Before you purchase a holiday or timeshare home

Inför köp av semester- och andelsboenden - Engelska

Holiday and timeshare homes of various kinds are often sold directly at the holiday destination. A common type of accommodation is called timeshares – a residence you have access to in periods. The marketing is often aggressive so be sure that you have the information you need before you sign an agreement.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Find out which agreement applies

If you want to buy a holiday or timeshare home, you need to have a grasp of which agreement applies. For a home that you can use repeatedly, known as a “timeshare”, one kind of agreement applies. For a so-called “long-term holiday product”, when you receive a discount on accommodation and the like, another kind of agreement applies. Both are covered by the same rules, but differ, among other things, in what information the vendor is obliged to give you.

Information for timeshare agreements

You are entitled to receive certain information well in advance of the agreement being signed. If you have not received it, your right of withdrawal is extended from 14 days to three months and 14 days from when the agreement was entered into.

You shall be given the following information:

 • Information about the company (name, address and corporate form).

 • Description of the home the agreement concerns.

 • The agreement’s period of validity (and when you have access to the home).

 • The price of the home and a summary of other costs that accompany the agreement (such as annual fees, local taxes and other recurring fees).

 • A summary of the services and facilities you have access to and are included in the price (for example services such as electricity, water, maintenance and waste removal and facilities such as a sauna or gym).

 • If there is an exchange system where you can get temporary access to other facilities or apartments through exchanges, what the exchange system is called and how much it costs.

 • If the company has codes of conduct, meaning guidelines for how they conduct their business in an ethically, socially and/or environmentally correct way.

In the timeshare agreement, this should be a in a separate section:

 • Information on the right of withdrawal of 14 calendar days.

 • Information on the prohibition of a down-payment from you during the right of withdrawal period.

 • You shall not bear any costs or have any other obligations than those stated in the agreement.

This shall be another separate part of the timeshare agreement:

 • Information on where certain other information is (if not in the agreement).

 • Information on acquired rights.

 • Information on the properties.

 • Additional requirements for homes under construction.

Information for agreements on long-term holiday products

You are entitled to receive certain information well in advance of the agreement being signed. If you have not received it, your right of withdrawal is extended from 14 days to three months and 14 days from when the agreement was entered into.

You shall be given the following information:

 • Information about the company (name, address and corporate form).

 • The exact content of the agreement.

 • The agreement’s period of validity (and when you can begin using the rights).

 • The price for using the accommodation (including recurring costs that may be additional for supplemental services)

 • Repayment plan with equally large annual instalments during the term of the agreement, with due dates.

 • Summary of further costs that accompany the agreement.

 • A summary of the main services you have access to and if they are included in the aforementioned costs.

 • Has the company signed codes of conduct, meaning committed to certain rules for the industry?

This shall be another separate part of the long-term holiday product agreement:

 • Information on the right of withdrawal of 14 calendar days.

 • Information on the prohibition of a down-payment from you during the right of withdrawal period.

 • You shall not bear any costs or have any other obligations than those stated in the agreement.

This shall be another separate part of the long-term holiday product agreement:

 • Information on where supplementary information is (if not in the agreement).

 • Information on the right, such as a description of which discounts apply to upcoming bookings or any limits to the use of the right.

 • Information on what applies if one withdraws from the agreement.

 • Further information, such as what language is to be used for communication or how a dispute can be resolved.

Repayment plan for a long-term holiday product

If you buy a so-called “long-term holiday product”, you must pay according to a repayment plan. All other arrangements are prohibited. After the first repayment, you have a right to withdraw from the agreement without any penalty charge. You do so by contacting the company within 14 calendar days after you received the request for the next instalment.

Right of withdrawal on holiday homes

You have a right of withdrawal by law if you:

 • Sign a timeshare agreement that is longer than one year and gives you the right to use one or more overnight accommodations for more than one time period.

 • If you sign an agreement on a so-called “long-term holiday product”.

The withdrawal period, meaning the time you have to withdraw from the agreement, is 14 days from the date you sign the agreement. If you have received the information that you are entitled to, your right of withdrawal is extended to three months and 14 days. If you have not received information or signed a separate agreement section that concerns the right of withdrawal and prohibition against down-payments, the right of withdrawal is extended to one year and 14 days.

Down-payments are not permitted during your withdrawal period

It is prohibited for the company to charge you a down-payment during the withdrawal period. If you choose to enter an agreement, it may be good to pay on credit. If you withdraw from the agreement, you can direct claims for a refund to the creditor (most often the bank) if the company refuses to issue a refund. This is called making a card complaint.

Learn more about making a card complaint

Inför köp av semester- och andelsboende

Semester- och andelsboende av olika slag säljs ofta direkt på semesterorten. En vanlig typ av boende kallas timeshare – ett boende som du får tillgång till i perioder. Marknadsföringen är ofta aggressiv, så se till att du har den information du behöver innan du skriver på ett avtal.

Ta reda på vilket avtal som gäller

Om du vill köpa någon typ av semester- eller andelsboende behöver du ha koll på vilket avtal som gäller. För ett boende som du får utnyttja återkommande, så kallat ”timeshare” gäller en typ av avtal. För så kallad ”långfristig semesterprodukt”, då du får rabatt på boende och liknande, gäller en annan typ av avtal. Båda omfattas av samma regelverk, men skiljer sig bland annat genom vilken information säljaren är skyldig att ge dig.

Information för avtal om Timeshare (tidsdelat boende)

Du har rätt att få viss information i god tid innan avtalet skrivs på. Har du inte fått det förlängs din ångerrätt från 14 dagar till 3 månader och 14 dagar från att avtalet ingåtts.

Du ska få följande information:

 • Information om bolaget (namn, adress och bolagsform).

 • Beskrivning av boendet som avtalet gäller.

 • Avtalets giltighetstid (och när du har tillgång till boendet).

 • Priset för boendet samt en sammanfattning av övriga kostnader som följer med avtalet (exempelvis årsavgifter, lokala skatter och andra återkommande avgifter).

 • Sammanfattning av de tjänster och anläggningar du har tillgång till och som ingår i priset (exempelvis tjänster som el, vatten, underhåll och sophämtning och anläggningar som exempelvis bastu eller gym).

 • Om det finns ett bytessystem där du genom byte kan få tillfällig tillgång till andra anläggningar eller lägenheter, vad bytessystemet heter och kostar.

 • Om bolaget har uppförandekoder, det vill säga riktlinjer för hur de bedriver sin verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt.

I avtalet om timeshare ska detta finnas i en separat del:

 • Information om ångerrätten på 14 kalenderdagar.

 • Information om förbud mot handpenning från dig under ångerrättsperioden.

 • Du ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.

Detta ska vara ytterligare en separat del av avtalet om timeshare:

 • Information om var viss ytterligare information finns (om den inte finns i avtalet).

 • Information om förvärvade rättigheter.

 • Information om egendomarna.

 • Tilläggskrav för boende under uppförande.

Information för avtal om långfristig semesterprodukt

Du har rätt att få viss information i god tid innan avtalet skrivs på. Har du inte fått det förlängs din ångerrätt från 14 dagar till 3 månader och 14 dagar från att avtalet ingåtts.

Du ska få följande information:

 • Information om bolaget (namn, adress och bolagsform).

 • Avtalets exakta innehåll.

 • Avtalets giltighetstid (och när du kan börja nyttja rättigheten).

 • Priset för att använda boendet (inklusive återkommande kostnader som kan tillkomma för tilläggstjänster)

 • Avbetalningsplan med lika stora årliga delbetalningar under avtalets löptid, med förfallodatum.

 • Sammanfattning av ytterligare obligatoriska kostnader som följer av avtalet.

 • En sammanfattning av de huvudsakliga tjänster som du har tillgång till och om dessa ingår i ovan angivna kostnader.

 • Har bolaget tecknat uppförandekoder, det vill säga förbundit sig till vissa regler för branschen?

Detta ska vara en separat del av avtalet om långfristig semesterprodukt:

 • Information om ångerrätten på 14 kalenderdagar.

 • Information om förbud mot handpenning från dig under ångerrättsperioden.

 • Du ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.

Detta ska vara ytterligare en separat del av avtalet om långfristig semesterprodukt:

 • Information om var kompletterande upplysningar finns (om det inte finns i avtalet).

 • Information om rättigheten, till exempel beskrivning av vilka rabatter som gäller för kommande bokningar eller eventuella begränsningar för användandet av rättigheten.

 • Information om vad som gäller om man drar sig ur avtalet.

 • Ytterligare information, till exempel vilket språk som ska användas för kommunikation eller hur en tvist kan lösas.

Avbetalningsplan för långfristig semesterprodukt

Om du köper en så kallad ”långfristig semesterprodukt” ska du betala enligt en avbetalningsplan. Alla andra upplägg är förbjudna. Efter den första avbetalningen har du rätt att dra dig ur avtalet utan någon straffavgift. Det gör du genom att kontakta bolaget inom 14 kalenderdagar efter att du tagit emot begäran om nästa delbetalning.

Ångerrätt på semesterboenden

Du har ångerrätt enligt lag om du:

 • Skriver på ett timeshare-avtal som är längre än 1 år och ger dig rätt att använda ett eller flera övernattningsboenden under mer än en tidsperiod.

 • Om du skriver på ett avtal om så kallad ”långfristig semesterprodukt”.

Ångerfristen, det vill säga tiden du har på dig att ångra avtalet, är 14 dagar från dagen du tecknar avtalet. Har du inte fått den information du har rätt till, förlängs din ångerrätt till 3 månader och 14 dagar. Har du inte fått information eller signerat en separat avtalsdel som rör ångerrätt och förbud mot handpenning, förlängs ångerrätten till 1 år och 14 dagar.

Handpenning inte tillåtet under din ångerfrist

Det är förbjudet för bolaget att ta ut en handpenning av dig under ångerfristen. Om du väljer du att ingå avtal kan det vara bra att betala på kredit. Om du ångrar avtalet kan du då rikta krav om återbetalning mot kreditgivaren (oftast banken) om företaget vägrar betala tillbaka. Det kallas för att du gör en kortreklamation.

Läs mer om kortreklamationer på Hallå Konsument

Fäll ihop