Teckenspråk - Sen leverans av tjänst

Har du problem med en tjänst från ett företag som drar ut på tiden? Här får du reda på vad du har för rättigheter och vad du kan kräva av företaget.

Tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen 

Den här informationen gäller för tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för: 

  • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. 

  • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. 

  • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. 

 Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor, till exempel frisörtjänster eller veterinärtjänster. Den gäller heller inte vid transportuppdrag, till exempel möbelflyttning. 

När räknas en tjänst som försenad? 

Enligt konsumenttjänstlagen räknas en tjänst som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

  • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som har utlovats eller som ni har kommit överens om 

  • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumenttjänstlagen styr vad du kan kräva. 

Företaget ska slutföra tjänsten 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du har samma rättigheter om tjänsten inte har blivit påbörjad inom den överenskomna tiden. 

Hävning vid försening av stor betydelse 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. 

Rätt till avbeställning 

Utöver hävning är avbeställning ett annat sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

Det är viktigt att känna till att du vid en avbeställning är skyldig att bland annat betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb. Däremot är det upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. 

Även i de fall när företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till det arbetet.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om företaget inte har påbörjat eller slutfört tjänsten inom rätt tid har du rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. 

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som får slutföra arbetet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl.  

Ersättning på grund av förseningen 

 Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara: 

  • Inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget 

  • Ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade) 

Enligt lag är det faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton eller fakturor, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Skriv till företaget och kräv att arbetet slutförs 

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och kräv att arbetet slutförs. Skriv med vilket datum arbetet skulle ha varit klart (om du har fått ett utlovat leveransdatum), och förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart. Det är först om förseningen är av väsentlig betydelse för dig som du kan kräva att få häva avtalet.  

Om du ska häva avtalet 

När du ska häva avtalet är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du vill häva avtalet på grund av förseningen, och varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Har du betalat för arbetet och tycker att avtalet ska hävas i sin helhet kan du samtidigt begära att företaget betalar tillbaka. 

Ibland hävs bara en del av avtalet 

I vissa situationer kan det vara så att endast en del av avtalet hävs, till exempel om du kan ha nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala så mycket som den delen av arbetet motsvarar. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument  

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.