Getting your money back if you paid by card

Kortreklamation - Engelska

Have you not received what you purchased from a company? Or do you have the right to get a refund, but the company still does not reimburse you? Sometimes, your bank can help you get your money back. But only if you paid by credit card. This is called making a chargeback request.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Making a chargeback request – consider this

 • Always try to resolve the issue with the company before contacting the bank.

 • Save all documents and emails that can prove you have contacted the company. You need to be able to show the bank that you have complained to the company without success.

When can you make a chargeback request?

You can make a chargeback request when:

 • You have regretted the purchase and are entitled to a refund according to the law, but the company is not issuing a refund.

 • You paid for a product that has not been delivered.

 • Your flight has been cancelled, but you do not get a refund from the airline.

 • The company has gone bankrupt, and you have not received what was agreed upon.

Different protection depending on whether you paid with a credit card or a debit card

What rights you have depends on what kind of card you made the purchase with.

If you paid with a credit card

A credit card is a card where, at the end of the month, you receive an invoice for all the purchases you have made with the card.

When you pay by credit card, you have strong protection according to the Consumer Credit Act. The law states that you have the right to make the same demands on the bank as on the company you made the purchase from. If you are entitled to a refund from a company, you can choose to contact the bank instead. However, you cannot demand a refund from both the bank and the company.

If you paid with a debit card (where the money is withdrawn directly)

A debit card is a card where the money is drawn directly from your bank account when you buy something. When you pay with a debit card, you have no right by law to turn to the bank to demand a refund. But many banks offer the possibility to make a card complaint even when you have paid with a debit card. It is the bank's terms and conditions that determines what rights you have. Sometimes it is not uncommon that there are time limits that limit the bank’s possibilities to help you.

Contact the company before you turn to the bank

Always start by trying to get the company to resolve the issue. Contact the company in writing, preferably by email. Explain clearly what the problem is and why you demand a refund. Save all emails and other documentation. You need to be able to show the bank that you have made demands on the company.

How to make a charge back request to your bank

If the company will not help you, you can contact your bank. Do this in writing. Explain the problem clearly and attach documentation that shows what has happened.

Examples of such documentation may be:

 • Order confirmation or receipt of the purchase

 • Copy of your complaint to the company

 • Notification that you want to withdraw from the purchase

 • The company’s response to your complaint

If you want guidance

At Konsumenternas.se, you get independent guidance in matters concerning banks and insurance. The guidance is free of charge.

To consumer assistance on the website Konsumenternas.se (information in swedish)

Kortreklamation – hur du reklamerar kortköp 

Har du inte fått det du köpt av ett företag? Eller har du rätt att få pengarna tillbaka, men företaget återbetalar dig ändå inte? Ibland kan din bank hjälpa dig att få pengarna tillbaka. Men bara om du betalat med kort. Det kallas att göra en kortreklamation.

Reklamera kortköp – tänk på det här

 • Försök alltid att lösa problemet med företaget innan du kontaktar banken.

 • Spara allt underlag och alla mejl som visar att du kontaktat företaget. Du behöver kunna visa banken att du klagat till företaget utan framgång.

När kan du göra en kortreklamation?

Du kan göra en kortreklamation när:

 • du ångrat köpet och har rätt att få tillbaka pengarna enligt lag, men företaget gör ingen återbetalning

 • du betalat för en vara som inte levererats

 • ditt flyg ställts in men du får ingen återbetalning av flygbolaget

 • företaget gått i konkurs och du inte fått det ni kommit överens om.

Olika skydd beroende på om du betalat med kreditkort eller debetkort

Vilken hjälp du kan få från banken beror på vilken typ av kort du betalade med.

Betalat med kreditkort

Ett kreditkort är ett kort där du i slutet av månaden får en räkning på alla köp du gjort med kortet. När du betalar med kreditkort har du ett starkt skydd enligt konsumentkreditlagen. Lagen säger att du har rätt att ställa samma krav på banken som på företaget du handlat av. Har du rätt till återbetalning av ett företag kan du alltså välja att vända dig till banken istället. Men du kan inte kräva att få tillbaka pengar både från banken och företaget.

Betalat med debetkort (ett bankkort där pengarna dras direkt)

Ett debetkort är ett kort där pengarna dras direkt när du köper något. Om du betalat med ett debetkort har du inte rätt att reklamera kortköp enligt någon lag. Men många banker erbjuder ändå den möjligheten. I så fall står det i bankens villkor för det kort du har. Ibland kan det finnas tidsbegränsningar i villkoren.

Kontakta företaget innan du vänder dig till banken

Börja alltid med att försöka få företaget att lösa problemet. Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl. Förklara tydligt vad problemet är och varför du ska få en återbetalning. Spara alla mejl och annat underlag. Du behöver kunna visa banken att du ställt krav på företaget.

Hur du gör en kortreklamation till banken

Får du inte hjälp av företaget kan du kontakta banken. Gör det skriftligen. Förklara problemet och skicka med underlag som visar vad som hänt. Skriv också att du försökt lösa problemet med företaget utan att lyckats. Exempel på underlag kan vara:

 • orderbekräftelse eller kvitto på köpet

 • meddelande om att du ångrar köpet

 • kopia på din reklamation till företaget

 • företagets svar.

Vill du ha vägledning?

Du kan få vägledning i frågor som rör kortreklamation av Konsumenternas bank- och finansbyrå. Vägledningen är kostnadsfri.

Till konsumenthjälp på webbplatsen Konsumenternas.se 

Fäll ihop

Source: KonsumentverketKonsument Europa

Proofread: 22 February 2022

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.