Allmännyttiga tjänster – vatten, avlopp, avfall och sotning

Kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda sina invånare vissa tjänster, så kallade allmännyttiga tjänster. Några exempel är tillgång till fungerande vatten och avlopp, avfallshantering och elförsörjning. Har du problem eller frågor om något som räknas som en allmännyttig tjänst ska du vända dig till din kommun.

Kort om allmännyttiga tjänster

  • Kommunen ansvarar för kommunalt vatten och avlopp.

  • Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar du själv för ditt vatten och avloppshantering.

  • Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall.

  • Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska utföras och om priset för sotning.

Välj vad du vill läsa mer om

Är din fastighet kopplat till kommunalt vatten och avlopp är det kommunen som har ansvaret för kvalitet och funktion. Kommunalt vatten och avlopp finansieras främst genom taxor. Det innebär att de som är anslutna till systemet betalar dels en anslutningsavgift, dels en brukningsavgift.

Har du frågor eller problem som rör kommunalt vatten eller avlopp ska du kontakta din kommun.

Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar du själv för ditt vatten och avloppshantering. Det är därför viktigt att du vet hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas. Kontakta din kommun för information om vilka regler som gäller samt vilka tillstånd som krävs.

Om vatten på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Vattenanvändning för miljö och plånbok

Kommunerna har ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall. Det är även kommunen som är ansvarig för tillsynen över avfallshanteringen.

Sorteringsguider, råd och var du kan lämna avfall och återvinning hittar du hos din kommun.

Har du problem eller frågor som rör renhållning och avfallshantering ska du kontakta din kommun.

Om avfall på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Sortera avfall

Det är kommunen som beslutar om hur ofta sotning ska utföras. Kommunen beslutar också om priset för sotningen. Kontakta din kommun för att få reda på när sotning sker eller vad det kostar.

Även om kommunen ansvarar för sotningen är det ofta en upphandlad entreprenör som utför själva arbetet hemma hos dig.

Vid klagomål på sotningen eller priset

Då kommunen är ansvarig ses sotning som en myndighetsutövning. Det betyder att konsumenttjänstlagen inte gäller vid fel på sotningen. Förstör sotaren något i ditt hem, till exempel orsakar skador på golv eller väggar, kan du kontakta din kommun.

Det är också din kommun som kan svara på frågor angående taxor och fakturor som rör sotning.

Vill du klaga på själva myndighetsutövningen kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO).

Ansöka om att utföra sotningen själv

Det finns en möjlighet att ansöka om att få utföra sotningen själv, eller att på egen hand anlita någon som utför sotningen. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Blankett för ansökan om egensotning hittar du normalt hos din kommun.

Har du fått okej från kommunen och anlitar ett företag för att utföra sotningen kan konsumenttjänstlagen bli tillämplig. Vid egensotning kan du och företaget komma överens om ett pris som inte har med kommunens taxa att göra. Vid eventuella klagomål på priset eller fel i sotningen får du i ett sådant läge klaga till företaget du anlitat.

Om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

I Sverige finns över 100 elleverantörer att välja mellan. Via länken nedan hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter när du tecknar ett elavtal.

Läs mer om elavtal och energi

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger vägledning

Har du problem eller frågor som rör ditt elavtal kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. De är experter på konsumentfrågor som rör el, gas och fjärrvärme. De ger kostnadsfri och oberoende vägledning.

Kontaktuppgifter på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats