Some advice concerning finding and using an estate agent

Tips inför att anlita mäklare - Engelska

If you are going to work with an estate agent to sell your home, you will need to think about what help you want when selling your home. It is important that you are clear from the outset about your expectations and requirements when signing a contract with an estate agent.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Consider these points 

 • Speak to several different estate agents to get a feel for the estate agent and how they intend to structure your sale. Personal chemistry is very important to make the sales process go smoothly. 

 • Verify that the estate agent is registered with the Swedish Estate Agents Inspectorate. You can search the estate agent register on their website. 

 • Read the estate agent’s draft listing contract very carefully.

 • Discuss with the estate agent the costs and the viewing, offer, bidding, and marketing process, so that you know how the sale process will proceed. 

Check out the estate agent

Before you use an estate agent, you should check whether they are registered with the Swedish Estate Agents Inspectorate. You can do this by going to their website and searching the register of estate agents. It is illegal to act as an broker of residential property without being registered there. If the estate agent is not listed in the register, you can contact the Swedish Estate Agents Inspectorate’s office. You can also find out if the estate agent has been subject to any disciplinary sanctions.

Search on the website of the Swedish Estate Agents Inspectorate for information about an estate agent (In Swedish)

Listing agreement  

Read the listing agreement and decide whether you accept the estate agent’s proposal. Pay particular attention to: 

 • the commission, compensation requirements and payment terms 

 • the estate agent’s exclusive listing period, which may not exceed three months 

 • the terms and conditions for cancelling the listing agreement.

Further information about listing agreements on the website of the Swedish Estate Agents Inspectorate (FMI) (In Swedish)

Responsibilities and role of the property brokerage firm 

It is the individual estate agent who enters into the contract with you, the seller. This means that the estate agent has an independent responsibility to observe the codes of practice for estate agents.

However, the overall responsibility to ensure that the estate agent complies the codes of practice for estate agents falls on the property brokerage firm. 

Further information about the property brokerage firm’s responsibility on the website of the Swedish Estate Agents Inspectorate (FMI) 

The estate agent’s duty of disclosure 

The estate agent must give you the advice and information you may require in connection with your sale. The estate agent must also advise you that you have a legal obligation to give the buyer full and accurate information about the property you are selling, and explain to you that not until a written contract of sale is signed by both parties is the sale legally binding. The estate agent’s duty of disclosure covers everything that is likely to be relevant when you sell your home. 

The estate agent’s right to receive a commission 

You and the estate agent can agree in the listing agreement that the estate agent have an exclusive listing for a maximum of three months. This means that normally the estate agent is entitled to brokerage commission if you sell the property to anyone during the term of an exclusive listing.

After the exclusive listing period has ended, the estate agent may still be entitled to a brokerage commission if the property is sold to someone who was introduced to the property via the agency of the estate agent. For this to be the case, there must also be a causal link between the estate agent’s work and the sale of the property. The estate agent may be entitled to a brokerage commission even if the listing agreement is terminated by you or the estate agent. 

Further information on brokerage commissions and other compensation on the website of the Swedish Estate Agents Inspectorate (FMI) (In Swedish)

Right to a copy of the list of submitting bids 

When the selling the property is completed, you have the right to receive a copy of the list of submitting bids. The list is to contain:

 • the names of the persons who have made an offer

 • their contact details

 • the amount of the offer

 • the date of the offer

 • any conditions attached to the offer. 

Do I have the right to withdraw from my listing agreement with the estate agent

The right of withdrawal is a statutory legal right which means that you have 14 days to withdraw from a contract, depending upon how it was entered into. For example, if you signed the contract with the estate agent over the telephone, or in your home, you have a 14-day cooling-off period, meaning that you can withdraw from the contract within 14 days of signing it. If you signed the contract at the estate agent’s office, you will not have a right of withdrawal. 

Further information about the right of withdrawal 

Some suggestions about issues to discuss with the estate agent 

 • How many open houses will there be? How do they work? 

 • How do you want the offering process to work and how does one go about making an offer? 

 • What are the costs? Brokerage commission to the estate agent, additional fees, payment terms? 

 • How will the marketing be done? Advertising? Photography?

