Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen skyddar dig mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig marknadsföring. Den ställer bland annat krav på att marknadsföring inte ska ha en negativ påverkan på din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.

Lagen gäller

  • Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av varor, fast egendom, tjänster, arbetstillfällen och andra nyttigheter. Med marknadsföring menas inte bara reklam och försäljning utan alla slags kontakter mellan ett företag och konsument som syftar till att sälja produkter.
  • Även företagets beteende och åtgärder efter köpet omfattas. Till exempel kan det vara information om vad som gäller vid reklamation. 

Med produkt menas varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter.

Lagen gäller inte

  • Marknadsföringslagen omfattar inte reklam som väcker anstöt eller kan uppfattas som olämplig av andra anledningar. Till exempel reklam som är diskriminerande och nedvärderande eller som kan uppmuntra till olämpligt beteende hos barn. Denna typ av reklam kan du anmäla till Reklamombudsmannen, som är näringslivets självreglering för etisk reklam.
  • Texter och bilder som inte har ett kommersiellt eller politiskt intresse omfattas inte heller av marknadsföringslagen, till exempel redaktionell text och konst.

Otillåten marknadsföring

Marknadsföringen är otillåten om den är vilseledande, aggressiv, inte följer god marknadsföringssed och om den dessutom bedöms ha en negativ påverkan på din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.

Förbjudna marknadsföringsmetoder

Utöver marknadsföringslagen finns en lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista. Listan gäller i samtliga EU-länder. Det finns även fler överträdelser utöver de som nämns i svarta listan.
Läs mer om förbjudna marknadsföringsmetoder på riksdagens webbplats

Krav på näringsidkarens marknadsföring

Reklamidentifiering
Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.

Vilseledande marknadsföring
En säljare får inte använda påståenden som är vilseledande, till exempel när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller på annat sätt olämplig jämställs det med att information utelämnats.

Vilseledande förpackningsstorlekar
En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.

Vilseledande efterbildningar
En säljare får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.

Aggressiv marknadsföring
En säljare får inte använda trakasserier, tvång, våld, hot eller liknande i sin marknadsföring.

Jämförande reklam
En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.

Köperbjudanden
Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också annan information finnas med. Marknadsföringen måste då bland annat innehålla produktens utmärkande egenskaper, pris och betalningsvillkor.

Konkursutförsäljningar
Begreppet "konkurs" får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.

Utförsäljningar
Begreppet "utförsäljning" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om det handlar om en slutförsäljning av säljarens hela lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

Realisationer, rea
Begreppet "realisationer", "rea" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om varorna ingår i säljarens ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

Obeställda produkter
En säljare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till dig om du inte har beställt dem och försöka få dig att betala.

Garantier
En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna utnyttja den. Information måste även lämnas om att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt övrig konsumenträttslig lagstiftning. Skriftlig information om garantin ska dessutom lämnas.

Obeställd reklam
En säljare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem endast om du har tackat ja till det på förhand. Detta gäller inte om säljaren har fått din e-postadress i samband med att du har köpt en vara av säljaren om:

  • Du inte har tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
  • Reklamen gäller säljarens egna, likartade produkter som den du redan har köpt.
  • Du på ett enkelt sätt kan motsätta dig att din e-postadress används i marknadsföringssyfte. Meddelandet med reklamen ska alltid innehålla en giltig adress dit du kan sända en begäran om att marknadsföringen ska sluta.

Om företaget inte följer lagen

Företag som bryter mot lagen kan förbjudas av Patent- och marknadsdomstolen att fortsätta med sin marknadsföring. Patent- och marknadsdomstolen kan också tvinga näringsidkaren att lämna information i marknadsföringen, till exempel prisinformation.
Företag kan också bli skyldig att betala en särskild avgift, en så kallad marknadsstörningsavgift. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst tio miljoner kronor. Denna avgift tillfaller staten.
I fall av mindre betydelse kan Konsumentombudsmannen besluta att företagaren ska sluta med sin marknadsföring. Konsumentombudsmannen kan också besluta att företag ska lämna viss information i marknadsföringen. Patent- och marknadsdomstolen och Konsumentombudsmannens beslut är ofta kopplade till ett vite.

Konsumentverkets roll

Konsumentverket har tillsyn över att företag följer marknadsföringslagen. Det innebär att verket kan ingripa om marknadsföring inte följer lagen och vi kan begära att företagaren rättar sig. Konsumentverket kan också träffa överenskommelser med branschorganisationer eller företagare om hur marknadsföring ska utformas. Dessutom tar verket fram vägledningar om hur marknadsföring ska vara utformad.

Om du ser marknadsföring som du tror bryter mot marknadsföringslagen kan du anmäla den till Konsumentverket. Det är bra att bifoga material, till exempel en skärmdump.

Hela lagtexten

Hela marknadsföringslagen finns att läsa på riksdagens webbplats