Allmännyttiga tjänster – vatten, avlopp, avfall och sotning

Kommuner måste erbjuda sina invånare så kallade allmännyttiga tjänster. Några exempel är tillgång till fungerande vatten och avlopp, avfallshantering och elförsörjning. Vid problem eller frågor vänder du dig till din kommun.

Kort om allmännyttiga tjänster

  • Kommunen ansvarar för kommunalt vatten och avlopp.

  • Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar du själv för ditt vatten och avloppshantering.

  • Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall.

  • Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska utföras och om priset för sotning.

Välj vad du vill läsa mer om

Är din fastighet kopplat till kommunalt vatten och avlopp ansvarar kommunen för kvalitet och funktion. Kommunalt vatten och avlopp finansieras främst genom taxor. Den som är ansluten till systemet betalar både en anslutningsavgift och en brukningsavgift.

Kontakta din kommun om du har frågor eller problem som rör kommunalt vatten eller avlopp.

Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar du själv för hanteringen av vatten och avlopp. Då är det viktigt att du vet:

  • hur anläggningen ser ut
  • om den har tillstånd eller inte
  • hur den ska skötas.

Kontakta din kommun om du vill veta vilka regler som gäller och vilka tillstånd som krävs.

Om vatten på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Vattenanvändning för miljö och plånbok

Kommunerna har ansvar för att samla in och behandla hushållsavfall. Kommunen har också tillsynen över hanteringen av avfall.

Är du osäker på hur du ska sortera eller var du kan lämna avfall? Kolla med din kommun. Du kan också kontakta kommunen om du har problem eller frågor kring renhållning och hantering av avfall.

Om avfall på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Sortera avfall

Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska utföras. De beslutar också om priset. Kontakta din kommun för att få reda på när sotning sker eller vad det kostar.

Även om kommunen ansvarar för sotningen är det ofta en upphandlad entreprenör som utför sotningen.

Klaga på sotningen eller priset

Då kommunen är ansvarig ses sotning som en myndighetsutövning. Det betyder att konsumenttjänstlagen inte gäller vid fel på sotningen. Du kan kontakta kommunen om sotaren förstör något i ditt hem, till exempel orsakar skador på golv eller väggar.

Det är också din kommun som kan svara på frågor angående taxor och fakturor.

Vill du klaga på själva myndighetsutövningen kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO).

Ansöka om att utföra sotningen själv

Det går att ansöka om att få sota själv eller att på egen hand anlita någon som sotar. Kommunen ska i varje enskilt fall pröva om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Blankett för ansökan om egensotning hittar du normalt hos din kommun.

Har du fått okej från kommunen och anlitar ett företag för att utföra sotningen kan konsumenttjänstlagen bli tillämplig. Vid egensotning kan du och företaget komma överens om ett pris som inte har med kommunens taxa att göra. Vid eventuella klagomål på priset eller fel i sotningen får du i ett sådant läge klaga till företaget du anlitat.

Om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

I Sverige finns många leverantörer av el att välja mellan.

Elavtal och energi

Konsumenternas Energimarknadsbyrå vägleder

Har du problem eller frågor som rör ditt elavtal kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. De är experter på konsumentfrågor som rör el, gas och fjärrvärme. De ger kostnadsfri och oberoende vägledning.

Kontaktuppgifter på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 25 april 2024