Mäklarens skyldigheter

Lyssna

Vid en försäljning ska mäklaren värna om både köparen och säljarens intressen. Enligt lagen ska mäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren som sköter försäljningen är bland annat skyldig att ge dig:

  • En beskrivning av bostaden.

  • Skriftlig information om undersökningsplikten.

  • Erbjuda en skriftlig beräkning av boendekostnaden.

Välj vad du vill läsa mer om

Beskrivningen av bostaden ska innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Även fastighetsbeteckning, taxeringsvärden, areal, driftskostnader, inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten samt information om eventuella gemensamhetsanläggningar ska finnas med. Detta kallas för en objektsbeskrivning.

Om du köper en bostadsrätt ska objektsbeskrivningen innehålla lägenhetsnummer, storlek, årsavgift och beslutade ändringar av den samt driftskostnader. Det ska även finnas uppgift om bostadsrättsföreningens namn, pantsättning av bostadsrätten, andelstal, och upplåten mark.

Mäklaren ska ge dig som köpare de råd och upplysningar som du kan behöva om bostaden och andra förhållanden som har samband med köpet. Upplysningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid köpet, till exempel köparens undersökningsplikt. Mäklaren ska lämna skriftlig information om köparens undersökningsplikt och informera köparen om undersökningsplikten och vad den innebär.

Mäklaren ska göra vad hen kan men har inte något ansvar för att köparen undersöker bostaden.

Läs mer om köparens undersökningsplikt på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

Mäklaren ska erbjuda en skriftlig beräkning av kostnaden för att bo i bostaden i en så kallad boendekostnadskalkyl. Syftet är att uppmärksamma spekulanten på vilka kostnader ett köp kommer att föra med sig.

Mäklaren har många skyldigheter att leva upp till inom ramen för god fastighetsmäklarsed. Hos Fastighetsmäklarinspektionen hittar du mer utförlig information om dessa skyldigheter.

Läs om förmedlingsuppdraget på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Granskad: 16 februari 2022