Allmännyttiga tjänster

Lyssna

Kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda sina invånare vissa tjänster, så kallade allmännyttiga tjänster. Några exempel är tillgång till fungerande vatten och avlopp, avfallshantering och elförsörjning. Om du har problem eller frågor om något som räknas som en allmännyttig tjänst ska du vända dig till din kommun.

Välj vad du vill läsa mer om

Är din fastighet kopplat till kommunalt vatten och avlopp är det kommunen som har ansvaret för kvalitet och funktion. Kommunalt vatten och avlopp finansieras främst genom taxor. Det innebär att de som är anslutna till systemet betalar dels en anslutningsavgift, dels en brukningsavgift.

Har du frågor eller problem som rör kommunalt vatten eller avlopp ska du kontakta din kommun.

Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar du själv för ditt vatten och avloppshantering. Det är därför viktigt att du vet hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas. Kontakta din kommun för information om vilka regler som gäller samt vilka tillstånd som krävs.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Läs om vattenanvändning för miljö och plånbok

Kommunerna har ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall. Det är även kommunen som är ansvarig för tillsynen över avfallshanteringen. Sorteringsguider, råd och var du kan lämna avfall och återvinning hittar du hos din kommun.

Har du problem eller frågor som rör renhållning och avfallshantering ska du kontakta din kommun.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Läs mer om att sortera avfall

Det är kommunen som beslutar om hur ofta sotning ska utföras. Kommunen beslutar också om priset för sotningen. För att få reda på när sotning sker eller vad det kostar ska du alltid kontakta din kommun.

Även om kommunen ansvarar för sotningen är det ofta en upphandlad entreprenör som utför själva arbetet hemma hos dig.

Vid klagomål på sotningen eller priset

Då kommunen är ansvarig ses sotning som en myndighetsutövning. Det betyder att konsumenttjänstlagen inte gäller vid fel på sotningen. Om sotaren förstör något i ditt hem, till exempel orsakar skador på golv eller väggar, kan du kontakta din kommun.

Det är också din kommun som kan svara på frågor angående taxor och fakturor som rör sotning.

Om du vill klaga på själva myndighetsutövningen har du möjlighet att vända dig till Justitieombudsmannen (JO).

Ansöka om att utföra sotningen själv

Det finns en möjlighet att ansöka om att få utföra sotningen själv, eller att på egen hand anlita någon som utför sotningen. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Blankett för ansökan om egensotning hittar du normalt hos din kommun.

Om du har fått okej från kommunen och anlitar ett företag för att utföra sotningen kan konsumenttjänstlagen bli tillämplig. Vid egensotning kan du och företaget komma överens om ett pris som inte har med kommunens taxa att göra. Vid eventuella klagomål på priset eller fel i sotningen får du i ett sådant läge klaga till företaget som du har anlitat.

Läs mer om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats

I Sverige finns över 100 elleverantörer att välja mellan. Via länken nedan hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter när du tecknar ett elavtal.

Läs mer om elavtal och energi

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger vägledning

Om du har problem eller frågor som rör ditt elavtal kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Konsumenternas energimarknadsbyrå är experter på konsumentfrågor som rör el, gas och fjärrvärme. De ger kostnadsfri och oberoende vägledning.

Kontaktuppgifter på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats