Verkstaden har gjort fel

Lyssna

Enligt konsumenttjänstlagen kan du klaga till verkstaden om:

 • Resultatet inte motsvarar det ni har kommit överens om
 • Arbetet inte är fackmässigt utfört, till exempel om arbetet är slarvigt utfört eller om det finns brister

  Att arbetet utförs fackmässigt betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson. Du ska till exempel kunna förutsätta att företaget följer de riktlinjer och rekommendationer som finns för branschen hen arbetar i.

 • Du klagar på felet inom två månader från att du upptäckte felet

Så gör du för att klaga på felet

1

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att dokumentera. Dels behöver du kunna visa för verkstaden vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och verkstaden inte kommer överens. Tänk därför på att spara allt underlag.

Så kan du dokumentera

Du kan dokumentera felet genom att till exempel ta bilder eller filma. Tänk på att kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Ibland kan du behöva ta flera bilder för att kunna visa felet på ett bra sätt.

Om du inte kan dokumentera felet

Vissa fel kan vara svåra att visa med hjälp av till exempel bilder. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar verkstaden för att klaga. Läs mer under steget "Kontakta verkstaden och be att felet åtgärdas".

Verkstaden misslyckades med felsökningen

Även om verkstaden inte lyckas hitta felet på din bil kan de ändå ha rätt till betalning. Förutsättningen är att de agerat fackmässigt. Är du osäker på om de agerat fackmässigt kan du behöva ett utlåtande från någon som är kunnig på området.

I vissa fall kan du behöva ta hjälp för att få ett utlåtande om felet

Om det inte går att visa felet genom bilder eller liknande, eller om du är osäker på om tjänsten är felaktig, kan du behöva ta hjälp av någon som är kunnig på området som får bedöma arbetet. Det kan till exempel vara en annan, oberoende verkstad. Men börja alltid med att kontakta verkstaden som har utfört arbetet för att klaga på felen.

  2

  Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

   Konsumenttjänstlagen styr hur länge du kan klaga på eventuella fel i arbetet.

   Tre års reklamationsrätt enligt lag

   Efter att arbetet som verkstaden har gjort är klart har du upp till tre år på dig att klaga på eventuella fel. Det blir oftast svårare att klaga ju längre tid som har gått. Det är nämligen du som behöver kunna visa att det finns fel, och att felet beror på verkstadens arbete. Ju längre tid som har gått desto fler orsaker kan det finnas till fel som uppstår.

   Garantier kan ge fördelar

   Vissa verkstäder lämnar garantier som innebär att fel som upptäcks inom garantitiden ses som verkstadens ansvar att åtgärda. Det finns en överenskommelse mellan Konsumentverket, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Svenska Fordonsverkstäders förening (SFVF) som säger att alla verkstäder som är anslutna till MRF eller SFVF ska lämna en garanti på 12 månader. Har du kört bilen mer än 1000 mil innan de 12 månaderna har gått upphör dock garantin att gälla.

   Klaga så fort du upptäcker felet

   När du upptäcker ett fel som du tror har samband med verkstadens arbete är det viktigt att du klagar på felet till verkstaden så snart som möjligt. Klagar du inom två månader från det att du upptäckte felet räknas det alltid som att du har klagat inom rätt tid, men det bästa är att du kontaktar verkstaden så fort som möjligt.

    Fäll ihop

    Konsumenttjänstlagen styr vad du kan kräva av verkstaden.

    I första hand: att felet åtgärdas

    Du kan i första hand kräva att verkstaden kostnadsfritt rättar till felet. Det innebär att verkstaden får stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet – till exempel reservdelar och arbete.

    Även om du hellre vill vända dig till ett annat företag har verkstaden som orsakat felet oftast rätt att försöka åtgärda det. En förutsättning är att de kan åtgärda felet inom rimlig tid och utan kostnad för dig. Vad som är rimlig tid kan du läsa mer om i "Så lång tid får det ta att åtgärda felet".

    I andra hand: att du får ett prisavdrag

    Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av en annan verkstad. Innan du kan kräva ett prisavdrag måste du ha kontaktat verkstaden som utförde arbetet och gett dem chansen att lösa problemet. Se till att du har någon form av underlag som visar att du har kontaktat verkstaden, till exempel sms-konversation eller ett mejl.

