Avtalsvillkorslagen

I avtalsvillkorslagen står det vad som gäller när företag ska skriva avtal med dig som konsument, till exempel om villkor i köpeavtal, uthyrningskontrakt eller garantier.

Innan du läser:

Vill du veta mer om hur avtal uppstår?

Läs om att ingå avtal

När gäller avtalsvillkorslagen?

  • Lagen gäller alla standardvillkor som företag använder när de erbjuder dig en varor eller tjänster.

När gäller inte avtalsvillkorslagen?

  • Lagen gäller inte om du och företaget har bestämt avtalsvillkoren tillsammans, det vill säga när du har haft möjlighet att själv påverka villkoren. Då rör det sig inte om standardvillkor.

Bestämmelser i lagen

De standardvillkor som företag erbjuder dig måste vara skäliga. Att villkoren är skäliga innebär bland annat att de följer de lagar och regler som finns och att de inte gynnar företagaren på din bekostnad.

Avtalsvillkor kan ses som oskäliga om:

  • Villkoren ger dig sämre rättigheter än de du har enligt till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.
  • Villkoren inte balanserar företagets och dina rättigheter. Ett exempel på obalans är att företaget kan säga upp avtalet, men inte du.
  • Villkoren är vilseledande eller oklart formulerade så att du inte förstår dina rättigheter eller skyldigheter.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

Konsumentverket kontrollerar att företag följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 7 mars 2024