Boat travel with a disability

Båtresa med funktionsnedsättning - Engelska

There are special rules intended to make boat travel easier for you if you have a disability.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Your rights in brief

If you have a disability, the rules intended to protect you mean that a boat company:

 • may not deny you travel on the grounds of your disability.

 • may not charge a higher price for the boat travel even if you need extra help.

 • must try to give you the assistance you need for the journey.

 • must give information you need and can understand.

The main rule is that you may not be refused to buy a ticket and travel by boat on the grounds of your disability. There are exceptions, however. The EU regulation that governs your rights only applies to travel with large boats.

For small boats with no more than three crew members or 12 passengers, there are no rules on assistance. However, there are rules on the boats’ design.

These rules apply within the whole of the EU. So, the same rules apply when you travel between Gotland and the mainland or, for example, between Germany and Denmark.

Refused travel due to safety requirements

The boat company can refuse you to travel if they cannot meet the safety requirements intended to make the journey safe for you with a disability. This may, for example, be that the boat or the port are designed in a way that makes it unsafe for you to go aboard.

If you are refused travel on a boat journey, the company must:

 • No later than five days from when they received your inquiry, notify you in writing why you cannot take the journey.

 • Try to offer you another journey.

 • If you have booked a boat journey but are refused to go aboard, even though you had informed about your needs, you are entitled to a refund or rebooking.

The boat company can also require that you have an escort who can give you the assistance you need for the journey to be safe for you.

Assistance on the boat journey

The boat company and the party responsible for the port terminal are obliged to give you the help you need without charging extra for it. You have the right to get help with:

 • Checking in luggage.

 • Going aboard and going ashore.

 • Making your way to your place on-board.

 • Understanding important travel information.

 • Going to the restroom.

To get assistance, you must inform the boat company, or the party responsible for the port, at least 48 hours before your journey. You must also be at the meeting place at the time that the boat company set or that you have agreed on. However, this time may not be more than one hour before boarding. If you have not been given a time, you should be there at least one hour before the boat’s departure time. If you have not reported your needs for assistance on time, the boat company and the port terminal must still offer the help they can give at the moment.

Right to adapted information

You should have the possibility of understanding the rules that apply to boat transports of passengers with disabilities. You should receive the information in a form that is adapted to your needs and in the languages in which the other passengers receive information.

Delayed and cancelled departures

If a boat journey is cancelled or delayed, you are entitled to help from the boat company like the other passengers. This may concern meals or lodging, for example. The boat company must take special consideration of you with a disability.

Damaged or lost assistive devices

If the boat company damages or has lost an assistive device that you need for your disability, you are entitled to compensation equivalent to the value or repair costs. The boat company must arrange temporary assistive devices for you as quickly as possible.

Report to the Swedish Consumer Agency if the rules are not followed

If you think that a travel company is breaking the rules, you can report it to the Swedish Consumer Agency.

A report to the Swedish Consumer Agency does not mean that your individual case will be investigated. However, it is important information for the Swedish Consumer Agency when they review how the companies are following the rules.

Contact us

Read more about travelling with a disability on the Swedish Transport Agency’s website (information in Swedish)

Båtresa med funktionsnedsättning 

Det finns särskilda regler som ska underlätta båtresor för dig som har en funktionsnedsättning. 

Dina rättigheter i korthet 

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning innebär bland annat att ett båtbolag: 

 • inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning. 

 • inte får ta ett högre pris för båtresan även om du behöver extra hjälp. 

 • ska försöka ge dig den assistans du behöver för resan. 

 • ska ge dig information som du behöver och kan ta till dig. 

Huvudregeln är att du inte får nekas att köpa biljett och resa med båt på grund av din funktionsnedsättning. Det finns dock undantag. Den EU-förordning som styr dina rättigheter gäller endast för resor med större båtar.   

För mindre båtar, med maximalt tre besättningsmän eller tolv passagerare, finns det inga regler om assistans. Däremot finns det regler om båtarnas utformning. 

Reglerna gäller inom hela EU. Det är alltså samma regler när du reser mellan Gotland och fastlandet eller till exempel mellan Tyskland och Danmark. 

Nekad resa på grund av säkerhetskrav 

Båtbolaget kan neka dig att resa om de inte kan uppfylla säkerhetskraven som ska göra resan säker för dig med funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara att båten eller hamnen är utformad på ett sätt som gör det osäkert för dig att gå ombord. 

Om du blir nekad att åka med på en båtresa ska bolaget: 

 • Meddela dig skriftligen varför du inte kan åka med senast fem dagar från att de har fått din förfrågan.  

 • Försöka erbjuda dig en annan resa. 

 • Om du har bokat en båtresa, men nekas gå ombord trots att du har informerat om dina behov, har du rätt till återbetalning eller ombokning.  

Båtbolaget kan också kräva att du har en ledsagare som kan ge dig den assistans du behöver för att resan ska vara säker för dig.  

Assistans på båtresan 

Båtbolaget och den som ansvarar för hamnterminalen är skyldiga att ge dig den hjälp du behöver utan att ta extra betalt för det.  

Du har rätt att få hjälp med att: 

 • Checka in bagage. 

 • Gå ombord och stiga i land. 

 • Ta dig till din plats ombord. 

 • Ta del av viktig reseinformation. 

 • Ta dig till toaletten. 

För att få assistans ska du informera båtbolaget, eller den som ansvarar för hamnen, minst 48 timmar före resan. Du ska också vara på mötesplatsen den tid som båtbolaget har bestämt eller som ni har kommit överens om. Tiden får dock inte vara mer än en timme före ombordstigning. Om du inte har fått en tid bör du vara där minst 1 timme före båtens avgångstid. 

Om du inte har anmält dina behov av assistans i tid, ska båtbolaget och hamnterminalen ändå erbjuda den hjälp de kan ge för tillfället. 

Rätt till anpassad information 

Du ska ha möjlighet att ta del av de regler som gäller för båttransporter av passagerare med funktionsnedsättning. Du ska få informationen i en form som är anpassad för dina behov och på de språk som övriga passagerare får information. 

Försenade och inställda avgångar 

Om en båtresa ställs in eller försenas har du liksom övriga passagerare rätt till hjälp från båtbolaget. Det kan till exempel handla om måltider eller boende. Båtbolaget ska ta särskild hänsyn till dig med funktionsnedsättning. 

Skadat eller borttappat hjälpmedel 

Om båtbolaget skadar eller har bort ett hjälpmedel som du behöver för din funktionsnedsättning, har du rätt att få ersättning som motsvarar värdet eller reparationskostnaderna. Båtbolaget ska så snabbt som möjligt ordna tillfälliga hjälpmedel till dig. 

Anmäl till Konsumentverket om reglerna inte följs 

Om du tycker att ett resebolag bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. 

En anmälan till Konsumentverket innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Läs mer om att resa med funktionsnedsättning på Transportstyrelsens webbplats

Fäll ihop

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.