    I tredje hand: att du får häva avtalet

    Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Du är inte skyldig att betala för arbetet, och verkstaden är inte skyldig att slutföra arbetet. I vissa situationer kan endast en del av avtalet hävas, till exempel om du har nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala verkstaden för det arbete som du har nytta av.

    Om avtalet hävs i sin helhet har företaget inte rätt till betalning.

     Fäll ihop

     Att tjänsten är felaktig ska inte medföra några extra kostnader för dig – det är verkstaden som ska stå för kostnaden att åtgärda felet samt eventuella merkostnader. Exempel på detta kan vara:

     • Kostnader för att du har tvingats köra till verkstaden (Skatteverkets norm för reseersättning är i dagsläget 18,50 kronor per mil)
     • Kostnad för bärgning
     • Kostnader för alternativ transport, till exempel buss eller tåg
     • Inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att hämta bilen
     • Ombesiktningskostnad eller felsökningsavgift
     Du måste kunna bevisa dina kostnader

     Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på att klaga på felet. För att kunna få ersättning behöver du kunna visa underlag, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg, på vilka kostnader du har haft. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Vill du ha ersättning för inkomstförlust behöver du kunna styrka den med till exempel ett intyg från din arbetsgivare.

     Ställ skriftliga krav till verkstaden

     Kravet om ersättning riktar du direkt mot verkstaden. Gör det helst skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Skriv vilka kostnader du vill att verkstaden ska ersätta och varför.

     Om verkstaden inte vill ersätta dig för kostnaderna kan du gå vidare med ärendet för att få en bedömning. För att kunna göra det behöver du kunna visa att du har krävt att verkstaden ska ersätta dig för kostnaderna. Du behöver också kunna styrka kostnaderna med underlag. I steget "Om du vill få ärendet prövat" kan du läsa mer om hur du kan få en bedömning av ditt fall.

      Fäll ihop

      Enligt lag ska verkstaden åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få det åtgärdat. I vissa fall måste ett åtgärdande ske snabbt för att undvika att felet förvärras eller orsakar andra skador. Det kan också handla om att felet har stor påverkan för dig om du måste ha bilen i din vardag. I andra fall kan det vara mindre akut att åtgärda felet, att åtgärda ett bristfälligt lackeringsarbete kanske är okej att vänta med.

      Om du tycker att åtgärdandet tar för lång tid kan du läsa vidare under "Det tar för lång tid att åtgärda felet".

       Fäll ihop
       3

       När du upptäcker fel är det viktigt att så snart som möjligt kontakta företaget för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Du ska alltid vända dig till verkstaden som utförde arbetet. Det är bra att ha skriftligt underlag som visar att du har kontaktat verkstaden för att klaga. Då kan du visa att du har klagat och att du har gjort det inom rätt tid. Därför är det bra att skicka sms eller mejl.

       Väljer du att ringa verkstaden kan det vara bra att du efter samtalet sammanfattar vad ni diskuterade, och skickar i ett mejl till verkstaden.

       I undantagsfall kan du vända dig till en annan verkstad

       Det är bara i undantagsfall som du kan ha rätt att vända dig till en annan verkstad för att laga bilen. Det kan till exempel handla om att du är utomlands och inte kan ta dig vidare för att bilen är trasig. Men försök alltid kontakta verkstaden som utförde arbetet för att rådfråga hur du ska göra.

        Om det inte löser sig

        4

        Läs det alternativ som passar bäst in på din situation, utifrån varför verkstaden inte åtgärdar felet. Hittar du inget alternativ som passar? Gå vidare ned till steget "Behöver du vägledning?".

         När verkstaden inte håller med dig om att felet beror på deras arbete finns det några saker som du kan behöva göra.

         Du behöver kunna visa att felet beror på verkstadens arbete

         För att du ska kunna kräva något av verkstaden behöver du kunna bevisa att felet beror på deras arbete. Kan du inte själv visa felet genom bilder eller liknande kan du behöva ta hjälp av en sakkunnig på området, till exempel en oberoende verkstad, som får bedöma arbetet.

         Ibland kan det finnas flera möjliga förklaringar till varför ett fel har uppstått. Bilar är komplexa och det finns många komponenter som hänger ihop och kan orsaka fel, även om du själv tror att felet beror på verkstadens arbete. Tänk på att spara alla kvitton om du betalar för att låta ett annat företag utföra en felundersökning. Visar det sig att felen beror på verkstadens arbete kan du kräva att de ersätter dig för felundersökningen och andra kostnader som du har fått på grund av felet.

