förväxling mellan produkterna.
 • Konkursutförsäljningar. Begreppet ”konkurs” får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.
 • Begreppet ”utförsäljning” eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om det handlar om en slutförsäljning av hela lagret eller en klart avgränsad del av det. Begreppet får även användas om försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
 • Begreppen ”realisationer”, ”rea” eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om varorna ingår i företagets ordinarie sortiment. Begreppen får även användas om försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
 • Ett företag får inte leverera obeställda produkter till dig och försöka få dig att betala.

Ett företag som erbjuder garanti ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna använda den. Informationen ska vara skriftlig. Det är frivilligt för företag att erbjuda garanti. Företaget måste informera om att garantin inte påverkar de rättigheter du har enligt lag.

Ett företag får bara ta kontakt med dig i marknadsföringssyfte via e-post, telefonsamtal eller sms om du har tackat ja till det på förhand. Undantaget är om företaget har fått din e-postadress eller ditt telefonnummer i samband med att du köpte något av företaget, under förutsättning att:

 • du inte har tackat nej till att din e-postadress (och telefonnummer) används i marknadsföringssyfte
 • reklamen gäller företagets egna, likartade produkter som den du redan har köpt
 • du på ett enkelt sätt kan motsätta dig att din e-postadress (och telefonnummer) används i marknadsföringssyfte. Meddelandet ska alltid innehålla en giltig adress dit du kan skicka en begäran om att marknadsföringen ska sluta.

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna i lagen kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen, och anmälningar är ett viktigt underlag för myndighetens arbete. En anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Du kan göra en anmälan direkt på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 3 september 2019