Så påverkar olika trafikslag klimatet

Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i ett flygplan. Svenskars bilåkande påverkar klimatet ungefär lika mycket som vårt flygande, inrikes och utrikes tillsammans.

Flyget har ökande utsläpp

Flyget står för mellan fyra och fem procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Flyget släpper dessutom ut kväveoxider och vattenånga på hög höjd som också påverkar klimatet, ungefär lika mycket som koldioxiden gör. Vårt flygande ökar snabbt och likaså utsläppen. Åtgärder som biobränslen och bränslesnålare flygplan räcker inte till för att motverka effekterna på utsläppen av vårt ökande flygande.

Frågor och svar om flyget och miljön på Luftfartsverkets webbplats

Vägtrafikens påverkan på klimatet

Vägtrafiken, det vill säga personbilar, bussar och lastbilar tillsammans, är det trafikslag som totalt sett påverkar klimatet mest. Nästan 80 procent av sträckan vi reser inom Sverige en vanlig dag sker med bil. Därför har riksdagen antagit målet att transportsektorns koldioxidutsläpp ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Det målet kan nås med bland annat hjälp av:

  • Bränslesnålare bilar.
  • Fler elbilar och så kallade laddhybrider
  • Att en del bilåkande ersätts med gång, cykling och kollektivtrafik.
  • Ett minskat transportbehov.
  • Att godstransporter flyttas över från lastbilar till sjöfart och järnväg.
  • Att det används mer biodrivmedel än idag.

Järnvägens utsläpp

Tåget svarar för mindre än en procent av hela transportsektorns utsläpp av koldioxid. Det beror på att tågen i Sverige till största delen drivs med el. En annan orsak är att tågen rullar så lätt på rälsen. Därför går det att transportera mycket gods och många passagerare med förhållandevis lite energi. På ett tåg ryms lika många resenärer som på sex bussar eller nästan 140 bilar. Ett godståg klarar lika mycket last som 30 långtradare.

Läs mer om järnvägens utsläpp på Trafikverkets webbplats

Sjöfartens utsläpp

Att transportera gods i ett fullastat lastfartyg är ett mycket energieffektivt transportsätt. När man transporterar människor på passagerarfartyg är det snarare tvärtom – fartygen drar mycket energi i förhållande till antalet personer. Det beror på att fartygen har så stor vikt. För varje passagerare ska ”många ton fartyg” pressas fram genom vattnet och dessutom i ganska hög fart. Detta gör att utsläppen från passagerarfärjor är relativt höga.

Jämför trafikslag på Trafikverkets webbplats