Services of general interest

Allmännyttiga tjänster - Engelska

The municipality is required by law to offer its residents certain services, known as ‘services of general interest’. Some examples of these services are access to functioning water and drainage, waste management and an electricity supply. If you have any problems or questions about something that counts as a service of general interest, you should contact your municipality.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Water and drainage

If your property is connected to municipal water and drainage, the municipality is responsible for the quality and function of the service. Municipal water and drainage are mainly financed through charges, which means that those connected to the system pay a connection fee and a usage fee. 

If you have any questions or problems related to municipal water or drainage, contact your municipality. 

If you live outside the municipal area, you are responsible for your own water and drainage. It is therefore important that you know what the installation looks like, whether it has a permit and how it should be managed. Contact your municipality for information on the applicable rules and required permits. 

Refuse collection and waste management 

Municipalities are responsible for the collection and treatment of household waste. The municipality is also responsible for supervising waste management. You can ask your municipality for sorting guides, advice and information on where to leave waste and recycling. 

If you have any problems related to refuse collection or waste management, contact your municipality. 

Chimney sweeping 

It is the municipality that decides how often chimneys should be swept. The municipality also decides on the price of the service. To find out when chimney sweeping takes place or how much it costs, always contact your municipality. 

Although the municipality is responsible for chimney sweeping, it is often a contractor who carries out the work in your home. 

Complaints about chimney-sweeping or the price of it 

Since the municipality is responsible, chimney sweeping is seen as an exercise of official authority. This means that the Consumer Services Act (konsumenttjänstlagen) does not apply to problems with chimney sweeping. If a chimney sweep breaks something in your home, such as causing damage to the floor or walls, you can contact your municipality. 

Your municipality can also answer questions about charges and invoices related to chimney-sweeping. 

If you want to complain about the administration itself, you can turn to the Parliamentary Ombudsman (Justitieombudsmannen, JO). 

Applying to carry out chimney sweeping yourself 

There is the option of applying to carry out chimney sweeping yourself, or applying to hire someone to carry it out under your own arrangements. The municipality must assess in each individual case whether the person who is to carry out the chimney sweeping is suited to the task. 

You can normally obtain the form for applying to arrange your own chimney sweeping from your municipality. 

If you have received permission from the municipality and hire a company to carry out chimney sweeping, the Consumer Services Act may apply. If you decide to arrange your own chimney sweeping, you and the company can agree on a price that has nothing to do with the municipality’s charge. In the event of a complaint about the price or problems with the sweeping, you may then complain to the company you have hired. 

Electricity and electricity supply contracts 

The Swedish electricity market was deregulated in 1996. There are over 100 electricity suppliers to choose from in Sweden.  

The Swedish Consumer Energy Markets Bureau provides guidance

If you have any problems or questions about your electricity supply contract, you can contact the Swedish Consumer Energy Markets Bureau. The Swedish Consumer Energy Markets Bureau are experts on consumer issues related to electricity, gas and district heating. They provide free and independent guidance. 

Contact information on the website of the Swedish Consumer Energy Markets Bureau 

Allmännyttiga tjänster

Kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda sina invånare vissa tjänster, så kallade allmännyttiga tjänster. Några exempel på dessa tjänster är tillgång till fungerande vatten och avlopp, avfallshantering och elförsörjning. Om du har problem eller frågor om något som räknas som en allmännyttig tjänst ska du vända dig till din kommun.

Vatten och avlopp

Är din fastighet kopplat till kommunalt vatten och avlopp är det kommunen som har ansvaret för kvalité och funktion. Kommunalt vatten och avlopp finansieras främst genom taxor, det innebär att de som är anslutna till systemet betalar dels en anslutningsavgift, dels en brukningsavgift.

Har du frågor eller problem som rör kommunalt vatten eller avlopp ska du kontakta din kommun.

Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar du själv för ditt vatten och avloppshantering. Det är därför viktigt att du vet hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas. Kontakta din kommun för information om vilka regler som gäller samt vilka tillstånd som krävs.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Här kan du läsa om vattenanvändning för miljö och plånbok

Renhållning och avfallshantering

Kommunerna har ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall. Det är även kommunen som är ansvarig för tillsynen över avfallshanteringen. Sorteringsguider, råd och var du kan lämna avfall och återvinning hittar du hos din kommun.

Har du problem eller frågor som rör renhållning och avfallshantering ska du kontakta din kommun.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats 

Läs mer på vår webbplats om att sortera avfall

Det är kommunen som beslutar om hur ofta sotning ska utföras. Kommunen beslutar också om priset för sotningen. För att få reda på när sotning sker eller vad det kostar ska du alltid kontakta din kommun.

Även om kommunen ansvarar för sotningen är det ofta en upphandlad entreprenör som utför själva arbetet hemma hos dig.

Vid klagomål på sotningen eller priset

Då kommunen är ansvarig ses sotning som en myndighetsutövning. Det betyder att konsumenttjänstlagen inte gäller vid fel på sotningen. Om sotaren förstör något i ditt hem, till exempel orsakar skador på golv eller väggar, kan du kontakta din kommun.

Det är också din kommun som kan svara på frågor angående taxor och fakturor som rör sotning.

Om du vill klaga på själva myndighetsutövningen har du möjlighet att vända dig till Justitieombudsmannen (JO).

Ansökan om att utföra sotningen själv

Det finns en möjlighet att ansöka om att få utföra sotningen själv, eller att på egen hand anlita någon som utför sotningen. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Blankett för ansökan om egensotning hittar du normalt hos din kommun.

Om du har fått okej från kommunen och anlitar ett företag för att utföra sotningen kan konsumenttjänstlagen bli tillämplig. Vid egensotning kan du och företaget komma överens om ett pris som inte har med kommunens taxa att göra. Vid eventuella klagomål på priset eller fel i sotningen får du i ett sådant läge klaga till företaget som du har anlitat.

Läs mer om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats

El och elavtal

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996. Det finns över 100 elleverantörer i Sverige att välja mellan. I länken nedan hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter när du tecknar ett elavtal.

Läs mer på vår webbplats om elavtal och energi 

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger vägledning

Om du har problem eller frågor som rör ditt elavtal kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Konsumenternas Energimarknadsbyrå är experter på konsumentfrågor som rör el, gas och fjärrvärme. De ger kostnadsfri och oberoende vägledning.

Kontaktuppgifter på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Fäll ihop

This website is part of an EU quality Network

Your Europe is an EU website that will help you do things in other European countries - without hassle or unnecessary bureaucracy. Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.To Your Europe websiteHelp us Improve