         Se till att få skriftligt underlag på alla undersökningar, och spara det som bevis.

         Prova att kontakta verkstaden igen

         Om du tycker att du kan bevisa att verkstaden har gjort fel kan du prova att kontakta verkstaden ytterligare en gång innan du går vidare. Har du fått underlag som bevisar felet kan du skicka en kopia till verkstaden. Tänk på att ta kontakt skriftligen, till exempel via mejl eller sms.

         Säger verkstaden fortfarande nej, eller inte svarar, kan du gå vidare ned till steget "Behöver du vägledning?" eller ”Om du vill få ärendet prövat”.

          Fäll ihop

          Enligt lag ska verkstaden åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få det åtgärdat. I vissa fall måste ett åtgärdande ske snabbt för att till exempel undvika att felet förvärras eller orsakar skador. Det kan också handla om att felet har stor påverkan på din vardag.

          I andra fall kan det vara mindre akut att åtgärda felet.

          Möjlighet att vända dig till en annan verkstad

          Om verkstaden inte åtgärdar felet inom skälig tid kan du överväga att vända dig till en annan verkstad som får åtgärda felet.

          Kontakta verkstaden skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och förklara att du behöver vända dig till ett annat företag om verkstaden inte kan åtgärda felet inom kort. Samtidigt kan du meddela att du kommer att kräva ersättning för kostnaden att lämna bilen till en annan verkstad. Tänk på att du alltid är betalningsskyldig gentemot det nya företaget. Du får i efterhand kräva ersättning från den första verkstaden.

          OBS!

          Det är viktigt att du kan visa att du har klagat på att det tar för lång tid att ågärda felet innan du vänder dig till en annan verkstad.

           Fäll ihop

           Ibland håller verkstaden inte med om att bilen är felaktig. Kanske har de undersökt bilen utan att hitta något fel. Det kan också röra sig om fel som bara visar sig ibland eller något som du själv uppfattar som fel men som verkstaden inte håller med om.

           Du måste kunna bevisa att det finns fel

           Du behöver fundera över hur du kan bevisa att det finns fel som har uppstått till följd av verkstadens arbete. Om du vill att Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ska avgöra vad som gäller behöver du ha någon form av underlag som styrker att tjänsten är felaktig. Det kan till exempel vara bilder eller videoklipp. Går det inte att visa felet genom bilder eller liknande kan du behöva ta hjälp av en sakkunnig på området, till exempel en oberoende verkstad, som får felsöka bilen.

           Att du beskriver bilen som felaktig räcker alltså inte om verkstaden inte håller med dig eller inte kan hitta något fel.

           Har du bevis på att verkstaden har gjort fel kan du gå vidare ned till steget "Om du vill få ärendet prövat".

            Fäll ihop
            5

            Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller behöver diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende. Här hittar du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

            Kommunens konsumentvägledning

            De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

            Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

            Hallå konsument

            Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger konstnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

            Kontakta Hallå konsument

             6

              Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

              Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

              Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
              • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig
              • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer
              • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången

              Till ARN:s webbplats för att göra en anmälan

              Om du behöver hjälp med din anmälan

              Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

              Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

              Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa mer om möjligheten att få tvisten avgjord av domstol under rubriken "Möjlighet att pröva tvisten i domstol" här nedan.

              Fäll ihop

              Om du har genomfört de tidigare stegen i den här processen, men du och företaget fortfarande har en tvist, har du möjlighet att ta tvisten till domstol.

              Är du osäker på om du ska vända dig till domstol, eller om du behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. Om du överväger att anlita juridisk hjälp kan det vara en bra idé att först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns det så kallat rättsskydd, vilket betyder att försäkringen kan gå in och täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

              Du ska vända dig till tingsrätten med din tvist. Till skillnad från att göra en anmälan till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

              Vad kostar det?

              För en tvist som rör ett krav under 23 800 kronor, ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 23 800 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

              Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader, men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

              Läs mer om hur det går till på Sveriges Domstolars webbplats

               Fäll ihop

               Källa: Konsumentverket

               Granskad: 26 maj 2020