Sortera avfall

Genom att sortera ditt avfall kan avfallet komma till nytta och bli material i nya produkter. Till exempel kan matavfall ge biogas som ersätter fossila bränslen i bilar och bussar.

Kort om avfallshantering

  • Bättre hantering av vårt avfall är en prioriterad fråga både inom EU och i Sverige. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att så mycket som möjligt av material och energi ska återvinnas.

  • Det mesta av de värdefulla ämnen som fanns i en vara från början finns också i avfallet. Därför är avfall en viktig resurs.

Hantera ditt avfall på rätt sätt

Matavfall ger biogas som ersätter fossila bränslen i bilar och bussar. Matavfall används även som kompost och biogödsel och restavfall kan brännas och bli fjärrvärme.

Du kan också minska ditt avfall. Tänk på hur du konsumerar och fundera på vad du verkligen behöver.

Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagar om avfall och producentansvar. För hushållsavfall finns det regler som säger att du inte får slänga följande i det brännbara avfallet:

  • farligt avfall
  • läkemedelsavfall
  • elavfall inklusive lampor
  • batterier
  • tidningar
  • förpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast)
  • grovavfall (skrymmande avfall)

I vissa kommuner kan du också sortera ut ditt matavfall. Textil som kan återanvändas bör du lämna till särskilda insamlingar för återanvändning. Det gäller också andra produkter/prylar som kan återanvändas. Behållare för återanvändning finns ibland i anslutning till förpackningsinsamlingen eller på den kommunala återvinningscentralen.

På återvinningscentralerna (även kallat miljöstationer) kan du lämna ditt grovavfall, men även elavfall och farligt avfall. Du kan även lämna in elavfall i butiker som säljer elutrustning.

Grovavfallet sorteras bland annat som metallskrot, trädgårdsavfall (till kompostering), brännbart och deponirest. Vid en del återvinningscentraler kan du också sortera gips, planglas och plast som inte är en förpackning.

På sopor.nu finns information om hur du sorterar ditt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Webbplatsen är ett samarbetsprojekt mellan Avfall Sverige, Elektronikåtervinning i Sverige, El-kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och Naturvårdsverket.

Sopor.nu