Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen är den övergripande lagen som styr hur företag får marknadsföra sig. Lagen skyddar dig som konsument mot vilseledande, aggressiv och annan otillåten marknadsföring.

När gäller marknadsföringslagen?

 • Lagen gäller oavsett om företaget riktar sin marknadsföring mot andra företag eller mot konsumenter. För att skydda dig som konsument finns särskilda bestämmelser i lagen.

 • Lagen gäller för marknadsföring av produkter, till exempel varor, tjänster och arbetstillfällen.

 • Lagen gäller för hur företaget agerar före, under och efter försäljning eller leverans av sina produkter.

När gäller inte marknadsföringslagen?

 • Lagen gäller inte politiskt material, konst eller texter och bilder som saknar vinstintresse, till exempel redaktionell text.

 • Lagen gäller inte marknadsföring som kan vara upprörande, stötande eller på annat sätt uppfattas som olämplig, till exempel nedvärderande eller diskriminerande reklam. Den typen av reklam kan anmälas till Reklamombudsmannen. Läs mer på Reklamombudsmannens webbplats

Bestämmelser i lagen

Lagen ställer krav på att marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen.

Lagen reglerar vilka typer av marknadsföring som är otillåtna. Det finns ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Marknadsföringen är vilseledande om den innehåller felaktiga påståenden eller framställer produkten på ett missvisande sätt. Det kan till exempel handla om påståenden som rör produktens kvalitet eller pris, eller att väsentlig information utelämnas. Det kan också handla om att informationen är otydlig eller svår att förstå. Marknadsföring anses vara aggressiv om den innehåller trakasseri, tvång, fysiskt våld eller hot.

Utöver bestämmelserna i marknadsföringslagen finns en lista med metoder för marknadsföring som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista. Listan gäller i alla EU-länder.

Exempel på förbjudna marknadsföringsmetoder:

 • Vilseledande förpackningsstorlekar. Ett företag får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.
 • Vilseledande efterbildningar. Ett företag får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.
 • Konkursutförsäljningar. Begreppet ”konkurs” får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.
 • Begreppen ”realisationer”, ”rea” eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om varorna ingår i företagets ordinarie sortiment. Begreppen får även användas om försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
 • Vid sökresultat på internet inte informera om det rör sig om betald reklam eller om betalning skett specifikt för att uppnå en högre rankning av produkter
 • Sälja vidare biljetter till kultur/idrott om biljetterna har förvärvats genom användning av programvara som ger näringsidkare möjlighet att köpa biljetter utöver de tekniska begränsningar som tillämpas av den primära biljettförsäljaren eller att kringgå andra tekniska medel som den primära försäljaren har infört för att säkerställa att biljetter finns tillgängliga för alla
 • Lägga ut eller ge i uppdrag att lägga ut falska konsumentrecensioner
 • Påstå att recensionen kommer från någon som har använt produkten om företaget inte försökt säkerställa att recensionen verkligen kommer från en sådan person

Ett företag som erbjuder garanti ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna använda den. Informationen ska vara skriftlig. Det är frivilligt för företag att erbjuda garanti. Företaget måste informera om att garantin inte påverkar de rättigheter du har enligt lag.

Här kan du läsa mer om garanti

Ett företag får endast ta kontakt med dig i marknadsföringssyfte via e-post eller sms om du begärt det.

Undantaget är om företaget har fått din e-postadress eller ditt telefonnummer i samband med att du köpte något av företaget, under förutsättning att:

 • Du inte har tackat nej till att din e-postadress (och telefonnummer) används i marknadsföringssyfte
 • Reklamen gäller företagets egna, likartade produkter som den du redan har köpt
 • Du på ett enkelt sätt kan motsätta dig att din e-postadress (och telefonnummer) används i marknadsföringssyfte. Meddelandet ska alltid innehålla en giltig adress dit du kan skicka en begäran om att marknadsföringen ska sluta.

Alla tre kriterier ska vara uppfyllda.

Här kan du läsa mer om reklam

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 4 februari 2022