Tips inför att anlita mäklare 

Om du ska anlita mäklare behöver du tänka över vad det är du vill få hjälp med när du ska sälja din bostad. Det är viktigt att du från början är tydlig med vilka krav och önskemål du har när du anlitar en mäklare. 

Tänk på det här 

 • Prata med flera mäklare för att få en bild av mäklaren och hur hen tänker lägga upp din försäljning. Personkemin är väldigt viktig för att försäljningen ska flyta på. 

 • Kontrollera att mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Du kan söka i fastighetsmäklarregistret på deras webbplats. 

 • Läs noga mäklarens förslag till uppdragsavtal. 

 • Gå igenom visning, budgivning, kostnader och marknadsföring med mäklaren så att du vet hur försäljningen kommer gå till. 

Kontrollera mäklaren 

Innan du anlitar en mäklare bör du kolla upp om mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Det kan du göra genom att söka i fastighetsmäklarregistret på deras webbplats. Det är olagligt att förmedla bostäder utan att vara registrerad där. Om inte mäklaren finns med i registret kan du kontakta inspektionens kansli. Där kan du också få veta om mäklaren har fått någon disciplinär påföljd. 

Sök mäklare på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats 

Uppdragsavtalet Läs igenom uppdragsavtalet och ta ställning till om du accepterar mäklarens förslag. Var extra uppmärksam på: 

 • provision, ersättningskrav och betalningsvillkor 

 • mäklarens ensamrättstid, som inte får vara längre än tre månader 

 • villkoren för uppsägning av uppdraget. 

Läs mer om uppdragsavtal på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats 

Mäklarföretagets ansvar och roll 

Det är den enskilda mäklaren som ingår avtal med dig som säljare. Det innebär att mäklaren har ett självständigt ansvar att följa god fastighetsmäklarsed. 

Mäklarföretaget har dock ett övergripande ansvar för att deras mäklare följer god fastighetsmäklarsed. 

Läs mer om mäklarföretagets ansvar på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats 

Mäklarens upplysningsplikt 

Mäklaren ska ge dig de råd och upplysningar du kan behöva i samband med din försäljning. Mäklaren ska också tala om för dig att du ska ge köparen korrekta uppgifter om bostaden du säljer, samt tala om för dig att bara skriftligt köpeavtal är bindande. Mäklarens upplysningsplikt omfattar allt som kan antas vara av betydelse när du säljer din bostad. 

Mäklarens rätt till provision 

Du och mäklaren kan komma överens i uppdragsavtalet om att mäklaren har ensamrätt under högst tre månader. Det betyder att mäklaren normalt har rätt till provision om du säljer bostaden under ensamrättstiden. 

Efter ensamrättstiden kan mäklaren ha rätt till provision om bostaden säljs till någon som kommit i kontakt med dig genom mäklarens förmedling. Det ska också finnas ett orsakssamband mellan mäklarens arbete och bostadsaffären. Mäklaren kan ha rätt till provision även om uppdragsavtalet sagts upp av dig eller mäklaren. 

Mer om provision och annan ersättning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats. 

Rätt till budgivningslista 

När uppdraget är slutfört har du rätt att få en budgivningslista. Listan innehåller:

 • namn på de personer som lagt bud

 • deras kontaktuppgifter

 • budgivningsbelopp

 • tidpunkt för buden

 • eventuella villkor för buden. 

Har jag ångerrätt på mitt avtal med mäklaren? 

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett avtal, beroende på hur det ingicks. Tecknade du avtalet med mäklaren exempelvis via telefon, eller i ditt hem, har du 14 dagars ångerrätt. Ingick ni avtalet på mäklarens kontor har du däremot ingen ångerrätt. 

Läs mer om ångerrätt 

Tips på saker att ta upp med mäklaren 

 • Hur många visningar ska det vara? Hur går de till? 

 • Hur vill du att budgivningen ska gå till och på vilket sätt ska man kunna lämna bud? 

 • Vad är det för kostnader? Provision, andra ersättningar och betalningsvillkor? 

 • Hur går marknadsföringen till? Annonsering? Fotografering? 

Fäll ihop

Source: Fastighetsmäklarinspektionen

Proofread: 19 February 2023